Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 26 augustus, 10:00

Mw ds I. Otten - Vleuten (gastpredikante)

Orde van dienst voor de tiende zondag van de zomer,
26 augustus 2018
in de Grote Kerk te Almelo

Welkom en Orgelspel allen gaan daarna staan
Bemoediging en drempelgebed:
v: Onze hulp is in de naam van de Heer,
a: die hemel en aarde gemaakt heeft.
v: Hoor ons aan, eeuwige God!
a: Hoor naar ons bidden!
v: Gij, die ons hart aanziet, Gij, die onze diepten peilt,
a: Blijf ons niet verborgen!
v: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf,
a: Gij, Heer, vergeef ons!
v: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw.
a: Geef ons uw genade!
v: Breng ons in het reine met U en met elkaar.
a: Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezocht. Amen.

Het openingslied psalm 84, vers 1,5 en 6 allen gaan daarna zitten
Het Kyrie en het Gloria:
v: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen,
want zijn goedheid is zonder einde:
a: Liedboek 299e – I = doopvontzijde; II = kanselzijde

Groet en Gebed van de zondag:
v: De Heer is met u allen!
a: ZIJN VREDE IS MET U!
v: Gij die woorden spreekt
van Geest en leven,
open onze oren voor Hem
die ons bevrijden zal,
Jezus Messias.
Laat zijn Geest allen vernieuwen
die zoeken naar leven en geluk,
en uitzicht en hoop geven
aan wie in nood en verdrukking verkeren,
opdat zij verzadigd worden
door uw goedheid,
vandaag en al onze dagen,
a: DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, UW ZOON. AMEN.

Voor kleine en grote oren
Daarna gaan de kinderen met het licht van de paaskaars naar de kinderkerk. (Er is geen kinderkerk in de schoolvakantie).

DE SCHRIFTEN
Lezing uit het Oude Testament: 2 Koningen 4: 42-44
l: Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!
De antwoordpsalm 78a (cantorij de verzen en gemeente het refrein)
Lezing uit de brieven: Efeziers 6: 1-9
l: Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!
Schriftlied 270c tweede vorm (door cantorij en gemeente)
Evangelievers:
‘wat blijft ge zeggen dat ge geen broden hebt?-
kunt ge niet denken en begrijpt ge niets?-‘
Halleluja
allen gaan daarna staan
Lezing van het evangelie Marcus 8: 1-21
Acclamatie
Preek
Apostolische Geloofsbelijdenis (zie blz. 8)
DE MAALTIJD VAN DE HEER
Gebeden:

Voorbede:
l: …, zo bidden wij samen: m.: Richard Farrant – Liedboek 367b
a:

Gebedsstilte
v: Slotgebed
Gij die ons aanspreekt in het Woord van Jezus, onze broeder,
laat ons aan Hem vasthouden
bij al wat ons overkomt
omwille van de vrede op aarde,
de gerechtigheid onder de mensen
en de toekomst van allen
die geboren worden onder de zon.
Geef ons allen dat wij deelgenoten worden van uw koninkrijk,
in hemel en op aarde,
Vandaag en tot het einde van onze dagen.
Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Inzameling van onze gaven en toebereiding van de tafel

Gebed over de gaven
Laat, bidden wij Heer, het offer van dank dat wij U brengen
in deze gaven van onszelf ons zuiveren en vernieuwen.
Door Christus, onze Heer. Amen

Tafellied 975. Cantorij zingt vers 1 en 3

Nodiging
Tafelgebed:
v: De Heer met u allen!
a: ZIJN VREDE MET U!
v: Verhef uw harten!
a: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER!
v: Zegenen wij de Heer onze God!
a: HEM ZEGGEN WIJ DANK!
v. U komt onze dank toe, Heer onze God,
Heer onze God,
overal en altijd, door Jezus, onze Heer.
Want als kracht van omhoog,
als vuur in onze koude,
als stem in onze stilte,
als leven voor doden,
zijt Gij in ons midden gedaald.
Tot het eind van de tijd
zal waaien uw adem,
zal klinken uw stem:
tegenwind en weerwoord
in een harde wereld van kale feiten en kille waarheden.
Daarom, Heer onze God,
verheffen wij onze stem
om samen met allen
die door U zijn geraakt
en van uw Geest zijn bezield,
U van ganser harte de lofzang toe te zingen,
Daarom met al wat adem heeft
in hemel en op aarde
stemmen ook wij hier in:

v: Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want Hij heeft zijn volk niet verlaten,
maar gaat ons allen voor
en vuurt ons aan
als uw stem die ons hart verwarmt,
als uw woord dat ons opwekt
uit een doods bestaan.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei:
Dit is mijn lichaam voor u,
doe dit tot mijn gedachtenis.
Na de maaltijd nam Hij de beker,
sprak daarover de dankzegging uit, gaf die rond en zei:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis.

I = voorganger; II = allen Liedboek 407b

v: Zend uw scheppende Geest
en maak ons tot lichaam van Christus,
verbonden met Hem en elkaar
als een volk van getuigen,
een levende tegenspraak tegen alles op aarde
wat moedeloos maakt en wanhopig,
verbonden met allen die wij voor uw aangezicht gedenken….,
met allen die ons zijn voorgegaan,
met wie ons lief waren en die we moesten verliezen…….,
met de heiligen van naam
en de ontelbare vergetenen,
heel uw mensenvolk, genodigd aan uw maaltijd.
Want zo wordt uw Naam gezegend,
God onze Vader,
hier en overal,
nu en tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, onze Heer.
a. Amen

a: ONZE VADER…
De breking van het brood:
LamGods

Vredegroet:
v: De vrede van God die alle verstand te boven gaat,
zal uw harten en gedachten bewaren
in Christus Jezus, onze Heer.
Wij geven elkaar in woord en gebaar een teken van de vrede van Christus.

Wij delen brood en wijn
- tafelmuziek

Dankgebed
Heer, wij brengen U dank
voor de kracht en de blijdschap van deze gemeenschap
met het lichaam en bloed van Christus,
voor zijn tegenwoordigheid in ons en bij ons,
elke nieuwe dag.
Zend ons nu uit in de wereld
met de kracht van uw Geest
om te leven en te werken tot uw lof en eer.
Door Jezus Christus onze Heer.
Amen

Slotlied 1014 allen gaan staan
Wegzending en zegen:
v:
a:
Orgelspel

Lengte 1 uur 26 min 10 sec
=>Download (79 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (17)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 11 nov 10:00

 3. 2 Vespers - Dankdag voor gewas en arbeid Lector: Kees Blok Liturgische zang: Dick van Zwieten 07 nov 19:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Ds E. van Houwelingen - Hengelo (gastpredikant) 04 nov 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 28 okt 10:00

 6. 5 Zondagmorgendienst Ds H. Wachtmeester - Hengelo (gastpredikant) 21 okt 10:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 14 okt 10:00

 8. 7 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 07 okt 10:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. wijkpredikant Grote Kerk 30 sep 10:00

 10. 9 Zondagmorgendienst Mw ds R. de Vries - Almelo (em. gastpredikante) 23 sep 10:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 16 sep 10:00