Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 01 juli, 10:00

Ds E. van Houwelingen - Hengelo (gastpredikant)

1 juli 2018 Grote Kerk Almelo

Orde van dienst voor de tweede zondag van de zomer in de Grote Kerk te Almelo op zondag 1 juli 2019:

DE VOORBEREIDING
Woord van welkom en mededelingen
Orgelspel
Allen gaan daarna staan
Bemoediging en drempelgebed:
v: Onze hulp is in de naam van de Heer,
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
v: Hoor ons aan eeuwige God!
a: HOOR NAAR ONS BIDDEN!
v: Gij,die ons hart aanziet,Gij, die onze diepten peilt,
a: BLIJF ONS NIET VERBORGEN!
v: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.
a: GIJ, HEER, VERGEEFONS!
v: Doe ons herleven en maak ons weernieuw.
a: GEEF ONS UW GENADE!
v: Breng ons in het reine met U en met elkaar.
a: ZEGEN ONS MET VREDE
EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT.
AMEN.

Openingslied: 221 Zo vriendelijk en veilig
Kyriegebed
Kyrie en Gloria

Groet

Gebed van de zondag

1e Lezing: Job 42
1Nu antwoordde Job de HEER:
2‘Ik weet dat niets buiten uw macht ligt
en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is.
3Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, uw besluit wilde toedekken?
Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip,
over wonderen, te groot voor mij om te bevatten.
4“Luister,” zei ik, “dan zal ik spreken,
ik zal u ondervragen, zeg mij wat u weet.”
5Eerder had ik slechts over u gehoord,
maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd.
6Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij,
zoals ik hier zit in het stof en het vuil.’
7Nadat de HEER deze woorden tot Job had gesproken, richtte hij zich tot Elifaz uit Teman: ‘Ik ben in woede ontstoken tegen jou en je twee vrienden, omdat jullie niet juist over mij hebben gesproken, zoals mijn dienaar Job. 8Welnu, neem elk zeven jonge stieren en zeven rammen, ga daarmee naar mijn dienaar Job, zodat jullie een offer kunnen brengen voor jezelf. Job, mijn dienaar, zal voor jullie bidden, want ik ben alleen hem goedgezind. Dan zal ik jullie niet blootstellen aan schande, ook al hebben jullie niet juist over mij gesproken, zoals mijn dienaar Job.’ 9En Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naäma deden zoals de HEER had gezegd en de HEER was Job goedgezind. 10Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden, bracht de HEER een keer in het lot van Job en hij gaf hem het dubbele van wat hij eerder bezat.
11Al zijn broers en al zijn zusters, en iedereen die hem van vroeger kende, kwamen naar zijn huis om samen met hem te eten; ze schudden hun hoofd en troostten hem, omdat de HEER zoveel rampspoed over hem had uitgestort. En elk van hen gaf hem een geldstuk en een gouden ring. 12De HEER zegende Job in zijn latere leven nog meer dan in zijn vroegere, en zo kreeg Job veertienduizend schapen en geiten, zesduizend kamelen, duizend span runderen en duizend ezelinnen. 13Ook kreeg hij zeven zonen en drie dochters. 14De eerste dochter noemde hij Jemima, de tweede Kesia en de derde Keren-Happuch. 15In het hele land waren geen mooiere vrouwen dan de dochters van Job. En hun vader gaf aan hen een even groot erfdeel als aan hun broers. 16Hierna leefde Job nog honderdveertig jaar en hij zag zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen opgroeien, tot in het vierde geslacht. 17En toen stierf Job, oud en verzadigd van het leven.

Antwoordpsalm: Psalm 119: 6, 12

Epistel: 2 Korintiërs 8, 9-15
9Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden. 10In uw eigen belang raad ik u het volgende aan. U hebt al een jaar geleden uw goede bedoelingen getoond door met de collecte een begin te maken. 11Rond deze nu met dezelfde inzet af als waarmee u begonnen bent, dan blijft het niet bij goede bedoelingen. Dus geef naar vermogen. 12Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt. 13Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. 14Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht, 15zoals ook geschreven staat: ‘Hij die meer had, had niet te veel; hij die minder had, had niet te weinig.’

Lied: 718 God, die leven hebt gegeven

Evangelie: Marcus 5, 22 – 43
2Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar hem toe, en toen hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten neer. 23Hij smeekte hem dringend: ‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft.’ 24Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. 25Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. 26Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan. 27Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, 28want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. 29En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. 30Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’ 31Zijn leerlingen zeiden tegen hem: ‘U ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u: “Wie heeft mij aangeraakt?”’ 32Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. 33De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. 34Toen zei hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.’

35Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig?’ 36Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: ‘Wees niet bang, maar blijf geloven.’ 37Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. 38Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen. 39Hij ging naar binnen en zei tegen hen: ‘Waarom maken jullie zo’n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.’ 40Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen. 41Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’ In onze taal betekent dat: ‘Meisje, ik zeg je, sta op!’ 42Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. 43Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen, en zei dat ze haar te eten moesten geven.

61Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. 2Toen de sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: ‘Waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen! 3Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?’ En ze namen aanstoot aan hem. 4Jezus zei tegen hen: ‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten.’ 5Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. 6Hij stond verbaasd over hun ongeloof.

Acclamatie

Lied van de week: 850 Geen taal bij machte u te meten

Preek

Lied: 984 Gezegend die de wereld schept

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: 848: 1, 2, 5 Al wat een mens te kennen zoekt

Zending en Zegen

Lengte 1 uur 10 min 17 sec
=>Download (64,36 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (14)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 19 aug 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds A. van Houwelingen (em. predikant) 12 aug 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Mw ds A. de Vries - Almelo (gastpredikante) 05 aug 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Mw ds H. Günther-van Dijk - Deventer (em. gastpredikante) 29 jul 10:00

 6. 5 Zondagmorgendienst Mw ds Bunjes-van der Lee - Borne (em. gastpredikante) 22 jul 10:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds G. van der Kamp - Delft (gastpredikant) 15 jul 10:00

 8. 7 Diplomauitreiking opleiding 'Facilitair leidinggevende' - ROC van Twente - Almelo   10 jul 18:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 08 jul 10:00

 10. 9 Zondagmorgendienst Ds E. van Houwelingen - Hengelo (gastpredikant) 01 jul 10:00

 11. 10 Pleinconcert - Twents Jeugd Symfonie Orkest   30 jun 20:00