Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 29 april, 10:00

ds. E.Schipper, Dordrecht

Voorganger : ds H. Schipper, Dordrecht
Ouderling van dienst Angelique Vuijk
Lector : Koos Rijlaarsdam
Organist : Kees Dorst
Koster : Cora v.d. Vliet
Kinderkerk Alle groepen
Leiding : Carola
1e collecte : Onderhoud Gebouwen
2e Collecte : Eredienst
Deurcollecte : Stichting Zuidplas helpt

Orde van dienst

Welkom en mededelingen
*Aanvangslied: Psalm 133 : 1, 3
Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen
van ’t zelfde huis als broeders samen wonen.
Eén liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoogverheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die de priester wijdt.

Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn zegen,
hier woont hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.

Moment van stilte, Bemoediging en Groet

*Zingen: Lied 272 : 1, 3, 4

Kyriegebed

*Glorialied: Lied 634 : 2

Gebed bij de opening van het Woord

*Kinderkerklied
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Schriftlezing O.T.: Genesis 4 : 1-16, 25
De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. ‘Met de hulp van de HEER,’ zei ze, ‘heb ik het leven geschonken aan een man!’ Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. Op een keer bracht Kaïn de HEER een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer; van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De HEER merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker. De HEER vroeg hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’ Kaïn zei te-gen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms wa-ken over mijn broer?’ ‘Wat heb je gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom: ver-vloekt ben jij! Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbren-gen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan.’ Kaïn zei tegen de HEER: ‘Die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen, en als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden.’
Maar de HEER beloofde hem: ‘Als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken.’ En hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. Toen ging Kaïn bij de HEER vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden.

Opnieuw had Adam gemeenschap met zijn vrouw, en zij bracht een zoon ter wereld. Ze noemde hem Set, ‘want,’ zei ze, ‘God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kaïn is gedood, een ander kind gegeven.’

*Zingen: Gereformeerd kerkboek 200 : 1 (melodie: Psalm 130)

O God en Heer almachtig,
gij hebt U steeds ontfermd,
wees thans ook weer indachtig
uw schepping onbeschermd!
De wereld gaat te gronde,
gedenk uw mens, o God,
en red ons van de zonde
en red ons van de dood!

Schriftlezing N.T.: Johannes 21 : 15-17
Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen.

*Zingen: Gereformeerd kerkboek 200 : 2
Zij die naar vrede vragen
zijn nauwelijks in tel,
behoed hun levensdagen,
o God van Israël!
Tot U heeft zich verheven
de stem van Abels bloed,
het roept, o Here Jezus,
dat Gij verschijnen moet!

Verkondiging: ‘Broederhoeder’

Meditatieve muziek

*Zingen: uit: Liedboek van de Ziel, pag. 204, Herman Verbeek. (melodie: Kroon hem met gouden kroon)

Dit woord is zacht en sterk
het zij uw laatste naam:
dat wij elkanders hoeder zijn
de naaste naast te staan
een oog een oor een stem
een zwijgen dat verstaat
in waakzaamheid nabij te zijn
en niet verloren gaan

dat kostbaar zij dit woord
om alledag gedaan ·
zo zorgzaam en zorgvuldig zijn
de ander aangedaan
die mededogen heeft
van medeleven leeft
zo naar uw aard voorzienig zijn
elkander na te staan

eerst heilig is dit doen
waar het ons moeilijk valt
de last onwelkom ons zal zijn
om uit de weg te gaan
een die de hand niet wenst
een die het hart niet kent
die eerst zal ons verlosser zijn
de minste gaat ons aan

spreek het niet zomaar uit
die tot dit woord besluit
zal aan het doen gebonden zijn
in dit verbond te staan
bezint eer ge begint
dat ge dit woord bemint
uw zuster broeder hoeder zijn
breekt zich bevrijding baan
*Zingen: Met de kinderen: Allerleukste liedje (via beamer)
https://youtu.be/W4ydGW-YJeA

Gebeden: dankgebed, voorbede, stilte, ‘Onze Vader’

Inzameling van de gaven

*Slotlied: Hemelhoog 472
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven,
uw gezin, uw werk,
wil u daaraan geven,
daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Zegen

Lengte 2 uur 9 min 58 sec
=>Download (22,31 MB)
Deze opname wordt over 8 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (85)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 12 aug 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 05 aug 10:00

 4. 3 Rouwdienst van Mevr. van Dam van Noort ds Rob v.d.Plicht 04 aug 10:30

 5. 4 Dankdienst van Mevr. Hol - Vrieling ds Rob v.d.Plicht 03 aug 13:00

 6. 5 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 29 jul 10:00

 7. 6 Kerkdienst ds. J. v.d. Meent uit Utrecht 22 jul 10:00

 8. 7 Kerkdienst Bloemenzondag ds Jan-Willem Leurgans 15 jul 10:00

 9. 8 Kerkdienst uitzwaaidienst ds Rob v.d.Plicht 08 jul 10:00

 10. 9 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 01 jul 10:00

 11. 10 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 24 jun 10:00