Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 29 juli, 10:00

ds Rob v.d.Plicht

Voorganger : ds Rob v.d. Plicht
Ouderling van dienst : Agaath de Kwaadsteniet
Lector : Jacques Steenhoven
Organist Pim Vink :
Koster : Joop Bos
Kinderkerk : Alle groepen
Leiding : Marianne
1e collecte Onderhoud Gebouwen
2e Collecte Diaconie/ZWO:
Deurcollecte : Vorming & Toerusting

Orde van dienst
Welkom en mededelingen

*Aanvangslied: Psalm 19: 1, 3

Stil moment, Bemoediging en Groet

Gebed

*Zingen: Loflied: Lied 146c: 3, 7

Woord ten leven uit Spreuken 8: 32-36

Gebed om de Heilige Geest

*Kinderkerklied
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Schriftlezing: Prediker 9
1 Ik vestigde mijn aandacht op het volgende en heb het onderzocht: Wat de wijzen en rechtvaardigen tot stand brengen, is in de hand van God. Ook hun liefde, ook hun haat. Geen mens kan in de toekomst zien. 2 Hij weet alleen dat ieder mens hetzelfde lot wacht. Ben je een rechtvaardige of zondaar, goed en rein of onrein, offer je wel of offer je niet, ben je goed of zondig, durf je makkelijk een eed te zweren of ben je bang een eed te zweren – 3 alle mensen treft hetzelfde lot. Dat is zo triest bij alles wat de mensen doen onder de zon; en hoe triest ook dat hun hart hun leven lang vol kwaad en dwaasheid is, en dat hun leven eindigt bij de doden. 4 Voor wie nog leven mag, is er nog hoop; beter een levende hond dan een dode leeuw. 5 Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten. 6 Hun liefde en hun haat, alle hartstocht die ze ooit hebben gehad, ging allang verloren. Ze nemen nooit meer deel aan alles wat gebeurt onder de zon.
7 Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. 8 Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. 9 Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. 10 Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg. 11 Ik heb onder de zon opnieuw gezien dat niet altijd een snelle hardloper de wedloop wint, een sterke held de oorlog, dat hij die wijs is niet altijd zijn brood heeft, en hij die inzicht heeft de rijkdom, hij die bekwaam is het respect. Zij allen zijn afhankelijk van tijd en toeval. 12 Nooit weet de mens wanneer zijn tijd gekomen is: zoals de vissen verraderlijk worden gevangen door de fuik en de vogels door de val, zo wordt de mens verrast door de verraderlijke tijd, wanneer die als een klapnet op hem valt.
Dwaasheden
13 Ik heb onder de zon iets gezien dat voor wijsheid doorging. Het was verbijsterend. 14 Er was een kleine stad met weinig inwoners. Een machtig koning trok tegen het stadje op, omsingelde het en bouwde grote belegeringswerken. 15 Er woonde daar een man van lage afkomst, die wijs was en met zijn wijsheid de stad had kunnen redden. Maar niemand schonk aandacht aan die onbeduidende persoon. 16 Ik zei daarom tegen mezelf: Wijsheid is beter dan macht, maar de wijsheid van een mens van lage afkomst wordt geminacht en zijn woorden vinden geen gehoor. 17 Het is beter dat je luistert naar de kalme woorden van de wijzen dan naar het geschreeuw van een heerser onder dwazen. 18 Wijsheid is beter dan het wapengekletter van zo’n dwaas; hij alleen richt al veel goeds te gronde.

*Zingen: Lied 846: 1, 2

Schriftlezing: Matteüs 25: 1-13
1 Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 3 De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. 4 De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 5 Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. 6 Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” 7 Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. 8 De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” 9 De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” 10 Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. 11 Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” 12 Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” 13 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.

*Zingen: Lied 751: 1 t/m 4

Verkondiging

Meditatief moment

*Zingen: Psalm 119: 1, 47

Kinderen komen terug
Kinderlied van de maand: ELB 433
1.God, die alles maakte,
de lucht en ’t zonlicht blij,
de hemel, zee en aarde,
zorgt ook voor mij.

2.God die ’t gras gemaakt heeft,
de bloemen in de wei,
de bomen, vruchten, vogels,
zorgt ook voor mij.

3.God die alles maakte,
de maan, de sterrenrij,
als duis’tre wolken komen,
zorgt steeds voor mij.

Gebeden

Inzameling van de gaven

*Slotlied: Lied 422

Zegen

Lengte 1 uur 21 min 7 sec
=>Download (14 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (77)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst Oecumenische dienst samen met de RK parochie en de Molukse GIM 20 jan 11:00

 3. 2 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 13 jan 10:00

 4. 3 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 06 jan 10:00

 5. 4 Oudjarsdienst ds Jan-Willem Leurgans 31 dec 19:30

 6. 5 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 30 dec 10:00

 7. 6 Kerkdienst Kerst ds. Rob. vd Plicht 25 dec 10:00

 8. 7 kerstnacht dienst ds Jan-Willem Leurgans 24 dec 22:00

 9. 8 Kerkdienst Vierde advent ds Rob v.d.Plicht 23 dec 10:00

 10. 9 Kerkdienst Derde advent ds Jan-Willem Leurgans 16 dec 10:00

 11. 10 Kerkdienst Tweede advent ds Rob v.d.Plicht 09 dec 10:00