Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall
Audio
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 29 juli, 10:00

Mw ds H. Günther-van Dijk - Deventer (em. gastpredikante)

Orde van dienst voor de zesde zondag van de zomer
in de Grote Kerk te Almelo – zondag 29 juli 2018

DE VOORBEREIDING

Woord van welkom en mededelingen

Orgelspel

Lied 283: 1, 2, 3

Bemoediging en drempelgebed:
v: Onze hulp is in de naam van de Heer,
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
v: Hoor ons aan, eeuwige God!
a: HOOR NAAR ON SBIDDEN!
v: Gij, die ons hart aanziet, Gij, die onze diepten peilt,
a: BLIJF ONS NIET VERBORGEN!
v: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.
a: GIJ, HEER, VERGEEF ONS!
v: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw.
a: GEEF ONS UW GENADE!
v: Breng ons in het reine met U en met elkaar.
a: ZEGEN ONS MET VREDE
EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT. AMEN.

Lied 283: 4, 5

Het Kyrie en het Gloria:
v: […] Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen, want zijn goedheid is zonder einde:

a: Liedboek299e (I = doopvontzijde;II = kanselzijde)

Groet en Gebed van de zondag:

v: De Heer is met u allen!
a: ZIJN VREDE IS MET U!
v: …, dit uur en alle dagen van ons leven,
a: DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, UW ZOON.
AMEN.

DE SCHRIFTEN

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 63: 7-14

l: …Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

De antwoordpsalm (zie liederenbord) Psalm 107: 1, 13 en 14

Lezing uit de brieven: Efeziërs 2: 11-22
l: …Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Schriftlied (zie liederenbord) 939: 1

Lezing van het evangelie: Marcus 6: 45-52

Acclamatie:

Liedboek 339f

Preek

Orgelspel

Lied 920

DE MAALTIJD VAN DE HEER

Gebeden:
v. … zo bidden wij:
allen: respons: Liedboek 367 k

Inzameling van onze gaven en toebereiding van de tafel

orgelspel

Gebed over de gaven

Tafellied (zie liederenbord) 387

Tafelgebed:
v: De Heer met u allen!
a: ZIJN VREDE MET U!
v: Verhef uw harten!
a: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER!
v: Zegenen wij de Heer onze God!
a: HEM ZEGGEN WIJ DANK!
v: woorden van lofzegging, uitmondend in:

a: Liedboek 404e

v: woorden van gedachtenis, toeleidend naar de inzettingswoorden:
In de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit,
brak het en zei:
Dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis.
Na de maaltijd nam Hij de beker,
sprak daarover de dankzegging uit,
gaf die rond en zei:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis.
v: gebed om de heilige Geest

a: ONZE VADER…

De breking van het brood:

Vredegroet:
v: De vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en
gedachten bewarenin Christus Jezus, onze Heer.
Wij geven elkaar in woord en gebaar een teken van de vrede van
Christus.

Delen van brood en wijn

Orgelspel

Dankgebed

Slotlied (zie liederenbord) 704

Wegzending en zegen:

Orgelspel

Lengte 1 uur 29 min 19 sec
=>Download (81,78 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (14)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 19 aug 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds A. van Houwelingen (em. predikant) 12 aug 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Mw ds A. de Vries - Almelo (gastpredikante) 05 aug 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Mw ds H. Günther-van Dijk - Deventer (em. gastpredikante) 29 jul 10:00

 6. 5 Zondagmorgendienst Mw ds Bunjes-van der Lee - Borne (em. gastpredikante) 22 jul 10:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds G. van der Kamp - Delft (gastpredikant) 15 jul 10:00

 8. 7 Diplomauitreiking opleiding 'Facilitair leidinggevende' - ROC van Twente - Almelo   10 jul 18:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk (wijkpredikant Grote Kerk) 08 jul 10:00

 10. 9 Zondagmorgendienst Ds E. van Houwelingen - Hengelo (gastpredikant) 01 jul 10:00

 11. 10 Pleinconcert - Twents Jeugd Symfonie Orkest   30 jun 20:00