Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 23 september, 10:00

ds Jan-Willem Leurgans

Voorganger : ds Jan-Willem Leurgans
Ouderling van dienst : Jan Willem Kool
Lector : Koos Rijlaarsdam
Organist Pim Vink
Koster : Cora v.d. Vliet
Kinderkerk : Alle groepen
Leiding : Joyce en Carola

1e collecte Eredienst
2e Collecte :Diaconie
Deurcollecte : de Stroom Jeugdwerk

Orde van dienst
Welkom en mededelingen
*Zingen: Heer, wij zijn bijeengekomen (melodie lied 103c)
1 Heer, wij zijn bijeengekomen,
mensen, overal vandaan;
had Gij ons niet meegenomen,
niemand was hierheen gegaan,
want wij schromen hier te komen,
volop in het licht te staan.

2 Komend uit een nacht van zonden
staan wij voor U, groot en klein,
en belijden onomwonden:
schuldig zijn wij en onrein.
Ach, wij vonden zoveel zonden
dat zij niet te tellen zijn.

Stil gebed
Votum en groet

3 Bron van liefde, zeer verheven,
helder stralend als de zon,
bleef uw warmte weg, maar even,
niemand die hier wezen kon -
hoogverheven licht ten leven
dat het duister overwon!

Leefregel

4 Laat uw liefde ons bestralen,
laat het licht zijn om ons heen;
Gij vergeeft wel duizend malen
onze zonden, één voor één.
Als wij falen, weer verdwalen
schijnt uw licht, uw licht alleen!

Gebed om de komst van de Heilige Geest
Kinderkerklied
De kinderen gaan tijdens het derde couplet naar hun eigen viering
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Lezing: Johannes 4:4-26
4 Daarvoor moest hij door Samaria heen. 5 Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, 6 waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. 7 Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ 8 Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. 9 De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. 10 Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ 11 ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? 12 U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ 13 ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, 14 ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ 15 ‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’ 16 Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ 17 ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, 18 ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ 19 Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent! 20 Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’ 21 ‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. 22 Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de Joden. 23 Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, 24 want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid.’ 25 De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’ 26 Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, die met u spreekt.’

*Zingen: Psalm 42: 1
Lezing 2: Johannes 4: 27-30, 39-42
27 Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ of ‘Waarom spreekt u met haar?’ 28 De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: 29 ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’ 30 Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe.
39 In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet alles van me.’ 40 Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. 41 Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei; 42 ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.’
*Zingen: Psalm 42: 7

Verkondiging
Orgelspel

*Zingen: lied 653: 1,3,7
Afscheid van diakenen Wouter en Els Groenendijk
*Zingen: lied 416: 2,4
Kinderen komen terug
Kinderlied: Het complimentenlied (begeleiding via youtube) https://youtu.be/IofpdmMOMic

Gebeden
Inzameling van gaven
*Zingen: ELB 235: 1,2,3
1.Neem, Heer, mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d’eeuw’ge stranden
de ruste vind!
Te zwaar valt m’elke schrede,
als ’k U verlaat.
O, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat!

2.O, doe genaad’ ervaren
aan ’t bevend hart,
en breng het tot bedaren
bij vreugd en smart!
Laat m’ aan uw voeten rusten,
mij, hulp’loos kind,
vertrouwen en berusten,
voor d’uitkomst blind!

3.En blijft m’ook soms verborgen
uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen
ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d’eeuwige stranden
de ruste vind!

Zegen

Lengte 2 uur 9 min 58 sec
=>Download (22 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (73)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst doopdienst mmv Bertus en de Refo´s ds Jan-Willem Leurgans 17 mrt 10:00

 3. 2 Biddag ds Rob v.d. Plicht 13 mrt 19:30

 4. 3 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 10 mrt 10:00

 5. 4 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 03 mrt 10:00

 6. 5 Kerkdienst Taizé-dienst ds Rob v.d. Plicht M.M.V. Taizé-groep 24 feb 10:00

 7. 6 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 17 feb 10:00

 8. 7 Kerkdienst Jeugddienst ds Rob v.d. Plicht 10 feb 10:00

 9. 8 Kerkdienst Zondag Werelddiaconaat ds Rob v.d. Plicht 03 feb 10:00

 10. 9 Rouwdienst van Hr Henk de Bruijn ds Jan-Willem Leurgans 29 jan 11:00

 11. 10 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 27 jan 10:00