Geef feedback op de website

Kerkdienst Dialect Dienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 14 oktober, 10:00

ds. Hans Hinkamp Lichtenvoorde

Dialectdienst:
Een kerkdienst in ow eigen streektaal

Protestantse Gemeente Silvolde
Zondag 14 oktober 2018 um 10 uur.

“RIEK?!”

Veurganger: ds. Hans Hinkamp uut Lechtenvoorde
Organist: Harrie Scheffer uut Dinxper
en een aantal gemeenteleden
warken met an dissen kerkdienst

Welkom

Anvangslied LB 280: 1, 2, 3, 4, 5
Met bli’jdschap bu-w hier hen egaon
um ’t woord, waor God in schrif,
dat Hee zichzelf met ons verbindt,
zien name an ons gif.

Hier in dit huus van holt en steen,
dat störme hef deurstaon,
daor preuf i’j de gebeden nog
van dee bunt veur egaon.

Dit huus, dat alle sporen dreg
van al wat mensen bunt,
wil I’j dan, God, de stutte waen
waor dit gebouw op lönt.

Zal dit ne plaatse waen waor wi’j
wat van den hemel zeet,
waor I’j Ow vinden laot deur ons,
ow eng’len troost ons beedt?

Laot zeen ow angezichte, Heer,
oww’n Naam’ den met ons geet,
beziel ons met ow heilig lecht,
zo-t Ow veur ogen steet.

Bemoediging en groet

Gebed

Samenzang LB 654: 1, 6
Zing veur den Heer, stem der met in,
wi-j wilt God lof to zingen,
want Hee deed ons vanaf ’t begin
geweldig mooie dinge.
Hee hef het menselijk geslacht
in ’t lecht eropen en bedacht
met enkel zegeningen.

Zing veur den Heer, stem in der met,
met ons, dee God wilt aeren:
Een ni-j begin is ‘t, wat ons redt
wat wi’j verkaerd ok deden.
Hee reep ons uut den nacht in ’t lecht,
zet no ons leven veur ons recht.
In Christus is ons laeven!

Gedicht: Boezewind (Netty Hengeveld)
Jachterig bun ‘k. Jachterig bun’k an ‘t bizzen.
Jachterig bun’k an ‘t neriken.
En waorumme? Ak dat now maor es wisse.

Stoeverig bun ‘k. Stoeverig bun’k an ’t pleer’n.
Stoeverig, as ne witten draejwind, hol ik huus.
Wol ik de boel binnenstebuuten keer’n?

Bolderig bun’k. Bolderig bater ik in ’t rond.
Bolderig bun’k an ’t tieren en an ’t raozen.
Niks steet meer waor ’t veurheer stond.

’t Is de boezenwind. Boezerig jeg ‘e dooie tekke uut de beume.
Balsturig is ‘e. Onbezoesd ontnemt ‘e mi’j alle röst.
Maor at hi’j geet liggen ontdek ik in mien hatte ni’je dreume.

Samenzang LB 887: 1, 2, 3
Waes still’ en wet: Ik bun oww’n God.
Waes still’ en wet: Ik bun oww’n God.
Waes still’ en wet: Ik bun oww’n God.

Ik bun het, dén ow helen zal.
Ik bun het, dén ow helen zal.
Ik bun het, dén ow helen zal.

Op Ow vertrouw ik, leven Heer.
Op Ow vertrouw ik, leven Heer.
Op Ow vertrouw ik, leven Heer.

Schriftleazing Marcus 10: 17 – 31
Toen Jezus op weg ging, kwam der ene op Um to, veel veur Um op de knene en vroog Um: “Goeden Heer, wat mot ik doon um ’t eeuwige laeven te arven?” Jezus zei teggen um: Waorumme neum i’j Mi’j good? Gin mense is der good, alleenig God. I’j kent de geboden. I’j zölt der ginne doodmaken. I’j zölt den echt neet braeken. I’j zölt neet staelen. I’j zölt neet legen a-j getuugt, gin mense tekort doon en ow vader en moder in aere hollen.”

Maor den man gaf Um as antwaord: “Rabbi, an al dizze dinge heb ik mi’j van jonks af an al ehollene.” Jezus keek um an, kreeg völle met um op en zei teggen um: “Eén dinge faelt ow. Gao hen en verkoop wa-j hebt en gef ’t an de armen. Dan zö-j ne schat in den hemmel hebben. Gao dan met Mi’j met.” Maor hee worden verdretig van wat um ezegd worden en ging mistreustig weg, want hee had völle have en good.

Jezus keek umme zich hen en zei teggen ziene discipelen: “Wat hebt leu, dee völle geld en good hebt, ’t der toch zoer (zwaor) met umme God zien könninkriek an in te kommene.” De discipelen heuren slim op van ziene waorde. Maor Jezus sprok ovverni’js: “Mensenkinder, ho zoer (zwaor) is ’t toch umme God zien könninkriek an in te kommene. ’t Is makkelijker dat ne kameel deur ’t oge van ne naolde hen krup, as dat ne rieken ’t könninkriek van God binnen geet.”

Zee leten de moodvaeren nog leger hangen en zaen teggen mekare: “Wee kan der dan ered worden?” Maor Jezus keek eur an en zei: “Bi’j de mensen is dat onmöggelijk, maor neet bi’j God, want alle dinge bunt möggelijk bi’j God.”

Petrus ving an en zei teggen Um: “Kiek, wi’j hebt alles achter elaotene en bunt achter Ow an egaone.” Jezus zei: “Wisse, Ik zegge owleu: der is der gin ene, dén huus, breurs en zusters, moder en vader, vrouwe en kindere of grond umme Mi’j en ’t evangelie achter elaotene hef, of hee krig ’t honderdmaol waer, no in dizze tied: huze en breurs en zusters, moders en kindere en grond – daorbi’j zö-j ok nog vervolgd worden. In de tokommende eeuw krie-j ok ’t eeuwige laeven. Völle aersten zölt de lesten wezzen en de lesten de aersten.”

Samenzang LB 313: 1, 2, 5
Ne rieken schat an wiesheid
langt God zien woord ons an.
’t Gef op de reize klookheid,
want doormet kö-j verdan.
Zien woord is ons een lecht
en elk dén in vertrouwen
doornaor zien laeven richt,
dén zal daorin anschouwen
den Heer zien angezicht.

O, God, geef ons toch oren
en harten, dee verstaot
den riekdom van ow woorden
en zich doorop verlaot.
Zien woord röst mensen to
um zonder ‘t aoverwaegen
den smallen weg te gaon
en stille ‘t kruus te draegen
eur Heiland achternao.

I’j, God, komt ons temeute,
a-w luustert noor wa-J wilt.
Wie riegt ons an ow veute,
en luustert door heel still’.
Geef, dat ow woord, o Heer,
van vrae, gena en laeven,
neet läög’ terugge keert,
moor rieke vrucht mag draegen
töt owwen lof en eer.

Verkondiging

’t Orgel spölt

Samenzang LB 838: 1, 2, 3
O, leefdevollen, eeuw’gen God,
op Ow röst heel ons laeven.
Maak dat wi’j stäödeg ‘t laevenslot
in owwen hand wilt geven;
maak dat wi’j ’t zalt op eerde bunt,
’t lech veur de leu klaor as de zunn’;
laot ons ow woord ontvolen,
altied veur ogen holen.

Maak van ons daoders van ow woord,
van owwen vrae getugen.
Wee twiefelt, volgt met ons ow spoor,
waorvan hee of wol bugen.
Maak dat wi’j trouw den weg opgaot
naor eur, dee nog van wieten staot;
lao-w neet te good ons menen
um anderen te denen.

Leer ons ow leefde wied en zied
uutdragen in ow name,
zodat wi’j neet deur onzen stried
dee leefde zölt beschamen.
Maak dat de leu deur onze dao’n
’t verbond van leefde mögt verstaon,
laot onze laevenswieze
op ow genade wiezen.

Gedicht: Bli’j waen (Jantjen Hendriksen)
Bli’j waen met het laeven, elken morgen waer het lecht,
dat ons wodt egaeven, as een toegift, zonder recht.

Bli’j waen, mens te waezen, tussen and’re mensen in,
met mekare, veur mekare; naostenhulp, gemeenschapszin.

Bli’j waen met de leefde van ne echten trouwen vrind,
oorne dee-t wilt luustern, ogen waor-j begrip in vindt.

Bli’j waen met de aerde waor wi’j op wonnen mögt
wondermooie schepping, waor wi’j van genieten mögt

Bli’j waen da-w kind mögt blieven, hoo old of wi’j ok wordt
en dat as ne vader ons wil waen, Hee, onzen schepper, onzen God.

Gebeden met het ‘Onze Vader’

Allen: Onze Vader, I-j dén in den hemel bunt,
Ow naam, laot dén eheiligd wodden;
Ow koninkriek, loat dat kommen;
Ow wil, loat dén gebeuren
op eerde zo as in den hemel.
Geef ons het brood veur vandaag
en vergeef ons onze schulden
net as wi-j vergeeft
dee bi-j ons in de schuld staot;
en bewaar ons veur verleiding
en maak ons vri-j van ut kwaode.
Want van Ow is het koninkrijk
en de kracht en de heerlekheid
now en alle dagen. Amen.

Inzameling van de gaven
1e rondgang is veur de Diaconie en bestemd veur Werelddiaconaat.

Toelichting be-j disse collecte: Leaven van visserij in Nepal
In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is et moeilijk um voedsel te verbouwen. Daor deur is der een voedseltekort en is 35% van de kinder onder de vief jaor chronisch ondervoed. In disse regio lig een groot meer, dat heel goed is veur et kweken van vis. Dankzij de verkoop den vis op de markt kriegen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten deur et verbetteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt be-j de anleg van kweekvievers, gif adviezen oaver watermanagement tiedens et de reagentied en adviezen oaver de verkoop van vis. UMN ondersteunt ze ook be-j et verbouwen van gruunte en fruit tiedens de maonden dat landbouw meugelijk is. En ze leren mensen um hun eigen geitenbedrief of gruunte-winkel te beginnen. Deur de ondersteuning van UMN op et gebied van landbouw en visserej nemt et inkomen van de bevolking een betjen toe en könt zo’n 1600 mensen het hele jaor deur genog voedsel kopen.
Met ow bijdrage aan disse collecte ondersteun i’j werelddiaconale projecten van Kerk in Actie zoas et werk van United Mission in Nepal.
Doe‘j ook met?

2e rondgang is bestemd veur de kerk.

Slotlied LB 416: 1, 2, 3, 4
Gao met God en Hee zal met ow waen.
Kort bi’j ow, op al oww’ waege
met zien’n raod en troost en zegen.
Gao met God en Hee zal met ow waen.

Gao met God en Hee zal met ow waen:
bi’j gevaor, in bange tiede,
aover ow zien’ vlöggels spreiden.
Gao met God en Hee zal met ow waen.

Gao met God en Hee zal met ow waen:
in zien’ leefde ow bewaren,
in den dood ow laeven spaoren.
Gao met God en Hee zal met ow waen.

Gao met God en Hee zal met ow waen,
töt wi’j waer mekaar’ zölt treffen,
in zien’n naam’ ons goondag zeggen.
Gao met God en Hee zal met ow waen.

Zegen

Lengte 1 uur 10 min 8 sec
=>Download (32 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (62)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 kerkdienst Biddag voor gewas en arbeid Voorganger ds. Gerjanne van der Velde 13 mrt 19:30

 3. 2 Kerkdienst 1e zondag in de veertigdagentijd Voorganger ds. A. van Voorst Dinxperlo 10 mrt 10:00

 4. 3 Kerkdienst Voorganger: ds. D Bos Doetinchem 03 mrt 10:00

 5. 4 Kerkdienst Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 24 feb 10:00

 6. 5 Zondagmiddagconcert Luc ten Brinck & Friends 17 feb 15:00

 7. 6 Kerkdienst viering Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 17 feb 10:00

 8. 7 Kerkdienst. Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 10 feb 10:00

 9. 8 Kerkdienst Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 03 feb 10:00

 10. 9 Kerkdienst Voorganger: ds Herco van der Wilt Abcoude 27 jan 10:00

 11. 10 Zondagmiddagconcert Orgelconcert met Wilbert Berendsen en Harrie Scheffer 20 jan 15:00