Geef feedback op de website

Kerkdienst Jeugddienst Thema: Samen kerk zijn!

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 03 juni, 10:00

Mevr.Corine Zonnenberg uit Hardinxveld

Voorganger: Mevr.Corine Zonnenberg uit Hardinxveld
Ouderling van Dienst: Janneke Kool
Lector: Klaas en Gerco
Muziek: band “Ithiël”
Koster: Joop Bos

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Opw. 684 Adembenemend
Uw majesteit is onaantastbaar,
niemand is aan U gelijk.
Onvolprezen, zonder weerga,
koning van het hemelrijk.
Oorverdovend als de donder,
helder als een bliksemschicht.
Oogverblindend is de luister
van Uw heilig aangezicht.

Toch bent U niet onbereikbaar;
door Uw Geest woont U in mij.
U bent alomtegenwoordig:
overal altijd nabij.

U bent adembenemend, eindeloos mooi,
overstijgt wat een mens
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht.
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon.
Niets is vergelijkbaar
met Uw majesteit en pracht.

Uw werken zijn verbazingwekkend,
schoonheid die de schepping vult.
Onuitspreek’lijk is de grootsheid
waarmee U zich heeft omhuld.
Ondoorgrond’lijk zijn Uw wegen,
onvoorstelbaar is Uw macht.
Uw gedachten zijn ongrijpbaar,
ontzagwekkend is Uw kracht.

Toch bent U niet onbereikbaar;
door uw Geest woont U in mij.
U bent alomtegenwoordig:
overal altijd nabij.

Refr.

Uw wijsheid is onovertroffen
en uw Woord zal nooit vergaan.
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar,
eeuwig blijft Uw trouw bestaan.
Onweerstaanbaar is uw liefde,
uw genade ongekend.
Here, U bent onbeschrijflijk
want U bent wie U bent.
Refr.
Bemoediging en groet
Zingen: Opw 136 Abba vader

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Gebed
Zingen: Opw 642 De rivier

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
’t Is een stroom van uw genade,
waar ’k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
’k wil U daar ontmoeten, Heer.

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
’t Is een stroom van uw genade,
waar ’k U steeds ontmoeten mag.

(Refrein)

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: “Ontmoet mij hier.”
(Refrein)

Leid mij steeds weer naar het water;
’k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kinderen gaan naar hun eigen dienst

Intromoment

De stad met Paarlen poorten -Johannes de Heer-Joke Buis

1.Lichtstad met uw paarlen poorten
Wondere stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men hier op aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd

2.Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit

3.Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luisteren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem
4.Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zandwoestijn
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein

5.Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luisteren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem
6.Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem

7.Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luisteren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Schriftlezingen
Nehemia 1:1-4
1 Verslag van Nehemia, de zoon van Chachalja.
In de maand kislew van het twintigste jaar, toen ik mij in de burcht van Susa bevond, 2 kwam een van mijn broers, Chanani, met een aantal mannen vanuit Juda naar me toe. Ik vroeg hun hoe het de Joden verging die waren overgebleven en de ballingschap hadden overleefd, en informeerde naar de toestand in Jeruzalem. 3 Ze vertelden me dit: ‘Het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn er het mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan.’
4 Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang, ik vastte en riep de God van de hemel aan.

Nehemia 2:19-20
19 Toen Sanballat uit Bet-Choron, Tobia, zijn Ammonitische dienaar, en de Arabier Gesem dit hoorden, begonnen zij ons uit te lachen en te beschimpen: ‘Wat zijn jullie hier aan het doen? Komen jullie soms tegen de koning in opstand?’ 20 Dit was mijn antwoord: ‘Het is de God van de hemel die ons doet slagen. Wij, zijn dienaren, beginnen met de herbouw. U hoort niet in Jeruzalem, u kunt er geen rechten laten gelden, hier is niets dat aan u herinnert.’

Nehemia 3:1-5
1 Eljasib, de hogepriester, begon samen met zijn medepriesters aan de herbouw van de Schaapspoort. Nadat ze die hadden ingewijd, plaatsten ze de deuren en wijdden ze het gedeelte van de Honderdtoren tot de Chananeltoren in. 2 Naast hem werkten de mannen van Jericho, en daarnaast Zakkur, de zoon van Imri. 3 De Vispoort werd door de zonen van Senaä herbouwd. Ze legden de balken en plaatsten de deuren, compleet met sluitbalken en grendels. 4 Naast hen voerde Meremot, de zoon van Uria, de zoon van Hakkos, de herstelwerkzaamheden uit, en daarnaast Mesullam, de zoon van Berechja, de zoon van Mesezabel, en wat verderop Sadok, de zoon van Baäna. 5 Daar weer naast werkten de inwoners van Tekoa, maar de aanzienlijken van die stad deden niet mee met het werk van hun heer.

Nehemia 6: 15-16
15 Na tweeënvijftig dagen was de muur voltooid, op 25 elul. 16 Toen de volken rondom ons, onze vijanden, dat hoorden, werden ze bang en voelden ze zich klein, omdat ze beseften dat dit werk door onze God tot stand was gebracht.

Broken together –Casting crowns

What do you think about when you look at me I know we’re not the fairy tale you dreamed we’d be You wore the veil, you walked the aisle, you took my hand And we dove into a mystery How I wish we could go back to simpler times Before all our scars and all our secrets were in the light Now on this hallowed ground, we’ve drawn the battle lines Will we make it through the night? It’s going to take much more than promises this time Only God can change our minds Maybe you and I were never meant to be complete Could we just be broken together If you can bring your shattered dreams and I’ll bring mine Could healing still be spoken and save us he only way we’ll last forever is broken together How it must have been so lonely by my side We were building kingdoms and chasing dreams and left love behind I’m praying God will help our broken hearts align And we won’t give up the fight It’s going to take much more than promises this time Only God can change our minds Maybe you and I were never meant to be complete Could we just be broken together If you can bring your shattered dreams and I’ll bring mine Could healing still be spoken and save us The only way we’ll last forever is broken together Maybe you and I were never meant to be complete Could we just be broken together If you can bring your shattered dreams and I’ll bring mine Could healing still be spoken and save us The only way we’ll last forever is broken together

Verkondiging: Samen kerk zijn!

Zingen: Opwekking 789 – Lopen Op Het Water:

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.
Refrein:
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. (Refrein)
Bridge 4x:
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.
(Refrein)
Kinderen komen terug
Kindermoment
Zingen: Ik zal er zijn Sela
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Dankgebed en voorbeden
Collecte
Tijdens collecte: Het licht (Damascus en Kinga) https://www.youtube.com/watch?v=45H1YTi92ho

Zingen: No longer slaves – David/Helser

You unravel me with a melody
You surround me with a song
Of deliverance from my enemies
’Til all my fears are gone

[2x]
I’m no longer a slave to fear
I am a child of God

From my mother’s womb
You have chosen me
Love has called my name
I’ve been born again to my family
Your blood flows through my veins

[4x]
I’m no longer a slave to fear
I am a child of God

You split the sea
So I could walk right through it
My fears are drowned in perfect love
You rescued me
And I will stand and sing
I am a child of God.

You split the sea
So I could walk right through it
You drowned my fears in perfect love
You rescued me
And I will stand and sing
I am a child of God.

Yes, I am
I am a child of God
I am a child of God

Zegen

Slotlied: Ik wens jou (Trinity) https://www.youtube.com/watch?v=iyAcEgKiymU&t=7s
Ik wens jou Trinity

Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou -volle dagen toe – en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind

een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou

‘k wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft

een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou

Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

Lengte 1 uur 57 min 37 sec
=>Download (20 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (78)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 18 nov 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds Rob v.d.Plicht 11 nov 10:00

 4. 3 Kerkdienst Dankdag voor Gewas en Arbeid ds Jan-Willem Leurgans 07 nov 19:30

 5. 4 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Jan-Willem Leurgans 04 nov 10:00

 6. 5 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 28 okt 10:00

 7. 6 Kerkdienst WERELDDICONAAT zondag ds Rob v.d.Plicht 21 okt 10:00

 8. 7 Kerkdienst kinderdienst Kinderkoor De Regenboog uit Krimpen a/d Ijss ds Rob v.d.Plicht 14 okt 10:00

 9. 8 Kerkdienst ds. J. v.d. Meent, Utrecht 07 okt 10:00

 10. 9 Kerkdienst Jeugddienst MMV Ithiël, ds Jan-Willem Leurgans 30 sep 10:00

 11. 10 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 23 sep 10:00