Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 01 april, 10:00

ds Jan-Willem Leurgans en ds. R.P. v.d Plicht

Voorgangers:
ds Rob v.d. Plicht en ds Jan-Willem Leurgans
Ouderling van dienst: Agaath de Kwaadsteniet
Lector: Maja Bikker
M.m.v. Kees Dorst – orgel
Jeannette Verkerk – trompet
Bertus en de Refo’s

Koster: Cora v.d. Vliet

In deze kerkdienst wordt Hugo van Lent gedoopt.
Bij de Liturgische bloemschikking:
In de vroege ochtend opstaan als het licht glinstert in dauwdroppels,
als vogels een loflied zingen en verstilling tot leven komt in een tuin.
Gij Levende, verleg ons struikelblok, neem de steen weg, schep levensruimte.
Leid ons op het spoor van Uw leven, leer ons de geur van heiligheid ontdekken
in lentebloemen, hemeldauw voelen op onze huid.
Laat ons zingen een levenslied, anders, vanuit de diepte, hemelhoog.

Om 9.50 uur zingen we 3 liederen voor de dienst:
LvdK 221: 1,2,3

1.Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaalgen sabbatsvreê!

2.Op uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden we uit ons zondengraf.
Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven,
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,
en herboren – opgestaan,
achter U ten hemel gaan!

3.In uw hoede zijn wij wèl geborgen,
en schoon eerlang ‘t oog ons breek’,
open gaat het op de grote morgen
na deez’ aardse lijdensweek.
Welk een dag der ruste zal dat wezen,
als we onsterflijk, uit de dood verrezen,
knielen voor uw dankaltaar!
Amen, Jezus, maak het waar!

Evang.Liedbundel 122: 1,2,3,4 (Bertus en de Refo’s)

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans’ Jeruzalem;
een heerlijk morgen licht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2.Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!
3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
Wie in ’t geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

4.Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven, door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Evang.Liedbundel 427
allen: Refrein:
De Heer is waarlijk opgestaan,
Halleluja!

1 allen: Jezus deed de dood teniet.
Zing daarom het hoogste lied.

allen: Refrein
2 vrouwen: Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem.

allen: Refrein
3 mannen: En hoe groot was hun verdriet,
want zijn vonden Jezus niet.

allen: Refrein
4 vrouwen: Maar een engel sprak hen aan:
“Die gij zoekt is opgestaan”

allen: Refrein:
5 mannen “Denkt toch aan zijn eigen woord,
dat gij vroeger hebt gehoord.”

allen: Refrein
6 vrouwen “Hij, de grote mensenzoon,
gaat door ’t graf heen naar zijn troon.

allen: Refrein:
7: allen “Zoekt Hem bij de doden niet,
” maar zingt mee het hoogste lied.”
allen: Refrein

Welkom en mededelingen

Openingslied: Opwekking 614 (Bertus en de Refo’s)
Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.
Hoor, de menigte schreeuwt en roept:
‘Kruisig Hem!’
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de Koning der Joden wordt Hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als Hij roept: ‘Het is volbracht’.

Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.
(Refrein)

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.
Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg. (2x)

Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 118: 1,9

1.Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

9.Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en wees verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in ’s Heren naam.
Wij zegenen u uit ’s Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

Gebed

Schriftlezing: Johannes 20: 1-18
1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. 2 Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 3 Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4 Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6 Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7 en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8 Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9 Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 10 De leerlingen gingen terug naar huis.
11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12 en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben.’ 14 Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17 ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18 Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

Zingen: Opwekking 595 (Bertus en de Refo’s)
Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,
bij U wil zijn elk moment.

Refrein:
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind
naar de wereld gekomen,
legde uw heerlijkheid af.

(Refrein)

En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.

(Refrein)

Verkondiging

Zingen: lied 630: 1,2,4

1.Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent’ ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond’ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

2.Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.
4.Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ’t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, –
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen

Hugo wordt binnen gebracht, terwijl we zingen: ELB 278 (Bertus en de Refo’s)

1. Laat de kind’ren tot Mij komen,
alle alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk
Staan voor kind’ren open,
laat ze allen groot en klein
bij Mij binnenlopen.
2. Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnenlopen.

Steyn en Suus, verlangen jullie dat jullie kindje gedoopt wordt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
Ouders: Ja, dat verlangen wij

Met welke naam zal jullie kindje gedoopt worden?
Antwoord: Hugo Klaas Cornelis

Doopuitleg Doopgebed Doopvragen Bediening van de doop

Zingen: Lied 23b: 1,2,5

1.De Heer is mijn herder!
’k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wat’ren der rust.

2.De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m’als ik wankel,
Hij draagt m’als ik viel.

5.De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
’k zal immer verkeren
in ’t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m’altijd.

Vraag aan de gemeente:
Omdat God zijn verbond sluit met allen die zijn Naam belijden,
is Hugo in uw midden gedoopt.
Daarom, leden van deze gemeente,
wilt u, als u daartoe geroepen wordt,
deze ouders en hun kind helpen op hun weg in de
gemeenschap met de Heer?

Antwoord: Ja, dat willen wij.

Aanbieden doopkaars en kinderbijbel

Zingen: ELB 445 (Bertus en de Refo’s)

Ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat.
Onder haar vleugels waar het veilig zat
tegen regen, tegen zonneschijn.
Heer, zo wil ik bij U zijn.

In de schaduw van uw vleugels,
wil ik schuilen, wil ik schuilen.
In de schaduw van uw vleugels
wil ik schuilen, o Heer.

U bent mijn toevlucht, U bent mijn sterkte,
U bent mijn schuilplaats U, o Heer.

Ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat.
Onder haar vleugels waar het veilig zat.
Zoals dat kuikentje klein en teer
wil ik schuilen, o Heer

Afsluiting project kinderkerk
Kinderlied: Pasen is een nieuw begin (gezongen door de kinderen, begeleid door Bertus en de Refo’s)
Refrein: (alle kinderen)
Pasen is een nieuw begin,
’t begin van nieuwe dromen.
Het is nog klein,
Het is nog pril
Maar wie het ziet,
Ziet het verschil.
De zomer zal weer komen

1e couplet (Nena)
Dan bloeit de tuin als een roos,
Een zee van mooie kleuren
De bloemen komen uit de knop
En geven jou hun geuren

Refrein: (alle kinderen)
Pasen is een nieuw begin…..,

2e couplet (Lieke)
Dan bloeit de tuin als een roos
Een hoopvol beeld voor velen.
Wie in het donker zat verstopt,
Zal in het zonlicht delen.

Refrein: (alle kinderen)
Pasen is een nieuw begin,……

3e couplet ( Rosalie)
Dan bloeit de tuin als een roos,
Voor wie dat kan geloven.
Wat is de grond verborgen zat,
Komt dan met kracht naar boven.

Refrein (alle kinderen)
Pasen is een nieuw begin,….

Inzameling van de gaven,
1e coll. ZWO-zending, 2e coll. Eredienst, Deurcoll. PKN JOP
terwijl de Bertus en de Refo’s zingen: “Geef mij nu je angst”
Je zegt ik ben vrij maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam
Je voelt je te gek zeg jij maar ik zit niet te dromen
Want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij
Ik voel me precies als jij dus jij kan eerlijk zijn.

Je voelt je heel goed zeg jij je mond, begint te trillen
Ik denk dat ik jou kan helpen maar je moet zelf willen.
Elkaar nu een dienst bewijzen dat is alles wat ik vraag
Zet weg nu die angst ik wist het al het is mijn dag vandaag.

Geef mij nu je angst ik geef je er hoop voor terug.
Geef mij nu de nacht ik geef je de morgen terug.
Zolang ik je niet verlies vind ik heus wel de weg met jou.

Kijk mij nu eens aan nee zeg maar niets je mag best zwijgen.
Het valt nu nog zwaar maar ik weet dat ik jou kan krijgen.
Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht.
Want dan zul je zien als je straks wakker wordt dat jij weer lacht.

Geef mij het gevoel dat ik er weer bijhoor voortaan.
Ik ga met je mee want ik laat je nu nooit meer gaan

Geef mij nu je angst ik geef je er hoop voor terug.
Geef mij nu de nacht ik geef je de morgen terug.
Zolang ik je niet verlies vind ik heus wel een weg met jou

geef mij het gevoel dat ik er weer bij hoor voortaan
Ik ga met je mee want ik laat je nu nooit meer gaan

Geef mij nu je angst ik geef je er hoop voor terug.
Geef mij nu de nacht ik geef je de morgen terug.
Zolang ik je niet verlies vind ik heus wel een weg met jou

Gebeden
Slotlied: ELB 132: 1, 2, 3 U zij de glorie
1.Orgel
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

2: Bertus en de Refo’s
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd’en welgezind
en zegt telkenkere: “Christus overwint!”
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

3. Orgel en Bertus en de Refo’s
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In zijn godd’lijk Wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zegen

Lengte 1 uur 36 min 30 sec
=>Download (16,57 MB)
Deze opname wordt over 8 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (85)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 12 aug 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 05 aug 10:00

 4. 3 Rouwdienst van Mevr. van Dam van Noort ds Rob v.d.Plicht 04 aug 10:30

 5. 4 Dankdienst van Mevr. Hol - Vrieling ds Rob v.d.Plicht 03 aug 13:00

 6. 5 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 29 jul 10:00

 7. 6 Kerkdienst ds. J. v.d. Meent uit Utrecht 22 jul 10:00

 8. 7 Kerkdienst Bloemenzondag ds Jan-Willem Leurgans 15 jul 10:00

 9. 8 Kerkdienst uitzwaaidienst ds Rob v.d.Plicht 08 jul 10:00

 10. 9 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 01 jul 10:00

 11. 10 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 24 jun 10:00