Geef feedback op de website

Kerstnachtdienst

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 24 december, 20:00

Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk)

Kerstnacht

in de Grote Kerk te Almelo

Rembrandt van Rijn: De aanbidding van de herders (± 1654)

24 december 2017 – 20.00 uur

DE INTREDE

Orgelspel:
- Domenico Zipoli (1688-1726): Pastorale
- Johann Sebastian Bach (1685-1750): Nun komm der Heiden Heiland
- Niels Gade (1870-1890): Wie schön leuchtet der Morgenstern
Intochtslied: Liedboek 505 t: André Troost; m: Gustav Holst

cantorij:

allen: 2 In de nacht gekomen / kind dat met geduld
eeuwenoude dromen / eindelijk vervult,
kom in onze dagen, / kom in onze nacht,
kom met uw gestage, / milde overmacht.
allen: 3 In de nacht gekomen, / onmiskenbaar kind,
kom, doorwaai de bomen, / zachte zuidenwind,
kom in onze dagen, / kom in onze nacht,
laat uw morgen dagen, / kom – de wereld wacht.
allen gaan staan
Bemoediging en drempelgebed:
voorg: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
voorg.: Midden in de nacht,
terwijl een diepe stilte alles omgaf,
sprong uw woord van zijn troon. Wijsheid 18,14-15
voorg.: Hier zijn wij,
mensen die dromen en verlangen
naar de aarde vol licht en leven,
allen: EEUWIGE, WEES HIER AANWEZIG,
LICHT IN ONS MIDDEN!
voorg.: Hier zijn wij,
mensen die willen vieren
dat hoop het wint van wanhoop
nederigheid van hoogmoed,
licht van duisternis!
allen: EEUWIGE, WEES HIER AANWEZIG,
LICHT IN ONS MIDDEN!
Openingslied: Liedboek 498 t: Wonno Bleij; m: Henry John Gauntlett

2 In het ondoordringbaar duister, / in onzekerheid en pijn,
in het land van licht noch luister / zal Hij onze Redder zijn.
Koning Jezus, gloria, / Zoon van God, halleluja.
3 Hef uw hoofden, kleine mensen, / als uw nieuwe koning komt.
Hij doorbreekt de oude grenzen, / Hij maakt recht wat is gekromd.
Koning Jezus, gloria, / Zoon van God, halleluja.
4 Trouw en goedheid zullen wonen / in het land dat Hij bemint.
Vorsten, heersers, machten, tronen / zullen buigen voor dit kind.
Koning Jezus, gloria, / Zoon van God, halleluja.
5 ‘Ere in de hoge’ zingen / alle engelen tezaam
voor de herder der geringen / tot de glorie van zijn naam.
Koning Jezus, gloria, / Zoon van God, halleluja.
allen gaan zitten
DE WEG VAN DONKER NAAR LICHT
voorg.: Dit is een stille, heilige nacht, een nacht vol geheimen,
waarin God zelf ons tot licht wil zijn.
In de weken van Advent
hebben wij naar deze nacht toegeleefd.
Gaandeweg zijn wij beter gaan zien,
kregen wij zicht op de belofte:
een teken van vrede voor deze wereld.
Daarom hebben wij – week na week –
telkens één kaars meer aangestoken,
een weg van donker naar licht,
en kregen wij zicht op wat wij verwachten.
solo: Joh. Seb. Bach (1685-1750): Aria ‘Öffne dich, mein ganzes
Herze’ uit Cantate ‘Nun komm der Heiden Heiland’, BWV 61

Öffne dich, mein ganzes Herze,
Jesus kömmt und ziehet ein.
Bin ich gleich nur Staub und Erde,
will er mich doch nicht verschmähn,
seine Lust an mir zu sehn,
daß ich seine Wohnung werde.
O wie selig werd ich sein!
Open je, heel mijn hart,
Jezus komt en neemt zijn intrek.
Ook al ben ik enkel stof en aarde,
Hij acht mij toch niet te min
om zijn ogen op mij te slaan:
ik mag zijn woning worden.
O hoe gelukkig zal ik zijn!

Kyrie en Gloria:
voorg.: …
Liedboek 476 t: oud-Nederlands lied; m: 1627

cantorij:

allen: 2 Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.
cantorij: 3 Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyrieleis.
allen: 4 Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerand’.
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.
allen: Liedboek 487 t: Willem Barnard; m: Frans volkslied

2 Eer zij God die onze Vader / en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde / naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.
3 Lam van God, Gij hebt gedragen / alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen / peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.
Groet en Gebed van de Kerstnacht:
voorg.: De Heer is met u allen!
allen: ZIJN VREDE IS MET U!
voorg.: …
Dat bidden wij
allen: DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER.
AMEN.

DE LEZINGEN
Lezing Oude Testament: Jesaja 11,1-10
Antwoordpsalm: Liedboek 98d
t: Ida Gerhard en Marie van der Zeyde; m: Herman Strategier

voorz.: 1 Zing voor de Heer een nieuw lied,
want wonderen heeft Hij gedaan;
triomf heeft zijn hand Hem gebracht,
overwinning zijn heilige arm.
allen: refrein
voorz.: 2 De Heer openbaarde zijn heil;
Hij heeft voor de ogen der volken
onthuld zijn gerechtigheid;
zijn goedheid, zijn trouw,
bleef Hij jegens het huis Israël indachtig.
allen: refrein
voorz.: 3 Juich, aarde, alom, voor de Heer,
zet de zang in, speelt op de snaren,
juich, aarde, alom, voor de Heer.
allen: refrein

Epistellezing: Titus 2,11-14

Schriftlied: Liedboek 503 t: Sytze de Vries; m: William James Kirkpatrick

2 Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
een kind, dat ontvlamt als een aarzelend,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.
3 Hier tussen de schapen is voor Hem uit het hout
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.
Die is deze herder tot zijn eerste tehuis;
en nog draagt dit hout Hem als lam aan het kruis.
4 Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
een ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht.
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht!
allen gaan staan
Lezing van het evangelie:
Hallelujavers: Liedboek 338h – t: Lucas 2,10-11; m: Bernard Bartelink

voorg.: Ik verkondig u een tijding van vreugde:
heden is u een redder geboren, Christus, de Heer.
allen: Halleluja, halleluja.
voorg.: Lucas 2,1-20

allen: U komt de lof toe, U het gezang Liedboek 339a
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
allen gaan zitten
Sololied: Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901): ‘Heil’ge Nacht’, op. 128,3

Heilge Nacht, auf Engelschwingen
nahst du leise dich der Welt!
Und die Glocken hör ich klingen
und die Fenster sind erhellt,
selbst die Hütte trieft von Segen
und der Kindlein froher Dank
jauchzt dem Himmelskind entgegen
und ihr Stammeln wird Gesang.
Mit der Fülle süßer Lieder,
mit dem Glanz von Tal und Höhn,
heilge Nacht, so kehrst du wieder,
wie der Welt dich einst gesehn?
Da die Palmen lauter rauschten
und, versenkt in Dämmerung,
Erd und Himmel Worte tauschten,
Worte der Verkündigung.
Da mit Purper übergossen,
aufgetan von Gottes Hand,
alle Himmel sich erschlossen,
glänzend über alles Land.
Da den Frieden zu verkünden,
sich der Engel niederschwang,
auf den Höhen, in den Gründen
die Verheißung widerklang.
Da der Jungfrau Sohn zu dienen,
Fürsten aus dem Morgenland
in der Hirten Kreis erschienen,
Gold und Myrrhen in der Hand;
da sich mit seligem Entzücken
die Mutter nieder bog,
sinnend aus des Kindleins Blicken
nie, gefühlte Freuden sog.
Heilge Nacht, mit tausend Kerzen
steigst du feierlich herauf.
O so geh in unserm Herzen,
Stern des Lebens, ge huns auf!
Schau, im Himmel und auf Erden
glänzt der Liebe Rosenschein.
Friede solls noch einmal werden
und die Liebe König sein!
Overweging
Schriftlied: Liedboek 473 t: Jan Wit; m: Michael Praetorius

2 Die roos van ons verlangen, / dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen / uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette / in ’t midden van de tijd.
3 Die bloem van Gods behagen / heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen / als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken / in ’t midden van de dood.

DE GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
Orgelmuziek: Hans Friedrich Micheelsen (1902-1973): In dulci jubilo
Collectelied: Liedboek 483 t: Johannes Yserinkhuysen; m: Franz Gruber
allen: 1 Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems stal,
Hij, der schepselen Heer. (2x)
cantorij: 2 Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor. (2x)

allen: 3 Stille nacht, heilige nacht!
Vrede en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer! (2x)
Gebeden:
Voorbede:
lector: …, zo bidden wij samen: Liedboek 368c – m.: Wim Kloppenburg

allen:
Gebedsstilte en Slotgebed
allen: ONZE VADER…
allen gaan staan
Slotlied: Liedboek 496 t: Jan Duin; m: Engeland

2 De herders hebben het gezien / in de geboortestal:
daar was het vrede en sindsdien / zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos, / verlosten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos, / woestijn werd tot een wei.
3 Gij morgenster en mensenzoon, / breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond / door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied, / u allen even na, –
dan zingt de schepping weer dit lied / tot in de gloria.
Zegen:
v: …
a:

Wie rondom ons staan wensen wij nu een gezegend Kerstfeest toe!

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Vom Himmel hoch da komm ich her

Morgen zetten wij het Kerstfeest voort met een Dienst van Schrift en Tafel voor jong en ouder. Aanvang 10.30 uur.

voorganger: ds. Pieter Endedijk
lector: Kees Blok
cantor-organist: Henk Kamphuis
sopraan: Valeria Boermistrova
koster: Jurrien Witvoet

Lengte 1 uur 26 min 52 sec
=>Download (19,88 MB)

 1. Opnames (90)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds A. van Houwelingen - Almelo (em. gastpredikant) 15 apr 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. wijkpredikant Grote Kerk 08 apr 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst - Paasmorgen Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 01 apr 10:30

 5. 4 Paaswake Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 31 mrt 21:00

 6. 5 Goede Vrijdag Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 30 mrt 19:30

 7. 6 Witte Donderdag Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 29 mrt 19:30

 8. 7 Vespers op dinsdag in de Stille Week ('Orgelvesper') Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 27 mrt 19:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 25 mrt 10:00

 10. 9 Voorjaarszangavond met Jeugdkoor 'Jubilate' en Gemengd koor 'Cantica' uit Rijssen   24 mrt 19:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds H. Wachtmeester - Hengelo (gastpredikant) 18 mrt 10:00