Geef feedback op de website

Kerstmorgendienst

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: maandag 25 december, 10:30

Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk)

Dienst van Schrift en Tafel voor jong en ouder

25 december 2017 – 10.30 uur

DE VOORBEREIDING
Het muziekensemble speelt
Intochtslied: Liedboek 477: 1, 3, 5 allen gaan staan
t: C.B. Burger (1) / Jan Willem Schulte Nordholt (3) / Gert Landman (5); m: 18e eeuw?

3 Het licht van de Vader, / licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden, / komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
5 Zingt aarde en hemel, / zingt nu engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden, / komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
Bemoediging en drempelgebed:
voorg.: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

voorg.: Midden in de nacht,
terwijl een diepe stilte alles omgaf,
sprong uw woord van zijn troon. Wijsheid 18,14-15
voorg.: Hier zijn wij,
mensen die dromen en verlangen
naar de aarde vol licht en leven,
allen: EEUWIGE, WEES HIER AANWEZIG,
LICHT IN ONS MIDDEN!
voorg.: Hier zijn wij,
mensen die willen vieren
dat hoop het wint van wanhoop
nederigheid van hoogmoed,
licht van duisternis!
allen: EEUWIGE, WEES HIER AANWEZIG,
LICHT IN ONS MIDDEN!
AMEN. allen gaan zitten
De kaarsen worden aangestoken:
voorg.: Vier weken lang hebben wij uitgekeken naar deze dag.
Elke zondag hebben wij een licht méér aangestoken
om zo te laten zien dat we op weg zijn naar het licht.
Vier weken hebben wij uitgekeken naar deze dag,
gewacht op het koningskind dat ons vrede brengt.
Ook vandaag blijven wij Hem verwachten!
kinderen steken de adventskaarsen aan
allen: Liedboek 461 t: Sytze de Vries; m: Christiaan Winter

2 Vier kaarsen zullen branden. / Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen / totdat Hij komt!
3 Het vuur van onze vreugde, / de gloed van ons gezang
zal niet meer kunnen doven / totdat Hij komt!
4 Wij wachten op de koning; / zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen / wanneer Hij komt!
Kyrie eleison en Gloria in excelsis:
voorg.: Het licht in de nacht, een kind voor ons geboren
teken van een stralende dag voor heel de aarde.
Waar de nacht nog duurt roepen wij tot God,
houden wij Hem aan zijn woord
dat de dag zal lichten, voorgoed:
voor wie nog gaan in het donker,
nog lijden aan de nacht steken wij lichten aan:
voorg.: licht van één ster, een vonk licht voor…
vijf lichten worden aangestoken
voorg.: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en zijn naam prijzen, want zijn goedheid is zonder einde:
allen: Liedboek 463: 6, 7, 8 t: Sytze de Vries; m: Kenneth George Finlay

7 Christe eleison, / nog is niet verstomd
ons verlangend roepen / dat Gij spoedig komt!

8 Kyrie eleison, / wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen / wacht niet langer meer!
allen: Liedboek 487 t: Willem Barnard; m: Frans volkslied

2 Eer zij God die onze Vader / en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde / naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.
3 Lam van God, Gij hebt gedragen / alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen / peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.

Groet en Gebed van de dag:
voorg.: De Heer is met u allen!
allen: ZIJN VREDE IS MET U!
voorg.: …, dat bidden wij
allen: DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER,
AMEN.
Voor kleine en grote oren: Verhaal ‘De fluit van de herdersjongen’
Het kerstverhaal gezongen: Liedboek 507 t: André Troost; m: Engeland

cantorij:

cant: 2 Een engel – is het Gabriël? – / verschijnt te middernacht:
Wees niet bevreesd, o Israël, / God heeft aan u gedacht!
Er is vannacht een koningskind / geboren in een stal;
zie hoe men Hem in doeken windt: / de Heer van het heelal.
allen: 3 Het is nog nacht in Betlehem, / de schapen staan verbaasd,
hun herders laten hen alleen, / zij gaan, zij gaan met haast
en knielen bij de kribbe neer / in eerbied voor dit kind:
de goede herder, aller Heer / die schapen zoekt en vindt.
allen: 4 Wie gaat er met de herders mee? / De stal is groot genoeg!
Laat lief en leed, laat wel en wee, / wacht niet tot morgenvroeg.
Geef Hem uw hart, hoe koud en kil, / hoe zwart dat moge zijn –
want heden stroomt om Jezus’ wil / uw hart vol zonneschijn!
De kinderen gaan naar een eigen ruimte in De Schouw; bij het avondmaal komen zij weer terug.

DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Lezing van het Oude Testament:
l: Jeremia 23,5-8
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!
Schriftlied: Liedboek 500: 1, 3, 5 t: Sytze de Vries; m: Willem Vogel

3 Uit uw verborgenheid / nu aan de dag getreden,
hebt Gij uw heil gezocht / bij mensen hier en heden.
Zoals Gij kwam om ons / met vrede te ontmoeten,
laat het ook vrede zijn / waarmee wij U begroeten.
5 Uit uw verborgenheid / ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met / de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar / het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar, / wij gaan het donker tegen.
Lezing van het evangelie: allen gaan staan
Hallelujavers: m: Melchior Franck (1579-1639) – ‘Uns ist ein Kind geboren’
cantorij: Ons is een kind geboren, halleluja!
Een zoon is ons gegeven, halleluja!
voorg.: Johannes 1,1-14
allen: Lied 339a – m.: Frits Mehrtens

allen gaan zitten
Evangeliemuziek: Henk Kamphuis, Liedcantate over ‘Hoort gij de
engelen zingen’ (t+m: Johann Christoph Blumhardt; v: E.L. Smelik)
cant.: 1 Hoort gij de engelen zingen, / een jong en machtig koor?
De hemelzangen dringen / tot in de diepte door.
Nu blijft de stem besloten / bij herders in hun dal,
straks zal hij zich vergroten, / dan luistert het heelal.
cant.: 2 Nog is de glans verborgen, / verschuilt zich in een stal.
Hoe ver schijnt nog de morgen, / die eenmaal lichten zal.
Bedreigen donkere machten / het kind, dat God ons zendt,
wij moeten hunkerend wachten / tot Hij de tijden wendt.
cant.: 3 Nu knielen herders, wijzen, / rondom de kribbe neer.
Straks zal Hem alles prijzen / als Heiland en als Heer.
Dan vallen alle volken / de Mensenzoon te voet,
dan komt Hij op de wolken, / in majesteit begroet.

allen:

Meditatie
Soms breekt uw licht
in mensen door
onstuitbaar
zoals een kind
geboren wordt.
Gedenk de mens
die wordt genoemd
uw kind uw koninkrijk
uw licht.
Geen duisternis heeft ooit
hem overmeesterd.
Gedenk ons
die net als hij geboren zijn
eens en voorgoed
die uit zijn mond
uw Naam hebben gehoord
die moeten leven
in de schaduw van de dood
hem achterna. Huub Oosterhuis

Schriftlied: Liedboek 494 t: Huub Oosterhuis; m: Michael Praetorius

2 Gij zijt ons doorgegeven / een naam, een oud verhaal
uw woorden uitgeschreven / in iedere mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven, / o zijt Gij onze God.

3 Gij zijt in ons verloren / wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren, / uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed
een kind voor ons geboren, / een mens die sterven moet.

DE MAALTIJD VAN DE HEER
Voorbede
lector: …, zo bidden wij samen: Liedboek 368c – m.: Wim Kloppenburg
allen:
Gebedsstilte
voorg.: Slotgebed
Inzameling van de gaven en gereed maken van de tafel
Tafellied: Liedboek 499 t: Hans Bouma; m: Louis van Dijk

cantorij:

allen: 2 Een kind ligt in de kribbe, / Gods Zoon gaat onze gang,
het leven kan beginnen, / geluk ligt voor de hand.
allen: 3 Het woord is vlees geworden, / God drukt ons aan het hart,
Hij heeft zijn Zoon gezonden, / van ons een bloedverwant.
allen: 4 Hij zit bij ons aan tafel, / Hij deelt met ons zijn brood,
zijn God is onze Vader, / Hij is een huisgenoot.
allen: 5 O broeder in ons midden, / Gods strijd om ons bestaan,
wij willen U aanbidden, / wij leven in uw naam.
Gebed over de gaven
Tafelgebed:
voorg.: De Heer met u allen!
allen: ZIJN VREDE MET U!
voorg.: Verhef uw harten!
allen: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER!
voorg.: Zegenen wij de Heer onze God!
allen: HEM ZEGGEN WIJ DANK!
voorg.: U komt onze dank toe om Jezus Messias,
dit kind in de nacht, dit teken van uw trouw,
een licht voor de wereld,
een mens, waarin Gij uw gezicht aan ons toont.
Dit is de dag van vrede op aarde.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven
als teken van uw eeuwige liefde voor mensen.
Daarom danken en zegenen wij U:
Liedboek 402b – t.: Sytze de Vries; m.: Willem Vogel
cant.: Wij danken U, Vader, voor de heilige wijnstok, David,
uw knecht, die wij kennen door Jezus, uw dienaar.

cant.: Wij zegenen U, Vader, om dit weten van leven,
ons gegeven door Jezus, uw dienaar.
allen: U alle glorie, nu en altijd.
cant.: Zoals het graan verzameld is van heinde en ver
en nu geworden tot dit brood dat wij breken:
breng zo ook uw gemeente bijeen van alle einden der aarde.

voorg.: In de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
nam Hij een brood, zegende U, brak het en zei:
Dit is mijn lichaam voor u,
doe dit tot mijn gedachtenis.
Na de maaltijd nam Hij de beker,
sprak daarover de dankzegging uit, gaf die rond en zei:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis.
allen: ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ,
ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ,
ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ,
MARANATHA!
allen: ONZE VADER…
Vredegroet:
voorg.: De vrede van God die alle verstand te boven gaat,
zal uw harten en gedachten bewaren
in Christus Jezus, onze Heer.
Wij geven elkaar in woord en gebaar een teken van de vrede van Christus.
Wij delen brood en wijn
Tafelmuziek door het ensemble
Communielied: Liedboek 474 t+m: Nikolaus Herman; v: C.B. Burger

2 Hij daalt uit ’s Vaders schoot terneer
op aard om kind te zijn,
een kindje arm en naakt en teer
al in een kribje klein,
al in een kribje klein.
3 Verzakende zijn macht en recht,
verkiest Hij zich een stal,
neemt de gedaante aan van een knecht,
de Schepper van het al,
de Schepper van het al.
4 Hij ruilt met ons op vreemde wijs:
Hij neemt ons vlees en bloed
en geeft ons in zijns Vaders huis
zijn eigen overvloed,
zijn eigen overvloed.
5 Hij wordt een knecht en ik een heer:
wat win ik veel daarbij!
Waar vindt men zoveel gulheid weer
als Jezus heeft voor mij,
als Jezus heeft voor mij.
6 En nu ontsluit Hij weer de poort
van ’t schone paradijs.
De cherub staat er niet meer voor.
God zij lof, eer en prijs!
God zij lof, eer en prijs!
Dankgebed
Slotlied: Liedboek 481
t: Charles Wesley; v: Willem Barnard; m: Felix Mendelssohn Bartholdy

2 Hij, die heerst op ’s hemels troon, / Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd / op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid, / woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in / in het menselijk gezin.
Hoor, de engelen zingen de eer / van de nieuwgeboren Heer!
3 Lof aan U die eeuwig leeft / en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt / taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af / ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein / nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer / van de nieuwgeboren Heer!
Zegen:
v: …
a:

Orgelspel: Dick Sanderman (*1956): ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’

voorganger: ds. Pieter Endedijk
lector: Kees Blok
cantor-organist: Henk Kamphuis
instrumentaal ensemble o.l.v. Gert Rietveld
koster: Jurrien Witvoet

Lengte 1 uur 36 min 24 sec
=>Download (22,07 MB)

 1. Opnames (90)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 20 mei 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds E. van Houwelingen - Hengelo (gastpredikant) 13 mei 10:00

 4. 3 Hemelvaartsdag - morgengebed Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 10 mei 09:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Ds J. Mol - Gaanderen (em. gastpredikant) 06 mei 10:00

 6. 5 'Requiem van Fauré' - projectkoor Toonkunstkoor Almelo   04 mei 21:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds M. Montagne - Almelo (gastpredikant - wijkgem. Pniël) 29 apr 10:00

 8. 7 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 22 apr 10:00

 9. 8 Alm. Chr. Mannenkoor en Alm. Mannenkoor - jubileumconcert - 100 jaar   21 apr 20:00

 10. 9 Zondagmorgendienst Ds A. van Houwelingen - Almelo (em. gastpredikant) 15 apr 10:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. wijkpredikant Grote Kerk 08 apr 10:00