Geef feedback op de website

Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal

Noimagesmall
Audio
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 06 mei, 10:00

ds Rob v.d. Plicht

Voorganger : ds Rob v.d. Plicht
Ouderling van dienst Bertus Peters
Lector : Corrie Slobbe
Organist Pim Vink
Koster : Bert van Straten
Kinderkerk : Alle groepen
Leiding : Jan Willem en Klaas
1e Collecte Diaconie
2e Collecte Onderhoud Gebouwen
Deurcollecte :PKN Collecte Missionair Werk

Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
*Zingen: Psalm 103: 1, 2

Bemoediging en Groet

*Zingen (nog staand): Psalm 103: 3

Gebed

*Kinderkerklied onder het 3e couplet gaan de kinderen naar hun dienst
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Schriftlezing: Genesis 4: 16 t/m 26
16 Toen ging Kaïn bij de HEER vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden.
17 Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Henoch ter wereld. Kaïn was toen een stad aan het bouwen en hij noemde die Henoch, naar zijn zoon. 18 Henoch kreeg een zoon, Irad. Irad was de vader van Mechujaël, Mechujaël was de vader van Metusaël en Metusaël was de vader van Lamech. 19 Lamech nam twee vrouwen; de ene heette Ada, de andere Silla. 20 Ada bracht Jabal ter wereld; hij werd de stamvader van hen die in tenten leven en vee houden. 21 Zijn broer heette Jubal; hij werd de stamvader van allen die op de lier of de fluit spelen. 22 Ook Silla bracht een zoon ter wereld, Tubal-Kaïn; hij was smid en werd de stamvader van allen die brons en ijzer bewerken. De zuster van Tubal-Kaïn heette Naäma. 23 Lamech zei tegen zijn vrouwen:
‘Ada en Silla, hoor wat ik zeg!
Vrouwen van Lamech, luister naar mij!
Wie mij verwondt, die sla ik dood,
zelfs wie mij maar een striem toebrengt.
24 Kaïn wordt zevenmaal gewroken,
Lamech zevenenzeventigmaal.’
25 Opnieuw had Adam gemeenschap met zijn vrouw, en zij bracht een zoon ter wereld. Ze noemde hem Set, ‘want,’ zei ze, ‘God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kaïn is gedood, een ander kind gegeven.’ 26 Ook Set kreeg een zoon, die hij Enos noemde. In die tijd begon men de naam van de HEER aan te roepen.

*Zingen : Lied 513: 2, 3, 4

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13 t/m 19
13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. 14 Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, 15 maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. 16 Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’ 17 En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. 18 U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, 19 maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.

*Zingen : Lied 316: 1, 4

Preek

Meditatieve muziek

*Zingen: Lied 678: 1, 2, 4, 9

Kinderen komen terug
*Kinderlied v.d.Maand: Ik moet weggaan (Opwekking Kids 205), via beamer https://www.youtube.com/watch?v=NqC9bB9_d4E

Ik moet weggaan
Ik moet weggaan
Ik kan echt niet blijven
Maar ik zal een mooie brief
In jullie harten schrijven

Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest
Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest

Ik ben bij je
Ik ben bij je
Ik ben teruggekomen
En ik heb mijn mooiste vuur
Voor jullie meegenomen

Door het wonder van de Geest
vieren wij het Pinksterfeest
Door het wonder van de Geest
Vieren wij het Pinksterfeest

Ik ben bij je
Ik ben bij je
Ik ben bij de mensen
Zodat ze elkaar verstaan
Over alle grenzen

Door het wonder…

Gebeden

Inzameling van gaven

Heilig Avondmaal

*Zingen: (staand) Lied 342

Vg: De Heer zij met U
Allen Zijn Geest in ons midden Vg. Heft uw harten omhoog Allen Wij zijn met ons hart bij de Heer Vg Brengen wij dank aan de Heer, onze God Allen Hij is het waard onze dank te ontvangen

Tafelgebed
*Waarin wij zingen: Lied 405: 4

En gezamenlijk belijden wij:

Zijn dood gedenken wij, Zijn opstanding belijden wij, Zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha

Viering Heilig Avondmaal

Dankzegging

*Zingen: Gezang 242: 3, 5 (Oude Liedboek)

3 In ’t lichaam van de Heer tot leden uitverkoren, zijn wij door uwe kracht als kindren nieuw geboren. Deel dan uw gaven uit, wees met uw kracht nabij. Dat ieder op zijn plaats een levend lidmaat zij

5 Des Heren tafel brengt ons tot elkaar in vrede. Deel Gij ons Christus’ bloed en Christus’ lichaam mede. Weer Gij de vijand af die sluw ons scheiden wil. Maak ons in Christus één, gelovig, blij en stil.
Zegen

*Zingen : Lied 708: 1, 6

Lengte 1 uur 38 min 47 sec
=>Download (16,96 MB)
Deze opname wordt over 9 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (85)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 12 aug 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 05 aug 10:00

 4. 3 Rouwdienst van Mevr. van Dam van Noort ds Rob v.d.Plicht 04 aug 10:30

 5. 4 Dankdienst van Mevr. Hol - Vrieling ds Rob v.d.Plicht 03 aug 13:00

 6. 5 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 29 jul 10:00

 7. 6 Kerkdienst ds. J. v.d. Meent uit Utrecht 22 jul 10:00

 8. 7 Kerkdienst Bloemenzondag ds Jan-Willem Leurgans 15 jul 10:00

 9. 8 Kerkdienst uitzwaaidienst ds Rob v.d.Plicht 08 jul 10:00

 10. 9 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 01 jul 10:00

 11. 10 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 24 jun 10:00