Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 22 juli, 10:00

ds. J. v.d. Meent uit Utrecht

Voorganger : ds J.v.d.Meent,Utrecht
Ouderling van dienst : Jannie Boevé
Lector : Elly van Tol
Organist Arie Nobel :
Koster : Cora v.d. Vliet
Kinderkerk : Alle groepen
Leiding : Simone
1e collecte Onderhoud Gebouwen
2e Collecte Eredienst:
Deurcollecte :Vorming & Toerusting

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

VOORBEREIDING
*Aanvangslied: lied 280: 1, 2, 3 en 4 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’

Stil gebed

Votum en groet
*Zingen: lied 280: 5, 6 en 7
Gemeente gaat zitten

Kyriegebed
*Zingen: Kyrie- en gloriahymne: lied 299 e ‘U alle eer’

DIENST VAN HET WOORD
Gebed

*Kinderlied, de kinderen vertrekken onder het zingen van het derde couplet naar hun dienst
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Schriftlezing: Job 10: 1-22
1 Vervuld van afschuw voor het leven laat ik mijn klacht de vrije loop en zal ik spreken uit het bitterst van mijn ziel. 2 Tegen God zal ik zeggen: “Veroordeel mij niet, laat me weten waarom u mij bestrijdt. 3 Doet het u goed mij te verdrukken, te verachten wat uw handen hebben voortgebracht en de plannen van de goddelozen te begunstigen?
4 Hebt u de ogen van een mens, ziet u zoals mensenogen zien? 5 Zijn uw dagen als de dagen van een sterveling, uw jaren als de levensdagen van een mens? 6 Zoals u naar mijn fouten speurt, zoals u probeert te ontdekken wat ik heb misdaan! 7 U weet dat ik niet schuldig ben, maar niets kan mij uit uw macht bevrijden.
8 Uw handen hebben me gevormd en gemaakt,
geheel en al – en nu wilt u mij verdelgen? 9 Bedenk toch dat u mij uit leem gevormd hebt, wilt u mij tot stof doen terugkeren? 10 Hebt u mij niet als melk uitgegoten en als kaas doen stremmen?
11 Met vlees en huid ben ik door u bekleed, met botten en pezen hebt u mij samengeweven. 12 U schonk mij het leven en de liefde, uw zorg heeft mij bewaard.
13 Maar dit houdt u in uw hart verborgen, ik weet wat u met mij voorhebt: 14 wanneer ik zondig, dan merkt u het op, nooit laat u mij vrijuit gaan. 15 Als ik schuldig ben – wee mij! Maar zelfs onschuldig kan ik mijn hoofd niet oprichten, verdwaasd van schande, dronken van ellende als ik ben. 16 Als ik het opricht, zult u mij bespringen als een leeuw en u nogmaals oppermachtig tonen. 17 Steeds weer roept u nieuwe getuigen op, steeds erger wordt uw boosheid jegens mij, vijand na vijand overvalt me. 18 Waarom hebt u mij ter wereld laten komen? Waarom ben ik niet gestikt, voor iemand mij had gezien? 19 Dan was het of ik nooit had geleefd, ik was uit de moederschoot zo naar het graf gebracht.
20 Mij resten weinig dagen, laat dit ophouden. Keer u af van mij, zodat ik nog wat vreugde heb, 21 voor ik vertrek, voorgoed, naar het land van diepe donkerte,22 het land van het donkerste duister, van de diepzwarte chaos, van het nachtzwarte licht.”’

*Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 7 ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’

Schriftlezing: Marcus 4: 26-34
26 En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: 27 hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. 28 De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. 29 Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’
30 En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? 31 Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. 32 Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’
33 Met zulke en andere gelijkenissen maakte hij hun het goede nieuws bekend, voorzover ze het konden begrijpen; 34 hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles.
*Zingen: lied 305 ‘Alle eer en alle glorie’

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek

*Zingen: Lied 487 (LvdK) ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’
1.De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

2.Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

3.Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen,
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt -
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

DIENST VAN HET ANTWOORD
Kinderen komen terug uit de kinderkerk
Gesprek met de kinderen

*Kinderlied van de maand
ELB 433, God die alles maakte

1.God, die alles maakte,
de lucht en ’t zonlicht blij,
de hemel, zee en aarde,
zorgt ook voor mij.

2.God die ’t gras gemaakt heeft,
de bloemen in de wei,
de bomen, vruchten, vogels,
zorgt ook voor mij.

3.God die alles maakte,
de maan, de sterrenrij,
als duis’tre wolken komen,
zorgt steeds voor mij.

Gebeden: dankgebed, voorbeden, Stil gebed en het Onze Vader,

*Slotlied: lied 978: 1, 3 en 4 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’

ZEGEN gevolgd door driemaal gezongen Amen

Lengte 1 uur 18 min 59 sec
=>Download (14 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (76)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst Oecumenische dienst samen met de RK parochie en de Molukse GIM 20 jan 11:00

 3. 2 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 13 jan 10:00

 4. 3 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 06 jan 10:00

 5. 4 Oudjarsdienst ds Jan-Willem Leurgans 31 dec 19:30

 6. 5 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 30 dec 10:00

 7. 6 Kerkdienst Kerst ds. Rob. vd Plicht 25 dec 10:00

 8. 7 kerstnacht dienst ds Jan-Willem Leurgans 24 dec 22:00

 9. 8 Kerkdienst Vierde advent ds Rob v.d.Plicht 23 dec 10:00

 10. 9 Kerkdienst Derde advent ds Jan-Willem Leurgans 16 dec 10:00

 11. 10 Kerkdienst Tweede advent ds Rob v.d.Plicht 09 dec 10:00