Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 19 november, 10:00

Ds W. Broekema - Nijverdal (gastvoorganger)

Orde van dienst
voor zondag 19 november 2017 om 10.00 uur
in de Grote Kerk te Almelo

DE VOORBEREIDING
Woord van welkom en mededelingen
Orgelspel en aansteken van de kaarsen allen gaan daarna staan
Bemoediging en drempelgebed:
v: Onze hulp is in de naam van de Heer,
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
v: O God, keer U òm naar ons toe
a: EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL.
v: Laat ons, o Heer, uw liefde zien
a: EN GEEF ONS UW HEIL!
v: O Heer! Hoor ons gebed
a: EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN:
… [gebedsstilte] …
v: Heilig ons hart, o Heer,
a: ZODAT WIJ KIND-AAN-HUIS KUNNEN ZIJN
IN UW GEHEIMEN EN IN UW HEILIGDOM,
DOOR HEM, DIE ONZE MEESTER IS:
JEZUS MESSIAS.
AMEN.
Het openingslied : Psalm 9 vers 1, 4 en 5 allen gaan daarna zitten
Het Kyrie en het Gloria:
v: Aan het begin van ons samenzijn staan we stil bij de wereld waaruit we komen, waar we zelf ook deel van uit maken. We staan stil bij……………………
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen,
want zijn goedheid is zonder einde:

Liedboek 270a

Groet en Gebed van de zondag:
v: De Heer is met u allen!
a: ZIJN VREDE IS MET U!
v: Enige en Algoede,
door uw Woord hebt Gij alles geschapen
en Gij zult het in stand houden door uw menslievendheid.
Spreek opnieuw tot ons en wijs ons de goede plaats
om mensen te worden zoals U vanaf den beginne voor ogen had,
dit uur en alle dagen van ons leven,
a: DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, UW ZOON.
AMEN.
Voor kleine en grote oren
Daarna gaan de kinderen met het licht van de paaskaars naar de kinderkerk.

DE SCHRIFTEN
Lezing uit het Oude Testament:
l: Genesis 18:22-33
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!
De antwoordpsalm : Psalm 105 vers 1, 2 en 3
Lezing uit de brieven:
l: 2 Tessalonicenzen 1:3-10
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!
Schriftlied : Lied 775 vers 1, 3, 4, 6 en 7 allen gaan daarna staan
Lezing van het evangelie
v: Matteüs 24:31-46
Acclamatie: m.: Frits Mehrtens – Liedboek 339a
a:

Lied van de week – Lied 1008 vers 1 en 2
Preek
Schriftlied : Lied 973 vers 1 t/m 4 (na inleidend voorspel)

DE GEBEDEN EN DE GAVEN
Gedenken overledene na stilte, zonder aankondiging: Lied 961
Gebeden:
Voorbede:
l: …, zo bidden wij samen: m.: Richard Farrant – Liedboek 367b

a:

Gebedsstilte
a: ONZE VADER…
Inzameling van onze gaven – Orgelspel
Gebed over de gaven
Slotlied : Lied 747 vers 1, 4 en 8 allen gaan staan
Wegzending en zegen:
v: …,
a:
Orgelspel Bij de uitgang is er een collecte voor het thuiskerkenwerk.

Lengte 1 uur 7 min 50 sec
=>Download (15,53 MB)

 1. Opnames (92)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Johannes Kalisvaart (1928-2018) - Gedachtenis- en dankdienst voor zijn leven Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 21 feb 13:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 18 feb 10:00

 4. 3 Vespers - Aswoensdag Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 14 feb 19:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 11 feb 10:00

 6. 5 Concert Vocaal en Instrumentaal Ensemble 'Quintessens'   04 feb 15:30

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. wijkpredikant Grote Kerk 04 feb 10:00

 8. 7 Reinier Lodewijk Kempees (1956-2018) - Gedachtenis- en uitvaartbijeenkomst.   31 jan 19:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 28 jan 10:00

 10. 9 Oecumenische viering in de Bleekkerk.   21 jan 10:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 14 jan 10:00