Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 20 mei, 11:00

ds Jan-Willem Leurgans

Liturgie Openluchtdienst
in het Moerhoutpark
Pinksteren 2018

Er is helaas geen verbinding met de Openluchtdienst
in het Moerhoutpark.

“Kleine mensen, grote God!’’

Voorganger: ds Jan-Willem Leurgans.
Ouderling van Dienst: Angelique Vuijk.
Lector: Elly van Tol.
Muziek: Bertus en de Refo’s.
Kinderkerk: Herma en Evy.
Koster: Jaap Broer.

Muziek

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 672: 1,2

1.Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de heilige Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

2. O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 672: 4,6

4. Gij liefdevuur van God,
kom ons geheel doordringen.
Voeg hart en zin tezaam
en heilig alle dingen.
Bij ’s Heren liefdemaal
zult Gij aanwezig zijn.
Vorm ons naar Christus’ beeld,
door woord en brood en wijn.

6. Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houd Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.

Leefregel

Gebed: Welkom, Heilige Geest van God (ELB 153)
Refrein:
Welkom, Heil’ge Geest van God,
waai over ons.
Maak onze harten rein.
O, welkom, heil’ge Geest van God,
waai over ons.
Maak onze harten rein.
1. Zoals koren op het veld
wordt bewogen door de wind,
buigen wij ons voor uw kracht,
opdat uw Geest het werk begint.
Refrein:

2. Schenk uw levensadem, Heer,
want wij buigen voor U neer.
Laat geen angst of trots bestaan
en maak ons heilig in uw naam.
Refrein:

Bijbel lezing 1: Genesis 6: 1-8
1 Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij kregen dochters. 2 De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. 3 Toen dacht de HEER: Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven. 4 In die tijd en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden.

Noach
5 De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. 6 Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. 7 Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, dacht hij, en met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. 8 Alleen Noach vond bij de HEER genade.

Zingen: Lied 675

1.Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Bijbel lezing 2: Handelingen 2: 37-47
37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ 38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 39 want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ 40 Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’
41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.
Het leven van de eerste gemeente
43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Zingen: ELB 382 (Heer, uw licht en uw liefde schijnen)
1.Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier,
laat uw heil heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

2.Heer, ’k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij. Refrein

3.Staan wij oog in oog met U Heer,
daalt uw stralende licht op ons neer,
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij. Refrein

Verkondiging

Zingen: Lied: Opwekking 687

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;

maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Tijd voor de kinderen
Zingen: Lied: Wat is het Pinksterfeest? (Kinderen zingen de vragen, combo en gemeente de antwoorden)
1. Wat is het Pinksterfeest?
We hebben wel vrij maar dan
Wat vieren wij nu eigenlijk
Ik snap er weinig van (2x)

2. We vieren met het Pinksterfeest
Wat Jezus heeft beloofd
‘Na Mij komt de Heilige Geest
Voor ieder die gelooft’

3. Maar: Wie is de Heilige Geest?
Is het een soort van vlam
Die even komt met Pinksteren
Ik snap er nog niks van (2x)

4. De Heilige Geest is deel van God
Zoals water, ijs en stoom
hetzelfde zijn en toch uniek
Hij hoort bij God en Zoon

5. Maar: Wat doet de Heilige Geest?
Wat is Hij dan van plan
Laat Hij een vuurtje branden
Ik snap er nog niks van (2x)

6. De Heilige Geest geeft nieuwe kracht
En troost je bij je pijn
Hij helpt je doen wat Jezus zegt
Om vriendelijk te zijn

7. Maar: Hoe komt de Heilige Geest?
Komt Hij wel bij mij dan
Of krijgen grote mensen Hem
Ik snap er nog niks van (2x)

8. De Heilige Geest komt binnenin
Je wonen als je ’t vraagt
Hij zal dan jouw Helper zijn
En dat doet Hij heel graag!

9. O! Dat is dus de Heilige Geest
Hij helpt me elke dag
Dan ben ik blij dat ik dit feest
Nu voor Hem vieren mag (3x)

Gebeden

Inzameling van gaven, terwijl Bertus en de Refo’s spelen.

Er zal 1 collecte worden gehouden die verdeeld wordt over de volgende 3 doelen
KIA zending, Eredienst en Steun ‘t Swanenburghs Hofje te Gouda.

Zingen: Lied: De vrede van God (ELB 501)

1.Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

2.In Jezus’ Naam, in Jezus’ Naam,
In Jezus’ Naam geef ik jou
Vrede van Hem, vrede van God.
De vrede van God zij met jou.

3.Heilige Geest, heilige Geest,
de heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Zegen

Lengte 1 uur 49 min 58 sec
=>Download (19 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (78)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 18 nov 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 11 nov 10:00

 4. 3 Kerkdienst Dankdag voor Gewas en Arbeid ds Jan-Willem Leurgans 07 nov 19:30

 5. 4 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Jan-Willem Leurgans 04 nov 10:00

 6. 5 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 28 okt 10:00

 7. 6 Kerkdienst WERELDDICONAAT zondag ds Rob v.d.Plicht 21 okt 10:00

 8. 7 Kerkdienst kinderdienst Kinderkoor De Regenboog uit Krimpen a/d Ijss ds Rob v.d.Plicht 14 okt 10:00

 9. 8 Kerkdienst ds. J. v.d. Meent, Utrecht 07 okt 10:00

 10. 9 Kerkdienst Jeugddienst MMV Ithiël, ds Jan-Willem Leurgans 30 sep 10:00

 11. 10 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 23 sep 10:00