Geef feedback op de website

Kerkdienst startzondag

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 16 september, 10:00

ds Jan-Willem Leurgans en ds. R.P. v.d Plicht

Liturgie

“Een goed gesprek”

Voorgangers: ds Rob v.d. Plicht en ds Jan-Willem Leurgans,
Ouderling van dienst: Rita Oudijk
Lector: Corrie Slobbe,
Organist: Kees Dorst,
Koster: Joop Bos,
Kinderkerk: alle groepen olv. Herma en Marianne

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 971: 1,2
1. Zing een nieuw lied voor God de Here
en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus’ kerk.

2.God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is ’t grote werk gedaan.
’t Zal om onszelve gaan.

Bemoediging en groet
Zingen: Lied 971: 3
3. De Heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

Gebed
Gebed om de komst van de Heilige Geest: Anna Oudijk: Spreek, o Heer (Opwekking 689)

Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need’righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu,
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit,
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid.

Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk,
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid.

Kinderkerklied
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Bijbellezing: Johannes 8: 1-11
1 Jezus ging naar de Olijfberg, 2 en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht. 3 Toen brachten de schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en 4 zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. 5 Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ 6 Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. 7 Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ 8 Hij bukte zich weer en schreef op de grond. 9 Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. 10 Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ 11 ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

Zingen: LvdK 170: 1
Meester, men zoekt U wijd en zijd,
komend langs velerlei wegen.
Oudren gaan rustig welbereid
jongeren aarzlend U tegen.
Maar vroeg of laat, ’t zij dag of nacht,
eens vindt Ge ons moe en zonder kracht,
hunkerend naar uwe zegen.

Preek

Orgelspel

Zingen: LvdK 170: 2,6
2. Arts aller zielen, ’t is genoeg,
als Gij ons neemt in uw hoede.
Heel toch de wond, die ’t leven sloeg,
laat ons niet hooploos verbloeden.
Spreek slechts één woord, één woord met macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

6.Koning, verheugd geloven wij
wat uw getuigen verkonden:
slechts onder uwe heerschappij
heeft ons hart vrede gevonden.
Daarom zoekt U elk mensenkind;
zoek, Herder, mij, opdat ik vind;
anders zo ga ik te gronde.

Kinderen komen terug
Zingen: Complimentenlied (begeleiding youtube) https://www.youtube.com/watch?v=CHXaeH_NWbA

Gebeden, begonnen met het lied: Breng ons samen, gezongen door Anna Oudijk
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Inzameling van gaven
1e coll. Eredienst, 2e coll.Diaconie, Deurcoll. PKN Vredesweek

Zingen: ELB 218: 1, 2, 3
1. Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
3. Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Zegen

Lengte 1 uur 26 min 36 sec
=>Download (15 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (76)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 17 feb 10:00

 3. 2 Kerkdienst Jeugddienst ds Rob v.d. Plicht 10 feb 10:00

 4. 3 Kerkdienst Zondag Werelddiaconaat ds Rob v.d. Plicht 03 feb 10:00

 5. 4 Rouwdienst van Hr Henk de Bruijn ds Jan-Willem Leurgans 29 jan 11:00

 6. 5 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 27 jan 10:00

 7. 6 Rouwdienst van Mevr. Bakker ds Jan-Willem Leurgans 25 jan 14:30

 8. 7 Kerkdienst Oecumenische dienst samen met de RK parochie en de Molukse GIM 20 jan 11:00

 9. 8 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 13 jan 10:00

 10. 9 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 06 jan 10:00

 11. 10 Oudjarsdienst ds Jan-Willem Leurgans 31 dec 19:30