Geef feedback op de website

vespers goede vrijdag

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: vrijdag 14 april, 19:30

ds Jan-Willem Leurgans

Voorganger : ds Jan-Willem Leurgans
Ouderling van dienst Cees Bos
Lector : Elly van Tol

Koster Bert van Straten
Muz.Medewerking Ensemble olv Trudi Bos

Welkom in de vespers en vieringen in de Stille Week
Dit jaar met als thema: Bewogen woorden vanaf het kruis.
In deze Stille Week beluisteren we de woorden die Jezus vanaf het kruisheeft gesproken. De evangeliën vermelden zeven kruiswoorden. Die woorden zullen in de Stille Week centraal staan.
De bedoeling van de vieringen is om stil te worden voor God, voor Jezus, die zulke diepe woorden gesproken heeft. Vanuit eerbied voor Hem vragen we u om er bij het binnenkomen en bij het verlaten van de kerkzaal rekening mee te houden dat de vieringen door stilte omgeven zijn.
We wensen u een gezegende Stille Week

Orde van dienst
Bewogen woorden: ‘Het is volbracht’

Voor de dienst zijn wij stil

Orgelspel: Christ lag in Todesbanden – Friedrich Wilhelm Zachow (1663-1712)

Stilte

allen gaan staan

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Voorganger: Verborgen God,
een mens in dodelijke verlatenheid,
een man van smarten
stelt Gij ons tot levensteken.
Wij bidden U omwille van zijn lijden:
sterk ons in het geloof
dat Gij ons niet alleen laat,
dat wij ons kunnen verlaten op U
bij alles wat ons overkomt,
vandaag en tot het einde van onze dagen.
Allen: Amen

allen gaan zitten

*Zingen: Lied 562: 1,2

Uit de profeten: Jesaja 52:13 – 53:11a
13 Ja, mijn dienaar zal slagen, hij zal groots zijn, hoog verheven in aanzien. 14 Zoals hij velen deed huiveren – zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik, zijn uiterlijk had niets meer van een mens –15 zo zal hij veel volken opschrikken, en koningen zullen sprakeloos staan. En zij aan wie niets was verteld, zullen zien, zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen.
1 Wie kan geloven wat wij hebben gehoord?
Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?
2 Als een loot schoot hij op onder Gods ogen,
als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren.
3 Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht.
4 Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd.
5 Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.
6 Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen
liet de HEER op hem neerkomen. 7 Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open.
8 Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. 9 Hij kreeg een graf bij misdadigers,
zijn laatste rustplaats was bij de rijken; toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken. 10 Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven.
En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.
11 Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht
*Zingen: Lied 576b:1,6 (begeleid door ensemble)

Gebed

Lezing 2: Johannes 19: 16b-24
Zij voerden Jezus weg; 17 hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. 18 Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. 19 Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op ‘Jezus uit Nazaret, koning van de Joden’. 20 Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. 21 De hogepriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: ‘U moet niet “koning van de Joden” schrijven, maar “Deze man heeft beweerd: Ik ben de koning van de Joden”.’ 22 ‘Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven,’ was het antwoord van Pilatus.
23 Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. 24 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.’ Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn mantel.’ Dat is wat de soldaten deden.

*Zingen: lied 587: 1,2,4 (begeleid door ensemble)

Lezing 3: Johannes 19: 25-30
25 Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. 26 Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ 27 en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.
28 Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ 29 Er stond daar een vat water met azijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. 30 Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

Ensemble: Erbarme Dich (uit de Mattheuspassion van J.S.Bach)

Overdenking
Stilte

Ensemble: Aus liebe will mein Heiland sterben ( uit de Mattheuspassion van J.S.Bach)

De kaars wordt gedoofd

Moment van stilte

*Zingen: lied 590

In stilte verlaten wij de kerk

Lengte 1 uur 2 min 59 sec
=>Download (10,81 MB)

 1. Opnames (81)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zangdienst ds Rob v.d.Plicht 18 feb 17:00

 3. 2 Doopdienst ds Rob v.d.Plicht 18 feb 10:00

 4. 3 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 11 feb 10:00

 5. 4 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 04 feb 10:00

 6. 5 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 28 jan 10:00

 7. 6 Rouwdienst van de Dhr. D.Berghout Predikant van De Hanepraij 26 jan 11:00

 8. 7 Kerkdienst oecumenische viering Diaken Leon Evers ds Otto Matulessy ds Jan-Willem Leurgans 21 jan 11:00

 9. 8 Kerkdienst ds. R.P. v.d Plicht 14 jan 10:00

 10. 9 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Jan-Willem Leurgans 07 jan 10:00

 11. 10 nieuwjaarsdienst ds. R.P. v.d Plicht 01 jan 10:30