Geef feedback op de website

Kerkdienst PAASZONDAG

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 16 april, 10:00

ds Jan-Willem Leurgans

Voorganger : ds. Jan Willem Leurgans
Ouderling van dienst : Angelique Vuijk
Lector : Wilmy Alderliesten
Organist : Kees Dorst
Koster : Bert van Straten
Muzikale medew. : Jeugdraadband
Kinderkerk : Carola en Herma

PAASZONDAG

3 liederen voor de dienst (orgel en trompet):

• Daar juicht een toon
1 Daar juicht een toon daar klinkt een stem
die galmt door ’t gans Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan.

2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht
want Hij is God, bekleed met macht.

3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan,
wie in geloof op Jezus ziet
die vreest voor dood en duivel niet.

4 Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid!

• Christus onze Heer verrees (lied 624)
1 Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heil’ge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

2 Prijs nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars ’t leven gaf,
halleluja!

3 Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heem’len Heer,
halleluja!
Eng’len jub’len Hem ter eer,

• ELB 427
o Refrein steeds allemaal
refrein: De Heer is waarlijk opgestaan.
hal-le-lu-ja!

allen: Jezus deed de dood teniet.
Zing daarom het hoogste lied
refrein

vrouwen: Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem.
refrein:

mannen: En hoe groot was hun verdriet.
Want zij vonden Jezus niet.
refrein:

kinderen: Maar een engel sprak hen aan:
‘Die gij zoekt is opgestaan.
refrein:

allen: ‘Zoekt Hem bij de doden niet,
maar zingt mee het hoogste lied.’
refrein:

Welkom en mededelingen

Openingslied: Juich hosanna (begeleid door de Jeugdraad & Co)
Juich, hosanna!
Roep het uit van vreugde,
Jeruzalem je koning komt.
Verhef dan je poorten,
laat zegevierend ingaan
Yeshua, Messias,
prijs Davids grote zoon.

Nederig rijdend op een veulen,
Gods vrederijk kondigt Hij aan;
niet door geweld, maar door zijn lijden.
Zijn rijk zal in eeuwigheid bestaan.
Zijn rijk zal in eeuwigheid bestaan.

Snij palmtakken af en leg vol eerbied
je jas als een loper op het pad.
Blinden gaan zien, verlamden lopen.
De kinderen zingen het op straat.
De kinderen zingen het op straat.
De kinderen zingen het op straat.

Wij zullen Hem zien die ons heeft liefgehad,
als Hij verschijnt in licht en majesteit.
Hij komt, hosanna, als rechter op de wolken.
Jeruzalem, je koning komt!
Gezegend die komt in de naam van de Heer.

Stil gebed

Votum en groet

Kinderlied: Weet je dat de lente komt
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid
De eerste bloemen bloeien, de eerst vogel fluit
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan
Ze hadden Hem gekruisigd en in een graf gedaan
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Zingen: Psalm 149: 1,3

1 Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang de Heer verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

3 De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Wees verheugd, die de Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijs dan zijn naam bij dag en nacht
en roem zijn grote macht.

Gebed

*Kinderkerklied de kinderen gaan onder het zingen van het 3e couplet naar hun dienst

1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Schriftlezing: Marcus 14: 50-52
50Toen lieten allen hem in de steek en vluchtten weg. 51Een jongeman, die alleen een linnen kleed aanhad, probeerde bij hem te blijven, maar toen ook hij werd vastgegrepen, 52liet hij het kleed in hun handen achter en vluchtte naakt weg.

Zingen: Opwekking 775 (begeleid door de Jeugdraad & Co
Er is een plek

Er is een plek waar liefde heerst, en nooit vergaat;
waar mijn God vergeving geeft, en ons aanvaardt.
Genade als een waterval stroomt van Gods troon
en wast ons schoon.

Refrein
Bij het kruis, bij het kruis geef ik alles aan U,
vol ontzag voor U, vol ontzag voor U
Hier kleurt liefde rood, wast mij wit als sneeuw
en ik leef door U! En ik leef door U (Jezus)

Er is een plek waar zonde sterft en schande wijkt;
waar mijn hart vergeving vindt en vrede.
Genade als een waterval stroomt van Gods troon
en wast ons schoon.

(Refrein)

Bridge :
Heilig is de grond waar ik hoop hervond.
Hier kniel ik neer. Hier kniel ik neer.
Armen uitgestrekt, hier waar U mij redt;
Hier kniel ik neer. Hier kniel ik.

(Refrein 2x)

En ik leef door U!
En ik leef door U! (Jezus.)

Schriftlezing: Marcus 16: 1-8
Het lege graf
1Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. 2Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ 4Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. 5Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. 7Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”’ 8Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.

Zingen: Gezang 221: 1,2 (lvdk)

1 Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaal’gen sabbathsvree!

2 Op uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden we uit ons zondengraf.
Leer ons daag’lijks, leer ons duizendwerven,
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,
en herboren opgestaan,
achter U ten hemel gaan!

Verkondiging

Zingen: lied 221: 1,2,3

1 Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

allen gaan staan

Geloofsbelijdenis: ELB 289 (Melodie; Wat de toekomst brenge moge)

1. Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
heel de schepping zingt zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

2. Ik geloof in Jezus Christus

die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.

3. Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen, God zij glorie,
uit het graf is opgestaan.
Door het brood – dit is mijn lichaam
- door de wijn – dit is mijn bloed
- geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

4. Ik geloof ook in de Geest,
Adem van God uitgegaan.
Hij vertroost en Hij versterkt ons,
waar wij in het leven staan.
Door de Geest zijn wij verbonden
met de Heer en met elkaar.
Door zijn leiding gaan wij verder,
maakt Hij zijn beloften waar.

Gebeden

Afsluiting project kinderkerk

Projectlied
Projectthema: Het moment is aangebroken

refrein:
Vandaag vieren wij het moment
dat alles anders is voorgoed,
want Jezus die ons falen kent,
versloeg de dood: het leven groet!
couplet:
Want aangebroken is ’t moment
waarop Hij ’t graf verlaten mag.
Het Paasfeest is een blijde dag
voor iedereen die Jezus kent.

Inzameling van de gaven,
terwijl de Jeugdraad & Co zingen: Mighty power of the cross
1e collecte : Eredienst
2e collecte : Diaconie/ZWO
Deurcollecte : PKN – JOP (Jongerenpastoraat)

allen gaan staan

Slotlied: ELB 132: 1, 2, 3 U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd’en welgezind
en zegt telkenkere: “Christus overwint!”
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In zijn godd’lijk Wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zegen

Lengte 1 uur 29 min 34 sec
=>Download (15,38 MB)

 1. Opnames (82)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zangdienst ds Rob v.d.Plicht 18 feb 17:00

 3. 2 Doopdienst ds Rob v.d.Plicht 18 feb 10:00

 4. 3 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 11 feb 10:00

 5. 4 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 04 feb 10:00

 6. 5 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 28 jan 10:00

 7. 6 Rouwdienst van de Dhr. D.Berghout Predikant van De Hanepraij 26 jan 11:00

 8. 7 Kerkdienst oecumenische viering Diaken Leon Evers ds Otto Matulessy ds Jan-Willem Leurgans 21 jan 11:00

 9. 8 Kerkdienst ds. R.P. v.d Plicht 14 jan 10:00

 10. 9 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Jan-Willem Leurgans 07 jan 10:00

 11. 10 nieuwjaarsdienst ds. R.P. v.d Plicht 01 jan 10:30