Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 13 mei, 10:00

ds G.J.M. Baalbergen uit Voorthuizen

Voorganger ds Garbrich Baalbergen uit Voorthuizen
Ouderling van dienst Agaath de Kwaadsteniet
Lector Jacques Steenhoven
Organist
Koster Cora v.d. Vliet
Kinderkerk Alle groepen
Leiding : Joyce en Marianne

1e Collecte Eredienst
2e Collecte Onderhoud Gebouwen
Deurcollecte St. Ondersteuning Studenten pastoraat

Orde van Dienst
Welkom en mededelingen

Dienst van de voorbereiding
*Aanvangslied: Psalm 33: 1 en 2

Stil gebed
Begroeting

*Zingen: Psalm 33:8

Drempelgebed

*Zingen: Lied 967:1

Kyriegebed (elke bede afgewisseld door zingen een couplet van Lied 967, we zingen de coupletten 2,3,4 en 5)

Woord van bemoediging
*Glorialied: Lied 967:6 en 7 (Halleluja ipv. Erbarm u, Heer)

Dienst van het Woord
Gebed
Voor oud en jong

*Zingen: “Wij gaan voor even uit elkaar” (kinderen gaan bij het 3e couplet naar de kinderkerk)
1. Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.

2. Wij geven Gods verhalen door. En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar:het is voor allemaal.

Schriftlezing: Johannes 17:1-8
1 Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 2 Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. 3 Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. 4 Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. 5 Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond.
6 Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, 7 en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt. 8 Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden.

*Zingen: ELB 217 (U maakt ons één)
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U (2x).
Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van Uw gezin (2x).

Schriftlezing: Johannes 17:9-19
9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn 10 – alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, is van mij – en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. 11 Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. 12 Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging. 13 Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. 14 Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. 15 Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. 16 Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. 17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 18 Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. 19 Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.

*Zingen: ELB 218:1 en 2
1. Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Schriftlezing: Johannes 17:20-26
20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 23 ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.
24 Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. 25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. 26 Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’

*Zingen: ELB 218:3
3. Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
Verkondiging
Orgelspel

*Zingen: Lied 975

Dienst van het Antwoord
(kinderen terug uit kinderkerk)
Gesprekje met de kinderen

*Zingen: Kinderlied van de maand
Ik moet weggaan (Opwekking Kids 205), via beamer https://www.youtube.com/watch?v=NqC9bB9_d4E

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader)
Inzameling van de gaven

*Zingen: Lied 423 (staande)
Wegzending en zegen
Orgelspel

Lengte 1 uur 59 min 59 sec
=>Download (21 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (78)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 11 nov 10:00

 3. 2 Kerkdienst Dankdag voor Gewas en Arbeid ds Jan-Willem Leurgans 07 nov 19:30

 4. 3 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Jan-Willem Leurgans 04 nov 10:00

 5. 4 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 28 okt 10:00

 6. 5 Kerkdienst WERELDDICONAAT zondag ds Rob v.d.Plicht 21 okt 10:00

 7. 6 Kerkdienst kinderdienst Kinderkoor De Regenboog uit Krimpen a/d Ijss ds Rob v.d.Plicht 14 okt 10:00

 8. 7 Kerkdienst ds. J. v.d. Meent, Utrecht 07 okt 10:00

 9. 8 Kerkdienst Jeugddienst MMV Ithiël, ds Jan-Willem Leurgans 30 sep 10:00

 10. 9 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 23 sep 10:00

 11. 10 Kerkdienst startzondag ds Jan-Willem Leurgans en ds. R.P. v.d Plicht 16 sep 10:00