Geef feedback op de website

Kerkdienst “Vieren op het dorp”.

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 28 oktober, 10:00

ds. Gerjanne van der Velde

Lied: Kijk om je heen (Melodie: Zomaar een dak)

Kijk om je heen, kijk naar het leven,
dat ons verwondert dag na dag,
dat niet alleen ons wordt gegeven,
maar waarin ieder delen mag.
Leven op aard, bewondering waard,
van ieder groot en klein
die deel daarvan mag zijn.

Kijk om je heen, dank voor de dingen,
die ons het leven steeds weer geeft,
die iedereen dagelijks omringen
waarin de mens gelukkig leeft.
Breek nimmer af wat God ons gaf,
eerbiedig het bestaan,
geef iedereen ruim baan.

Kijk om je heen om mee te werken
aan wat het leven leefbaar maakt.
Wij niet alleen, ieder moet merken
dat onze zorg het leven raakt.
Alles wat leeft, wat ademtocht heeft,
vraagt naar zijn Scheppers wens
om eerbied van de mens.

Welkom: begroeting en vredewens (Gerjanne)

Gebed (Gerjanne)

Een omkering in denken (Marion)
In onze cultuur en samenleving is de neiging groot om ons te richten op problemen, op wat niet goed gaat; op de schaduw- kanten van mens en samenleving. Daarnaast kijken we regelmatig weg van onze werkelijkheid, verstoppen we

verwachtingen van anderen, problemen, tijdsdruk, doodgewone dingen achter een façade van alles-moet-mooi-en-leuk-zijn. Alleen het perfecte is goed genoeg, zo wil de roze bril ons laten zien.
Hoewel…Ik zie, ik zie wat jij niet/ook ziet…
Gelukkig biedt het leven goede opticiens die erop wijzen de realiteit onder ogen te zien en op te houden met al die aandacht voor problemen en schijnwerkelijkheden. De boodschap is: staar je er niet blind op, geef je niet over aan wanhoop en cynisme. Breek met het negatieve, kijk met andere ogen.

Door welke bril kijk jij?

Ik zie, ik zie wat jij niet/ook ziet…

Kijken met andere ogen kan ons helpen bij het zien van goede dingen. Zonder het leren kijken met andere ogen krijg je niet scherp hoe God werkt in mensen, hoe Gods Geest werkt in Silvolde door wat er aan goeds gebeurt.

Uit het leven gegrepen
- Henk vertelt over zijn leven en de roze bril
- Gerjanne ervaart mensen soms stekeblind en horend dol

Lied: Tevreden (melodie: Liedboek, lied 837)
Iedereen zoekt een groot geluk
’t doel waar wij allen naar streven.
Daardoor staat meestal onder druk
hoe wij het heden beleven.

Zoek niet naar ooit, bezie vandaag,
toekomst is niet de grote vraag.
Kijk naar wat ons is gegeven.

Later is niet het grote doel,
dwaal ook niet in het verleden.
Leef met het hart en het gevoel,
wees met het kleine tevreden.
Tel wat je hebt, beleef de dag,
weet wat je kunt en wat je mag.
Leef in ’t geluk van het heden.

Lezing: Marcus, 10, 46-52 (Joop)
Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbij kwam, begon hij te schreeuwen “Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!” De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: “Zoon van David, heb medelijden met mij!” Jezus bleef staan en zei: “Roep hem!” Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: “Houd moed, sta op, hij roept u!” Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: “Wat wilt u dat ik voor u doe?” De blinde antwoordde: “Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.” Jezus zei tegen hem: “Ga heen, uw geloof heeft u gered.” En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Lied; Hij die de blinden weer liet zien (liedboek, lied 534)
Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden,
is zelf het licht dat ruimte geeft,
ons levenslicht, de Zoon van God.

Hij die de lammen lopen liet,
hun dode krachten deed ontvlammen,
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

Hij die de armen voedsel gaf,
met overdaad hen kwam verwarmen,
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

Hij die de doven horen deed,
hun eigen oren deed geloven,
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Overdenking (Joop)

Lied: Ik geloof (melodie: Blowing in the wind)
God ik geloof in Uw scheppende kracht,
Uw liefde voor iedere mens.
Ik geloof U als Vader die steeds op ons wacht
en in het geluk als Uw wens.
Ik geloof in Uw Geest, die ons nimmer ontbrak.
Hij houdt ons in liefde bijeen.

Refrein: Maar sterk ons geloof, zo wankel en zo zwak
door twijfels en moeilijkheden heen.

Christus de Zoon van de levende God,
op aarde verschenen als mens.
Ik geloof U als eerlijk begaan met ons lot
en in ons geluk als Uw wens.
Ik geloof dat het lijden en sterven U brak,
en dat U weer levend verscheen. Refrein:…

Samen verenigd door Christus de Heer,
zo vormen wij allen de kerk.
Ik geloof in haar opdracht en ook in haar leer,
haar eenheid en liefde en werk.
Ik geloof in het vuur dat de Heer eens ontstak,
door dood en verrijzenis heen. Refrein:…

Voorbede (Rianne)

Onze Vader (Gerjanne)

Lied: Handen heb je om te geven
Handen heb je om te geven
Van je eigen overvloed
En een hart om te vergeven
Wat een ander jou misdoet

Refrein: Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen

Ogen heb je om te zoeken
Naar wat mensen nog ontbreekt
En een hart om uit te zeggen
Wat een ander moed in spreekt Refrein

Schouders heb je om te dragen
Zorg en pijn van alleman
En een hart om te aanvaarden
Wat een ander beter kan Refrein

Voeten heb je om te lopen
Naar een mens die eenzaam is
En een hart om waar te maken
Dat geen mens een eiland is Refrein

Oren heb je om te horen
Naar een mens die vrede is
En een hart om te geloven
In een geest die liefde is Refrein

Gedicht: Leer met andere ogen kijken (Els)
Leer met andere ogen kijken
waaruit warmte en liefde straalt.
Zodat daardoor steeds mag blijken
wat jouw leven dan bepaalt.

Ogen die vol liefde stralen
trekken immers mensen aan.
En in ’t leven gaan bepalen
waar je als mens voor zult staan.

Ogen die hun taal uitspreken
hebben hun verbeeldingskracht.
Want hun liefde zal muren breken
met de aan hen gegeven macht.

Wie op die manier leert kijken
wordt een mens die mensen bindt.
Want door ’t oogcontact zal blijken
jij een mens bent die bemint.

God Hij vraagt ons steeds te kijken
zoals Hij naar mensen kijkt.
Omdat slechts die blik zal blijken
die door liefde wordt verrijkt.

Inzameling van de gaven (Els)
- voor het in stand houden van onze diensten
- voor Bartiméus, voor mensen die blind zijn of slechtziend

Lied: Ubi caritas..
Daar waar liefde heerst en vrede,
daar waar liefde heerst, daar is God

Gebed (Gerjanne)

Lied: Zegen ons Algoede (Liedboek, lied 415)
Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Zegen (Gerjanne)

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Thema: "Met andere ogen"
Lengte 1 uur 2 min 53 sec
=>Download (29 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (66)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst, 1e paasdag Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 21 apr 10:00

 3. 2 Kerkdienst Goede Vrijdag Voorganger ds. Gerjanne van der Velde 19 apr 19:30

 4. 3 Kerkdienst Witte donderdag viering Heilig avondmaal Voorganger ds. Gerjanne van der Velde 18 apr 19:30

 5. 4 Kerkdienst Uitvaart Dhr Dek Rougoor Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 16 apr 10:30

 6. 5 Kerkdienst Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 14 apr 10:00

 7. 6 Kerkdienst Pasen 5e zondag veertigdagentijd Voorganger: mevr. Arja Oude Kotte - Boon Wehl 07 apr 10:00

 8. 7 Voorjaarsconcert Sonante 90 jaar Christelijk Gemengde Zangvereniging Sonante 06 apr 19:30

 9. 8 Gezinsdienst 4e zondag veertigdagentijd Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 31 mrt 10:00

 10. 9 Zondagmiddagconcert A Sign of Friendship Didam 24 mrt 15:00

 11. 10 Kerkdienst 3e zondag veertigdagentijd Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde 24 mrt 10:00