Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 07 oktober, 10:00

ds. J. v.d. Meent, Utrecht

Voorganger : ds J.v.d. Meent uit Utrecht
Ouderling van dienst : Rita Oudijk
Lector : Jacques Steenhoven
Organist :Arie Nobel
Koster : Jaap Broer
Kinderkerk : alle groepen
Leiding : Carola en Herma

1e collecte : Onderhoud Gebouwen
2e Collecte :Noodhulp Sulawesi
Deurcollecte : PKN kerk en Israël

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

VOORBEREIDING
*Aanvangslied: Psalm 122: 1 en 2 ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’
Stil gebed

Votum en groet
*Zingen: Psalm 122: 3
Gemeente gaat zitten
Kyriegebed
*Zingen: Lied 299 e (Kyrie- en Gloriahymne)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed
*Kinderlied, de kinderen gaan onder het zingen van het 3e couplet naar hun dienst
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Eerste Schriftlezing: Genesis 37: 12-36
12 Toen Jozefs broers er eens op uitgetrokken waren om de kudden van hun vader bij Sichem te laten grazen, 13 zei Israël tegen Jozef: ‘Zoals je weet zijn je broers het vee aan het weiden bij Sichem. Ga jij eens naar hen toe.’ ‘Goed,’ zei Jozef, 14 en Jakob vervolgde: ‘Ga kijken hoe je broers het maken en hoe het met het vee staat, en breng mij dan verslag uit.’ Zo stuurde Jakob hem vanuit de Hebronvallei naar Sichem. 15 Toen Jozef daar in het veld ronddwaalde, kwam hij iemand tegen die hem vroeg wie hij zocht. 16 ‘Ik ben op zoek naar mijn broers,’ antwoordde hij. ‘Kunt u me zeggen waar zij het vee aan het weiden zijn?’ 17 ‘Ze zijn hier niet meer,’ zei de ander, ‘ik hoorde hen zeggen dat ze naar Dotan wilden.’ Jozef ging zijn broers achterna en trof hen in Dotan aan.
18 Zijn broers zagen hem al van ver, en nog voordat hij hen had bereikt, hadden ze een plan beraamd om hem te doden. 19 ‘Kijk daar eens,’ zeiden ze tegen elkaar, ‘daar komt die meesterdromer aan. 20 Dit is onze kans! Laten we hem vermoorden en hem ergens in een put gooien. We zeggen gewoon dat hij door een roofdier is verslonden. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt.’ 21 Toen Ruben dat hoorde, wilde hij proberen Jozef te redden. ‘Nee, laten we hem niet om het leven brengen,’ zei hij. 22 ‘Er mag geen bloed vloeien! Gooi hem in die put hier, in deze verlaten streek, maar breng hem niet om.’ Zo wilde hij Jozef uit hun handen redden en hem ongedeerd naar zijn vader terug laten gaan. 23 Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit, dat mooie veelkleurige gewaad, 24 en gooiden hem in de put; de put was leeg, er stond geen water in. 25 Daarna gingen ze zitten eten.
Opeens zagen ze een karavaan naderen. Het waren Ismaëlieten die uit de richting van Gilead kwamen en op weg waren naar Egypte. De kamelen waren beladen met gom, balsem en cistushars. 26 Toen zei Juda tegen zijn broers: ‘Wat hebben we eraan om onze broer te vermoorden? Dan moeten we ook de sporen weer zien uit te wissen. 27 Laten we hem aan die Ismaëlieten verkopen in plaats van hem om te brengen; hij is tenslotte onze broer, ons eigen vlees en bloed.’ De anderen stemden hiermee in. 28 Toen er Midjanitische kooplieden uit de karavaan voorbijkwamen, trokken de broers Jozef uit de put en verkochten hem voor twintig sjekel, en die Ismaëlieten namen Jozef mee naar Egypte.
29 Toen Ruben weer bij de put kwam en ontdekte dat Jozef er niet meer in zat, scheurde hij zijn kleren. 30 Hij ging naar zijn broers terug. ‘De jongen is weg!’ riep hij. ‘Wat nu, wat moet ik nu!’ 31 Toen slachtten ze een bokje, pakten Jozefs veelkleurige gewaad en dompelden dat in het bloed. 32 Daarna lieten ze het naar hun vader brengen met de boodschap: ‘Dit hebben we gevonden. Kijk eens goed, is dit niet het kleed van uw zoon?’ 33 Jakob herkende het en riep uit: ‘Het kleed van mijn zoon! Hij moet verslonden zijn door een roofdier! Hij is verscheurd, Jozef is verscheurd!’ 34 Jakob scheurde zijn kleren, deed een rouwkleed om en rouwde over zijn zoon, dagenlang. 35 Al zijn zonen en dochters deden hun best om hem te troosten, maar hij wilde niet getroost worden en zei: ‘Ik zal rouw dragen totdat ik naar mijn zoon in het dodenrijk afdaal.’ Zo treurde Jakob om zijn zoon.
36 De Midjanieten brachten Jozef naar Egypte en verkochten hem aan Potifar, een hoveling van de farao en commandant van zijn lijfwacht.

*Zingen: Lied 166 a ‘Hij wandelt in zijn koningsjas’

Evangelielezing: Marcus 9: 30-37
30 Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, 31 want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.’ 32 Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen.
33 Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ 34 Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 35 Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ 36 Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: 37 ‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’

*Zingen: Lied 339 a (Acclamatie na de lezingen)
Uitleg en verkondiging
Meditatieve muziek
*Zingen: Lied 991 ‘De eersten zijn de laatsten’
Kinderen komen terug uit de kinderkerk

*Zingen van het kinderlied van de maand
Het complimentenlied (begeleiding via youtube) https://youtu.be/IofpdmMOMic

Gebeden: dankgebed, voorbeden,

Stil gebed en het Onze Vader,.

Inzameling van de gaven

*Slotlied: Lied 838: 1, 3 en 4

ZEGEN.

Lengte 1 uur 31 min 22 sec
=>Download (16 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (73)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst doopdienst mmv Bertus en de Refo´s ds Jan-Willem Leurgans 17 mrt 10:00

 3. 2 Biddag ds Rob v.d. Plicht 13 mrt 19:30

 4. 3 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 10 mrt 10:00

 5. 4 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 03 mrt 10:00

 6. 5 Kerkdienst Taizé-dienst ds Rob v.d. Plicht M.M.V. Taizé-groep 24 feb 10:00

 7. 6 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 17 feb 10:00

 8. 7 Kerkdienst Jeugddienst ds Rob v.d. Plicht 10 feb 10:00

 9. 8 Kerkdienst Zondag Werelddiaconaat ds Rob v.d. Plicht 03 feb 10:00

 10. 9 Rouwdienst van Hr Henk de Bruijn ds Jan-Willem Leurgans 29 jan 11:00

 11. 10 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 27 jan 10:00