Geef feedback op de website

HUWELIJKSBEVESTIGING Jelle en Maaike

Noimagesmall
Audio
 • I: Over de kerk
 • I: zaterdag 21 april, 11:30

ds Jan-Willem Leurgans

Voorganger : ds. Jan Willem Leurgans
Ouderling van dienst : Rita Oudijk
Muzikale medewerking : Bertus en de Refo’s

Jelle komt binnen terwijl muziek klinkt:
Newsboys – I am free

Trough You the blind will see, Trough You the mute will sing
Trough You the dead will rise, Trough You all hearts will praise
Trough You the darkness flees, Trough You my heart screams I am free
Yes I am free

Refrein:
I am free to run (I am free to run)
I am free to dance (I am free to dance)
I am free to live for you (I am free to live for you)
I am free (I am free)
Yes I am free (I am free)

Trough You the Kingdom comes, Trough You the battle’s won
Trough You I’m not afraid, Trough You the price is paid
Trough You there’s victory, Because of You my heart screems I am free
Yes I am free

Refrein:

Who the Son sets free is free indeed
Who the Son sets free is free indeed

Refrein:

Maaike komt binnen terwijl muziek klinkt:
Christina Perri – A thousand years

Heart beats fast, Colors and promises
How to be brave, How can I love when I’m afraid to fall
But watching you stand alone
All of my doubt, suddenly goes away somehow
One step closer
I have died everyday, waiting for you
Darling, don’t be afraid, I have loved you for a thousand years
I’ll love you for a thousand more
Time stands still, Beauty in all she is
I will be brave, I will not let anything, take away
What’s standing in front of me
Every breath, every hour has come to this
One step closer
I have died everyday, waiting for you
Darling, don’t be afraid, I have loved you for a thousand years
I’ll love you for a thousand more
And all along I believed, I would find you
Time has brought your heart to me,
I have loved you for a thousand years
I’ll love you for a thousand more
One step closer, One step closer
I have died everyday, waiting for you
Darling, don’t be afraid, I have loved you for a thousand years
I’ll love you for a thousand more
And all along I believed, I would find you
Time has brought your heart to me,
I have loved you for a thousand years
I’ll love you for a thousand more

Welkom

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 68: 10 (oude berijming)
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ’t eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naadren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Gebed

Schriftlezing 1: Johannes 2: 1-12
Bruiloft in Kana
21Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
12Daarna ging hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen, en daar bleven ze een paar dagen.

Schriftlezing 2: 1 Johannes 4: 17-21
17 Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. 18 De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. 20 Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. 21 We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

Zingen: U maakt ons een (Opw 194)

U maakt ons een, U bracht ons te samen
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons een, U bracht ons te samen
wij eren en aanbidden U.

Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam.
Iedereen zal deel zijn van Uw gezin.
Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam.
Iedereen zal deel zijn van Uw gezin.

U maakt ons een, U bracht ons te samen
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons een, U bracht ons te samen
wij eren en aanbidden U.

Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam.
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam.
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.

Wordt Uw wil gedaan, dan bind het ons saam.
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam.
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.

U maakt ons een, U bracht ons te samen
wij eren en aanbidden U.

Verkondiging

Zingen: Houd mij dicht bij U (Opw 616)

Houd mij dicht bij U, laat me nooit meer gaan.
Voor U leg ik mij leven neer, verlangend naar uw vriendschap Heer.

U alleen begrijpt, wat ik nodig heb.
U liefde die mij warmte geeft, als U mij in uw armen neemt
Leid mij naar u hart, breng mij terug naar u.

U bent mijn doel, U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel, houd mij heel dicht bij U.

Hou mij dicht bij U, laat me nooit meer gaan.
Voor U leg ik mijn leven neer, verlangend naar uw vriendschap Heer

U alleen begrijpt, wat ik nodig heb.
U liefde die mij warmte geeft, als U mij in uw armen neemt.
Leid mij naar u hart, breng mij terug naar u.

U bent mijn doel, U bent mij hartsverlangen.
U bent mijn doel, houd mij heel dicht bij U.

U bent mijn doel, U bent mij hartsverlangen.
U bent mijn doel, houd mij heel dicht bij U.

U bent mijn doel, U bent mij hartsverlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.
Houd mij heel dicht bij U.

Inleiding tot het huwelijk
- INLEIDING TOT HET HUWELIJK

Wij zijn als gemeente bijeen om het huwelijk van Jelle en Maaike
voor Gods aangezicht te bevestigen en om met hen en voor hen zijn zegen daarover te vragen.

De kerk van Jezus Christus belijdt dat het huwelijk een door God geschonken mogelijkheid is: een gemeenschap voor het hele leven,
waarin het aan twee mensen gegeven wordt elkaar te verblijden en te dienen, liefde en trouw te schenken en te ontvangen, in voorspoed en in tegenspoed.

Wanneer een man en een vrouw hun verbond sluiten in de naam van de Heer spreken zij samen uit dat zij elkaar in liefde volledig willen toebehoren en elkaar in alles trouw terzijde zullen staan.
Samen zullen zij zoeken naar de wil van God met hun leven.
Samen zullen zij hun taak verrichten en zorgen voor hun gezin.
Samen zullen zij de kinderen, mochten die aan hen worden toevertrouwd, voorgaan in het leven met de Heer en zijn gemeente.
Samen zullen zij hun opdracht in de samenleving aanvaarden als man en vrouw, als mensen op weg naar de toekomst van God.
In de Bijbel wordt het huwelijk vergeleken met het verbond tussen Christus en zijn gemeente.

Daarom, Jelle en Maaike,
Zullen jullie elkaar liefhebben, zoals Christus ons lief heeft.
Zoals Christus zich aan ons heeft gegeven,
zo zullen jullie elkaar in liefde dienen, in wijsheid leiden en helpen, in geduld elkaar aanvaarden en vergeven. Alle dingen zullen jullie met elkaar delen, zonder de ander de vrijheid te ontnemen. In alle omstandigheden zullen jullie elkaar terzijde staan zonder de ander te overheersen of slaafs te volgen. Een hechte gemeenschap zullen jullie vormen, maar evenzeer zullen jullie beseffen dat je gezin deel is van een groter geheel; jullie zullen dus openstaan voor verantwoordelijkheden buiten eigen huis.

Jullie taken zullen jullie verrichten en elkaar daarbij helpen, maar evenzeer zullen jullie ervoor zorgen dat rust en vreugde hun plaats krijgen en het leven als geschenk aanvaard wordt.

Het geloof zal deel zijn van jullie leven en gezin. In het vertrouwen dat Jezus ooit terug zal komen en alles goed zal maken. Dan zal het grote bruiloftsfeest beginnen.

- TROUWBELOFTEN
Bruid en bruidegom gaan staan en geven elkaar de rechterhand.

Jelle Jan, Nanne, aanvaard je
je vrouw Maaike Maria Rebecca als een geschenk uit Gods hand
en wil je haar naar het evangelie liefhebben en trouw zijn
in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede,
in gezondheid en ziekte, tot de dood je zal scheiden?
Ja

Maaike Maria Rebecca , aanvaard je
je man Jelle Jan Nanne als een geschenk uit Gods hand
en wil je hem naar het evangelie liefhebben en trouw zijn
in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede,
in gezondheid en ziekte, tot de dood je scheiden zal?
Ja

De voorganger vraagt vervolgens aan beiden tegelijk
Willen jullie zorg en verantwoordelijkheid dragen
voor elkaar en voor hen die aan jullie worden toevertrouwd?
Ja, dat willen wij

Uitwisseling van de ringen

Zegening (knielen)

Het bruidspaar wordt staande toe gezongen:
Gebed om zegen (Opw 710)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen, Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer, Jezus kom tot mij
Als de Bron van leven, Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen, hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen, om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend,
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Vader maak ons tot een zegen, hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen, om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend,
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend,
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Overhandiging van de trouwkaars en huwelijks-Bijbel

Gebeden, besloten met een gezamenlijk Onze Vader

Inzameling gaven, terwijl we luisteren naar:
André Rieu & Mirusia – Ave Maria

Slotlied: Ik wil juichen (Opw 589)
Ik wil juichen voor U, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer, mijn hart is vol ontzag.
Ik erken: U, Heer, bent God en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U wat ik ook denk of voel.

Refrein:
En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe, ’k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam, God van de eeuwigheid.

Ik wil juichen voor U, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer, mijn hart is vol ontzag.
Ik erken: U, Heer, bent God en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U wat ik ook denk of voel.

Want de Heer is goed.
Zijn goedertierenheid, is tot in eeuwigheid, amen!
Ja, de Heer is goed, zijn liefde en zijn trouw
zijn tot in eeuwigheid, amen!

Refrein 2x:

Zegen

Bruidspaar verlaat de kerk, terwijl muziek klinkt:
Messiah, HWV 56, Pt. 2: Hallelujah (Handel)

De mensen die later op de dag niet in de gelegenheid zijn om het bruidspaar te feliciteren krijgen hiertoe nu de gelegenheid.

Lengte 2 uur 10 min 20 sec
=>Download (22,38 MB)
Deze opname wordt over 8 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (85)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 12 aug 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 05 aug 10:00

 4. 3 Rouwdienst van Mevr. van Dam van Noort ds Rob v.d.Plicht 04 aug 10:30

 5. 4 Dankdienst van Mevr. Hol - Vrieling ds Rob v.d.Plicht 03 aug 13:00

 6. 5 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 29 jul 10:00

 7. 6 Kerkdienst ds. J. v.d. Meent uit Utrecht 22 jul 10:00

 8. 7 Kerkdienst Bloemenzondag ds Jan-Willem Leurgans 15 jul 10:00

 9. 8 Kerkdienst uitzwaaidienst ds Rob v.d.Plicht 08 jul 10:00

 10. 9 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 01 jul 10:00

 11. 10 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 24 jun 10:00