Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 30 juli, 10:00

Ds S. Hiemstra - Almelo (gastvoorganger)

- welkom en mededelingen
- orgelspel
- bemoediging en drempelgebed (zoals aangegeven, door mij)
- openingslied: 285

- Kyrië-gebed
met als responsie 270a
- gloria-lied: 304

- groet en gebed van de zondag

- de bijbellezingen met de responsies zoals op de liturgie aangegeven:

OT: Jeremia 3: 21 – 4: 2
antwoordpsalm: 51 vers 5
Brieflezing: Romeinen 8: 26-30
schriftlied: 907
Evangelie-lezing: Marcus 8: 1-8
acclamatie 339f zoals aangegeven
lied van de week: 995

- overweging
- schriftlied: 392

DE MAALTIJD VAN DE HEER

- gebeden
met responsie 367e zoals aangegeven

- inzameling van de gaven en toebereiding van de tafel

- gebed over de gaven

- nodiging
- tafelgebed:
v: De Heer met u allen!
a: ZIJN VREDE MET U!
v: Verhef uw harten!
a: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER!
v: Zegenen wij de Heer onze God!
a: HEM ZEGGEN WIJ DANK!
v: Ja, U komt de dank toe, Heer onze God,
overal en altijd, door Jezus onze Heer.
Want Gij hebt omgezien naar mensen met honger en dorst:
het manna in de woestijn, de wijn van Kana,
het brood van uw leven, en de wijn van uw liefde reikt Gij ons aan,
een maaltijd van overvloed voor alle volken stelt Gij in ‘t vooruitzicht.
Daarom, Heer onze God,
voegen wij ons in het grote koor van allen die U eren en dienen,
van de heiligen van naam, apostelen en diakenen
en van al die kleine stemmen, mannen, vrouwen, kinderen,
van heel uw mensenvolk genodigd aan uw maaltijd,
en zingen wij uit alle macht:
404e

v: Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want Hij is het die ons leert te delen,
die zichzelf heeft gegeven aan mensen,
die het brood met ons deelt
en de beker aanreikt.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
In de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei:
Dit is mijn lichaam voor u,
doe dit tot mijn gedachtenis.
Na de maaltijd nam Hij de beker,
sprak daarover de dankzegging uit, gaf die rond en zei:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis.
(zingen: Als wij dan eten van dit brood …..

v: Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker en wij bidden U:
Gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank,
zend ons de Geest van uw liefde en wees de ziel van ons bestaan,
dat wij durven delen van wat wij hebben aan gaven en goederen
zoals Gij ons wilt dienen, zoals uw Zoon met ons deelt:
leer ons brood breken en delen,
leer ons liefde geven en aandacht en meeleven
en leer ons behoedzaam omgaan met uw kostbare schepping.
Want zo wordt uw Naam geheiligd, zo komt uw Rijk ons nabij, God onze Vader,
gezegend tot in lengte van dagen door Jezus Christus onze Heer.
Maranatha.
allen: Onze Vader, die in de hemelen zijt ………

- zingen: Lam van God
- vredegroet

- we delen brood en wijn

- dankgebed
- slotlied 418

- wegzending en zegen met gezongen AMEN
- orgelspel
- collecte voor het thuiskerkenwerk

Lengte 1 uur 25 min 57 sec
=>Download (19,67 MB)

 1. Opnames (90)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 11 'Matthäus Passion' - Concertkoor 'Sursum Corda' - Almelo   16 mrt 19:00

 3. 12 Vespers - Biddag voor gewas en arbeid Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 14 mrt 19:00

 4. 13 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 11 mrt 10:00

 5. 14 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 04 mrt 10:00

 6. 15 Zondagmorgendienst Mw ds I. Pijpers-Hoogendoorn - Zutphen (gastpredikante) 25 feb 10:00

 7. 16 Johannes Kalisvaart (1928-2018) - Gedachtenis- en dankdienst voor zijn leven Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 21 feb 13:00

 8. 17 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 18 feb 10:00

 9. 18 Vespers - Aswoensdag Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 14 feb 19:00

 10. 19 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 11 feb 10:00

 11. 20 Concert Vocaal en Instrumentaal Ensemble 'Quintessens'   04 feb 15:30