Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: donderdag 10 mei, 09:00

ds Rob v.d.Plicht

Voorganger : ds Rob v.d. Plicht
Ouderling van dienst Agaath de Kwaadsteniet
Organist :Arie Nobel
Koster : Joop Bos
Kinderkerk :==
Leiding : ==
Lector : ==
1e collecte :Eredienst
2e Collecte :Diaconie
Deurcollecte :NPV Zuidplas

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

*Aanvangslied: Psalm 47: 1, 2

Bemoediging en Groet

Kyriëgebed

*Zingen: ELB 275: 3, 4
3.’k Heb geloofd in U, wien d’aarde
met haar doornen heeft gekroond,
maar die nu, gekroond met ere,
aan Gods rechterzijde troont;
U, aan wiens doorboorde voeten,
eenmaal in het gans heelal,
Heer, daarboven, hier beneden,
alle knie zich buigen zal.

4.Ja ’k geloof en daarom zing ik,
daarom zing ik, U ter eer,
’s werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer.
Zoon van God en Zoon des mensen,
o, kom spoedig in uw kracht
op des hemels wolken weder!
Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.

Gebed

Schriftlezing: Genesis 5: 18-24
18 Toen Jered 162 jaar was, verwekte hij Henoch. 19 Na de geboorte van Henoch leefde Jered nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 20 In totaal leefde hij 962 jaar. Daarna stierf hij.
21 Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Metuselach. 22 Na de geboorte van Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar, in nauwe verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters. 23 In totaal leefde hij 365 jaar. 24 Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam.

*Zingen: Psalm 24: 2, 3

Schriftlezing: Handelingen 1: 1-11
1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, 2 vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. 3 Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.
4 Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. 5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ 6 Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7 Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’
9 Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11 Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’

*Zingen: Gezang 231 (Oude Liedboek): 1, 3
1. Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met liedren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren’ uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

3. U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde biên
of om ontferming smeken.
Verkondiging

Meditatieve muziek

*Zingen: Lied 663

Gebeden

Inzameling van de gaven

*Slotlied: Lied 868: 1, 2, 5

*Zegen beaamd door gezongen Lied 415: 3

Lengte 1 uur 7 min 54 sec
=>Download (12 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (78)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 11 nov 10:00

 3. 2 Kerkdienst Dankdag voor Gewas en Arbeid ds Jan-Willem Leurgans 07 nov 19:30

 4. 3 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Jan-Willem Leurgans 04 nov 10:00

 5. 4 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 28 okt 10:00

 6. 5 Kerkdienst WERELDDICONAAT zondag ds Rob v.d.Plicht 21 okt 10:00

 7. 6 Kerkdienst kinderdienst Kinderkoor De Regenboog uit Krimpen a/d Ijss ds Rob v.d.Plicht 14 okt 10:00

 8. 7 Kerkdienst ds. J. v.d. Meent, Utrecht 07 okt 10:00

 9. 8 Kerkdienst Jeugddienst MMV Ithiël, ds Jan-Willem Leurgans 30 sep 10:00

 10. 9 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 23 sep 10:00

 11. 10 Kerkdienst startzondag ds Jan-Willem Leurgans en ds. R.P. v.d Plicht 16 sep 10:00