Geef feedback op de website

Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 07 mei, 10:00

ds Jan-Willem Leurgans

Voorganger ds Jan-Willem Leurgans

Muz.Medewerking Cantorij
begeleiding kinderlied Dirk Rijneveld

Ouderling van dienst Jannie Boevé
Lector : Klaas Kool
Kinderkerk : alle groepen
Leiding : Simone
Thema : Mozes vlucht naar Midjan

Koster Cora v.d. Vliet
1e Collecte Diaconie:
2e Collecte : Onderhoud Gebouwen
Deurcollecte :PKN Missionairwerk

Orde van dienst
Welkom en mededelingen
*Aanvangslied: Lied 275: 1,2,3
Votum en groet
*Zingen: Lied 275: 4,5
Gebed
*Kinderkerklied onder het zingen van het 3e couplet gaan de kinderen naar hun dienst
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Schriftlezing 1: Lucas 24: 13-27
13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14 Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16 maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. 17 Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. 18 Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ 19 Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. 20 Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. 21 Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 22 Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23 vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. 24 Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ 25 Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 26 Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.

*Zingen: Psalm 26: 1

Schriftlezing 2: Lucas 24: 28-35
28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. 29 Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. 30 Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31 Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. 32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 33 Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, 34 die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ 35 De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.
*Zingen: Psalm 26: 5
Verkondiging

*Gezongen geloofsbelijdenis: ELB 289
(Melodie; Wat de toekomst brenge moge)
1. Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
heel de schepping zingt zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

2. Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.

3. Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen, God zij glorie,
uit het graf is opgestaan.
Door het brood – dit is mijn lichaam -
door de wijn – dit is mijn bloed -
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

4. Ik geloof ook in de Geest,
Adem van God uitgegaan.
Hij vertroost en Hij versterkt ons,
waar wij in het leven staan.
Door de Geest zijn wij verbonden
met de Heer en met elkaar.
Door zijn leiding gaan wij verder,
maakt Hij zijn beloften waar.

*Kinderlied: Wat is het Pinksterfeest?
Wat is het Pinksterfeest
We hebben wel vrij maar dan
Wat vieren wij nu eigenlijk
Ik snap er weinig van (2x)

We vieren met het Pinksterfeest
Wat Jezus heeft beloofd
‘Na Mij komt de Heilige Geest
Voor ieder die gelooft’

Gebeden
Inzameling van gaven

vg. De Heer zij met u
gem. Zijn Geest in ons midden
vg Heft uw harten omhoog
gem. Wij zijn met ons hart bij de Heer
vg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God
gem. Hij is het waard onze dank te ontvangen

Tafelgebed
*Tijdens het tafelgebed zingen we lied 405: 1
en belijden we gezamenlijk:
Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.

Viering Heilig Avondmaal
Dankzegging

Lied 968: 1,2,5
Zegen

Lengte 1 uur 29 min 3 sec
=>Download (15,29 MB)

 1. Opnames (85)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 22 apr 10:00

 3. 2 HUWELIJKSBEVESTIGING Jelle en Maaike ds Jan-Willem Leurgans 21 apr 11:30

 4. 3 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 15 apr 10:00

 5. 4 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 08 apr 10:00

 6. 5 Pasen ds Jan-Willem Leurgans en ds. R.P. v.d Plicht 01 apr 10:00

 7. 6 Stillezaterdag ds Rob v.d.Plicht 31 mrt 22:00

 8. 7 Goedevrijdag ds Jan-Willem Leurgans 30 mrt 19:30

 9. 8 Hemelvaartsdag ds Rob v.d.Plicht 29 mrt 19:30

 10. 9 Passievesper ds Jan-Willem Leurgans 28 mrt 19:30

 11. 10 Passievesper ds Rob v.d. Plicht 27 mrt 19:30