Geef feedback op de website

Kerkdienst

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 23 april, 10:00

ds. M.T. v.d. Sijs, Gouda

Voorganger : ds M.T.v.d.Sijs uit Gouda
Ouderling van dienst Anja Palsgraaf
Lector : Koos Rijlaarsdam
Organist Kees Dorst
Koster Bert van Straten:
Kinderkerk : alle groepen
Leiding : Ida
Thema : Israël wordt onderdrukt in Egypte
1e Collecte :Eredienst
2e Collecte : Onderhoud Gebouwen
Deurcollecte PKN Eredienst en Kerkmuziek

Orde van dienst
Welkom en mededelingen

*Aanvangslied: Lied 81: 1 t/m 5
Stil gebed
Bemoediging en groet:
v. Onze hulp is de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. die trouw is tot in eeuwigheid
a. EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
v. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus, onze Heer.

Drempelgebed
*Zingen: Lied 81: 6, 7 en 8
(wij nemen plaats)
Kyrie-gebed met Lied 301e
*Zingen: Lied 630
Gebed van de zondag
*Kinderlied: kinderen gaan onder het zingen van het 3e couplet naar hun dienst)
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.
Lezing: Psalm 111
1 Halleluja!
Ik wil de HEER loven met heel mijn hart
in de grote kring van oprechten.
2 Machtig zijn de werken van de HEER,
wie ze liefheeft, onderzoekt ze.
3 Zijn daden hebben glans en glorie,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.
4 Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen,
genadig en liefdevol is de HEER.
5 Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen,
eeuwig gedenkt hij zijn verbond.
6 Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hun het land van andere volken.
7 Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen,
uit al zijn regels blijkt zijn trouw,
8 ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig,
gemaakt volgens waarheid en recht.
9 Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig zijn verbond ingesteld.
Heilig en ontzagwekkend is zijn naam.
10 Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER,
wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht.
Zijn roem houdt stand, voor altijd
*Zingen: Lied 655

Lezing Johannes 20: 19 – 29
19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20 Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22 Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23 Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’
24 Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 25 Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ 26 Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, 27 en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ 28 Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29 Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’
30 Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, 31 maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.

*Zingen: Lied 642: 1 t/m 4
Preek,
Meditatieve muziek

*Zingen: Lied 612

*kinderlied van de maand
Weet je dat de lente komt
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid
De eerste bloemen bloeien, de eerst vogel fluit
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan
Ze hadden Hem gekruisigd en in een graf gedaan
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van gaven

*Slotlied: (tekst: W. van der Zee, melodie ‘Loof de koning, heel mijn wezen’ 103c)

1. God van liefde en genade
maak ons door uw geestkracht sterk
wek in ons de wil tot daden
schep nieuw leven in uw kerk,
maak ons wijs en maak ons moedig
voor het toevertrouwde werk.

2. Donkere machten gloriëren,
staan uw glorie in het licht,
laat de angst ons niet kleineren,
sterk ons door het paasbericht,
maak ons wij en maak ons moedig,
op uw Koninkrijk gericht.

3. Heel de harten van uw kinderen,
die vergaan van zorg en pijn,
laat geen lasten ons verhinderen
om U toegedaan te zijn
maak ons wijs en maak ons moedig
voor de tocht door de woestijn.

4. Hoed ons voor de overgave
aan de geesten van de tijd,
want gij zijt de God die slaven
van hun banden hebt bevrijd
maak ons wijs en maak ons moedig
tot de dienst aan U bereid.

Zegen

Lengte 1 uur 21 min 41 sec
=>Download (14,02 MB)

 1. Opnames (81)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zangdienst ds Rob v.d.Plicht 18 feb 17:00

 3. 2 Doopdienst ds Rob v.d.Plicht 18 feb 10:00

 4. 3 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 11 feb 10:00

 5. 4 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 04 feb 10:00

 6. 5 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 28 jan 10:00

 7. 6 Rouwdienst van de Dhr. D.Berghout Predikant van De Hanepraij 26 jan 11:00

 8. 7 Kerkdienst oecumenische viering Diaken Leon Evers ds Otto Matulessy ds Jan-Willem Leurgans 21 jan 11:00

 9. 8 Kerkdienst ds. R.P. v.d Plicht 14 jan 10:00

 10. 9 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Jan-Willem Leurgans 07 jan 10:00

 11. 10 nieuwjaarsdienst ds. R.P. v.d Plicht 01 jan 10:30