Geef feedback op de website

Brouwer-Dieters, Janna Hendrika (Riek) 1936 - 2017. Dankdienst voor haar leven.

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zaterdag 23 december, 12:30

Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk)

Dankdienst voor het leven van

Janna Hendrika Brouwer-Dieters

geboren 17 januari 1936 te Stad Hardenberg
overleden 18 december 2017 te Enschede

zaterdag 23 december 2017 – 12.30 uur – Grote Kerk Almelo

voorganger: ds. Pieter Endedijk
organist: Henk Kamphuis
ouderling: Janneke Webbink
koster: Jurrien Witvoet

DE VOORBEREIDING

Orgelspel

Als de overledene de kerk wordt ingedragen, gaan wij staan.

Bemoediging en drempelgebed:
voorg.: Genade zij u en vrede,
van God, onze Vader,
en van Jezus Christus, de Heer.
allen: AMEN.
voorg.: Wij zijn hier bijeen om voor Gods aangezicht
het leven van Janna Hendrika Brouwer-Dieters te gedenken.
Haar dood brengt ons hier samen.
Wij doen haar uitgeleide met het licht van deze dagen
dat ons gegeven wordt,
het licht van Gods aanwezigheid bij mensen,
het licht van leven over grenzen van dood en duisternis heen.
In dat licht mogen wij haar naam noemen.
Hier bidden wij om kracht en troost,
hier mogen woorden klinken van hoop en verwachting:
voorg.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
voorg.: die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
voorg.: Gij, die ons het licht van onze ogen gunt,
die onze geboorte hebt gewild
en ons niet voor het duister hebt gemaakt
maar om te leven naar U toe,
allen: WEES ONS DAN OOK BARMHARTIG
EN NEEM ONS BIJ DE HAND;
KEER ONS TEN GOEDE, TEN LEVEN,
VANDAAG EN IN EEUWIGHEID.
AMEN.

Aansteken van het licht
De kaarsen worden aangestoken door de kleinkinderen, daarbij zingen
wij Lied 452: t: Tom Naastepad; m: 16e eeuw/Samuel Scheidt 1650

2 Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!
3 O hemellichaam, Jezus,
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!

Gedicht ‘Licht’ van Annemieke Krijgsman

Lied: Liedboek 498: 1, 2, 5 t: Wonno Bleij; m: Henry John Gauntlett

2 In het ondoordringbaar duister,
in onzekerheid en pijn,
in het land van licht noch luister
zal Hij onze Redder zijn.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
5 ‘Ere in de hoge’ zingen
alle engelen tezaam
voor de herder der geringen
tot de glorie van zijn naam.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

DE GEDACHTENIS

DE SCHRIFTEN

Groet en Gebed van de dag:
voorg.: De Heer is met u allen!
allen: ZIJN VREDE IS MET U!
voorg.: …,
dit uur en alle dagen van ons leven,
allen: DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER.
AMEN.

Eerste lezing: Genesis 12,1-8

Lied: Liedboek 802: 1, 3, 4, 6 t: Jan wit; m: Wim ter Burg

3 Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan.
refrein
4 Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
refrein
6 Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
refrein

Tweede lezing: Matteüs 24,42-44

Lied: Liedboek 771 t: Hanna Lam; m: Ad Versteden

2 Ik weet van een stad die het einde is,
een stad met een gouden geschiedenis
een stad van leven met woorden
zoals je ze nergens nog hoorde.
Ik weet van een stad, een nieuw begin,
Jeruzalem, dat ik bemin.
3 Ik weet van een stad op Sions top,
een stad van de vrede dicht bij God,
waar ander recht wordt gesproken,
het kwaad wordt gehaat en gebroken.
Ik weet van een stad waar je schuilen mag,
Jeruzalem, eens op een dag.

Overweging

Lied: Liedboek 753: 1, 2, 3, 6
t: Isaac Watts; v: J.W. Schulte Nordholt; m: Engels volkslied

2 Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.
3 Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël ’t beloofde land
zag over de Jordaan.
6 God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

DE GEBEDEN

Gedachtenisgebed

Slotlied: Liedboek 657: 1, 2, 4 t: Sytze de Vries; m: Wales 1865

2 Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op andere lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.
4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

De uitgeleide
voorg.: Om de laatste eer te brengen aan dit mensenkind,
om recht te doen aan haar leven en sterven, staan wij hier.
Wij houden onze ogen gericht op Jezus Christus,
en wij spreken uit, in tastend geloof,
dat dit het einde niet is,
dat onze God een God van levenden is.
Meer dan haar lichaam is ons de naam
van deze mens gebleven;
die naam spreken wij hier uit,
met liefde, eerbied en genegenheid:
Janna Hendrika Brouwer-Dieters.
Wij verenigen ons met het geloof
waarin zijzelf aan God heeft vastgehouden
ten einde toe.
Als teken van ons geloof
dat wij in leven en sterven aan God toebehoren
zegen ik  dit dode lichaam
in de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Wij gaan van hier
om Riek weg te dragen
Wij geven haar uit handen,
wij leggen haar neer in de aarde,
in de handen van de levende God.
Laat onze weg een weg van vrede zijn,
laten wij gaan als gezegende mensen:
De vrede van God die alle verstand te boven gaat,
zal uw harten en gedachten bewaren
in Christus Jezus, onze Heer.
allen: AMEN.

De overledene wordt nu uitgedragen.

Orgelspel

De dienst wordt voortgezet op begraafplaats ’t Groenedael, Willem de Clercqstraat 93, 7604 AR Almelo.

Lengte 57 min 21 sec
=>Download (13,13 MB)

 1. Opnames (90)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds A. van Houwelingen - Almelo (em. gastpredikant) 15 apr 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. wijkpredikant Grote Kerk 08 apr 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst - Paasmorgen Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 01 apr 10:30

 5. 4 Paaswake Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 31 mrt 21:00

 6. 5 Goede Vrijdag Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 30 mrt 19:30

 7. 6 Witte Donderdag Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 29 mrt 19:30

 8. 7 Vespers op dinsdag in de Stille Week ('Orgelvesper') Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 27 mrt 19:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 25 mrt 10:00

 10. 9 Voorjaarszangavond met Jeugdkoor 'Jubilate' en Gemengd koor 'Cantica' uit Rijssen   24 mrt 19:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds H. Wachtmeester - Hengelo (gastpredikant) 18 mrt 10:00