Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 12 november, 10:00

Ds Egb. van Houwelingen - Hengelo (gastvoorganger)

12 november 2017 Grote Kerk Almelo

Orgelspel, Welkom en mededelingen, Aansteken van de paaskaars. Stil Gebed

Bemoediging en drempelgebed:
v: Onze hulp is in de naam van de Heer,
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
v: O God, keer U òm naar ons toe
a: EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL.
v: Laat ons, o Heer, uw liefde zien
a: EN GEEF ONS UW HEIL!
v: O Heer! Hoor ons gebed
a: EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN:
… [gebedsstilte] …
v: Heilig ons hart, o Heer,
a: ZODAT WIJ KIND-AAN-HUIS KUNNEN ZIJN
IN UW GEHEIMEN EN IN UW HEILIGDOM,
DOOR HEM, DIE ONZE MEESTER IS:
JEZUS MESSIAS.
AMEN.

Openingslied: 283 In de veelheid van geluiden

V:Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen, want zijn goedheid is zonder einde:

Gebed om ontferming

Kyrie en Gloria (Lied 270a)

Groet en Gebed van de zondag

Voor kleine en grote oren

Lezing: Jesaja 48: 1-11
1Luister hiernaar, volk van Jakob,
dat de naam Israël mag dragen,
dat uit Juda’s bron is voortgekomen,
dat zweert bij de naam van de HEER
en zich op Israëls God beroept,
maar onwaarachtig en onoprecht.
2Je noemt jezelf naar de heilige stad,
en je steunt op de God van Israël,
wiens naam is HEER van de hemelse machten.
3Lang geleden kondigde ik aan wat nog stond te gebeuren,
ik heb het uitgesproken, ik heb het laten horen.
Onverwachts bracht ik die gebeurtenissen tot stand.
4Omdat ik weet dat je onhandelbaar bent
– je nek hard als ijzer, je voorhoofd van brons –
5heb ik het je van tevoren aangekondigd,
voordat het gebeurde liet ik het horen,
opdat je niet zou zeggen: ‘Dat hebben mijn goden gedaan.
Dat is gebeurd op bevel van mijn beelden.’
6Je hebt het gehoord, je kunt het allemaal zien –
waarom laat je dat niet blijken?
Vanaf nu laat ik je nieuwe dingen horen:
wat nog verborgen is en jou onbekend.
7Nu pas zijn ze geschapen, niet eerder,
nog nooit heb je iets dergelijks gehoord,
zodat je niet kunt zeggen: ‘Dat wist ik allang.’
8Niets heb je hiervan gehoord of geweten,
deze dingen zijn je niet eerder ter ore gekomen.
Ik weet hoe onbetrouwbaar je bent,
een geboren zondaar word je genoemd.
9Omwille van mijn naam houd ik mijn woede in toom,
omwille van mijn eer zal ik me inhouden
en je niet ten onder laten gaan.
10Ik zal je louteren, maar niet als zilver,
in de smeltoven van de ellende zal ik je beproeven.
11Omwille van mijzelf doe ik dit, omwille van mijzelf,
want hoe zou mijn naam ontwijd kunnen worden!
Ik deel mijn majesteit niet met een ander.

Lied: Psalm 103: 1, 2, 3 Zegen mijn ziel, de grote naam des Heren

Epistel: 1Thessalonicenzen 4: 13 – 18
13Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. 14Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. 15Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. 16Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. 18Troost elkaar met deze woorden.

Lied: 769 Eens als de bazuinen klinken

Evangelie: Mattheus 24: 15 – 28
15Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed), 16dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; 17wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen, 18en wie op het land is moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. 19Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! 20Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat. 21Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. 22En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. 23Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de Messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet. 24Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 25Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. 26Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet. 27Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen. 28Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

Acclamatie: U komt de lof toe

Lied van de week: 748 Het duurt niet lang meer tot de tijd

Uitleg en verkondiging

Lied:760 Gij zijt de zin van wat wij zijn

Gebeden en Gaven

Slotlied: 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

Zending en Zegen

Lengte 1 uur 8 min 36 sec
=>Download (15,7 MB)

 1. Opnames (92)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Johannes Kalisvaart (1928-2018) - Gedachtenis- en dankdienst voor zijn leven Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 21 feb 13:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 18 feb 10:00

 4. 3 Vespers - Aswoensdag Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 14 feb 19:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 11 feb 10:00

 6. 5 Concert Vocaal en Instrumentaal Ensemble 'Quintessens'   04 feb 15:30

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. wijkpredikant Grote Kerk 04 feb 10:00

 8. 7 Reinier Lodewijk Kempees (1956-2018) - Gedachtenis- en uitvaartbijeenkomst.   31 jan 19:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 28 jan 10:00

 10. 9 Oecumenische viering in de Bleekkerk.   21 jan 10:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 14 jan 10:00