Geef feedback op de website

vespers stille zaterdag

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zaterdag 15 april, 22:00

ds Jan-Willem Leurgans

Voorganger: ds Jan-Willem Leurgans
Ouderling van Dienst: Agaath de Kwaadsteniet
Lector: Femmy Groeneveld

Muz.Medewerking: Bertus en de Refo’s

Welkom in de vespers en vieringen in de Stille Week
Dit jaar met als thema: Bewogen woorden vanaf het kruis.
In deze Stille Week beluisteren we de woorden die Jezus vanaf het kruisheeft gesproken. De evangeliën vermelden zeven kruiswoorden. Die woorden zullen in de Stille Week centraal staan.
De bedoeling van de vieringen is om stil te worden voor God, voor Jezus, die zulke diepe woorden gesproken heeft. Vanuit eerbied voor Hem vragen we u om er bij het binnenkomen en bij het verlaten van de kerkzaal rekening mee te houden dat de vieringen door stilte omgeven zijn.
We wensen u een gezegende Stille Week!

Orde van dienst
Bewogen woorden: ‘Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.’

Wij komen de kerk in stilte binnen.

allen gaan staan

*Zingen: Psalm 130: 3
3 Ik heb mijn hoop gevestigd
op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten
wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten
uw lichtend aangezicht.

Aanvangswoorden

Voorganger: Licht van Christus!
Allen: Dat de duisternis verdrijft
Het licht van Pasen wordt binnengebracht

Bertus en de Refos: Zie hoe Jezus lijdt voor mij

1.Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt;
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer – Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.

2.Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan;
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij;
niemand heeft zo lief als Hij.

3.Als de Heer zijn leven geeft
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij;
in zijn dood maakt Hij ons vrij.

4.Heel de schepping slaakt een zucht;
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.
Juich want Hij, mijn Here leeft!
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

allen gaan zitten
Gebed
Wij gaan terug in de geschiedenis om te gedenken wat God heeft gedaan en nog doet!
Schepping: Genesis 1: 1-5
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.
2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.
(1:2) Gods geest zweefde over het water – Gods geest, of: ‘Gods adem’. Ook mogelijk is de vertaling: ‘een hevige wind joeg het water op’.
3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.
*Zingen: Lied 162: 1
Bevrijding: Deuteronomium 5: 1-21 1 Mozes riep het hele volk van Israël bijeen en sprak het als volgt toe: Luister, Israël, naar de wetten en de regels die ik u vandaag bekendmaak. Maak ze u eigen en leef ze strikt na. 2 De HEER, onze God, heeft bij de Horeb een verbond met ons gesloten. 3 Niet met onze voorouders heeft hij dit verbond gesloten, maar met ons, zoals wij hier nu levend en wel bij elkaar zijn. 4 De HEER heeft zich daar vanuit het vuur rechtstreeks tot u gericht. 5 Ik stond toen tussen hem en u in om zijn woorden aan u door te geven, want u was bang voor het vuur en durfde de berg niet op. Dit zei de HEER:
6 ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
7 Vereer naast mij geen andere goden.
8 Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. 9 Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; 10 maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.
11 Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.
12 Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden; het is een heilige dag. 13 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 14 maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen; want uw slaaf en slavin moeten evengoed rusten als u. 15 Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de sabbat te houden.
16 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden. Dan wordt u gezegend met een lang leven en met voorspoed in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. 17 Pleeg geen moord. 18 Pleeg geen overspel. 19 Steel niet. 20 Leg over een ander geen vals getuigenis af. 21 Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander, en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis, of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’
*Zingen: Lied 723: 2
Bevrijding uit de ballingschap: Ezechiel 36: 25-28
25 Ik zal zuiverwater over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. 26 Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. 27 Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. 28 Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn

*Zingen: Psalm 126: 1,2
Lezing: Lucas 23: 44-47
44-45 Rond het middaguur werd het donker in het hele land omdat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. 45 46 En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. 47 De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: ‘Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!

Bertus en de Refo’s: Via Dolorosa
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
de man die sterven moest op Golgotha.

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap
de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”.

Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.

Verbond: Inleiding op de doopgedachtenis
Lezing: Romeinen 6: 1-11
Met Christus gestorven, dood voor de zonde
1 Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? 2 Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? 3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. 7 Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8 Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, 9 omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. 10 Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. 11 Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.

*Zingen: Lied 350: 1,3
Doopgebed, dat we beginnen met:
Voorganger: De Heer zij met U
Allen: En met uw geest.
Voorganger: Verheft uw harten.
Allen: We zijn met ons hart bij de Heer.
Voorganger: Laten wij danken de Heer, onze God.
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig

allen gaan staan
Toewijding en geloofsbelijdenis
Broeders en zusters,
in de doop zijn wij met Christus begraven
om met Hem ten leven te worden opgewekt.
Daarom vraag ik u
uw stem te verheffen en antwoord te geven:

Voorganger:Wilt u de HEER uw God dienen
en naar zijn stem alleen horen?
Allen: Ja, dat wil ik.
Voorganger: Wilt u zich verzetten tegen alle machten
die als goden over ons willen heersen?
Allen: Ja, dat wil ik.
Voorganger: Wilt u ieder slavenjuk afwerpen
en leven in de vrijheid van Gods kinderen?
Allen: Ja, dat wil ik.

Voorganger: Schaamt u dan niet de Christus te belijden,
want het evangelie is een kracht Gods
tot behoud van ieder die gelooft;
en antwoordt in gemeenschap
met de kerk van alle eeuwen:

Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde?
Allen: Ja, ik geloof.

Voorganger: Gelooft u in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald in het rijk van de dood,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden?
Allen: Ja, ik geloof.

Voorganger: Gelooft u in de heilige Geest;
gelooft u de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;
de vergeving der zonden,
de opstanding des vleses en het eeuwige leven?
Allen: Ja, ik geloof.

allen gaan zitten
Doopgedachtenis, terwijl Bertus en de Refo’s zingen: Opwekking 695
Gebeden
Ontsteken van de kaarsjes, terwijl we (begeleid door Bertus en de Refo’s zingen: lied 598 (in het Nederlands)
1 Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft

Paasevangelie: Lucas 24: 1-8
1 Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. 2 Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, 3 en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. 4 Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. 5 Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? 6 Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: 7 de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ 8 Toen herinnerden ze zich zijn woorden.

Paasgroet
Voorganger: De Heer is waarlijk opgestaan.
Allen: Hallelujah
Zingen: lied 632

1 Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

2 Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

3 Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

Zegen
Met brandend licht gaan we de wereld in
Deurcollecte: St.Zuidplas helpt

Lengte 1 uur 9 min 7 sec
=>Download (11,87 MB)

 1. Opnames (81)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst oecumenische viering Diaken Leon Evers ds Otto Matulessy ds Jan-Willem Leurgans 21 jan 11:00

 3. 2 Kerkdienst ds. R.P. v.d Plicht 14 jan 10:00

 4. 3 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Jan-Willem Leurgans 07 jan 10:00

 5. 4 nieuwjaarsdienst ds. R.P. v.d Plicht 01 jan 10:30

 6. 5 oudjaarsdienst ds. R.P. v.d Plicht 31 dec 10:00

 7. 6 Kerstdenst ds Jan-Willem Leurgans 25 dec 10:00

 8. 7 Kerstnachtdienst ds. R.P. v.d Plicht 24 dec 22:00

 9. 8 Kerkdienst 4e Advent morgen gebed ds Jan-Willem Leurgans 24 dec 10:00

 10. 9 Kerkdienst 3e Advent ds Jan-Willem Leurgans 17 dec 10:00

 11. 10 Kerkdienst 2e Advent ds. R.P. v.d Plicht 10 dec 10:00