Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 28 oktober, 10:00

ds Jan-Willem Leurgans

Voorganger : ds. Jan-Willem Leurgans
Ouderling van dienst : Bertus Peters
Lector : Wilmy Alderliesten
Organist :Kees Dorst
Koster : Bert van Straten
Kinderkerk : alle groepen
Leiding : Herma en Joyce V
1e collecte : Diaconie
2e Collecte :Onderhoud Gebouwen
Deurcollecte : KIA Hervormingsdag

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

*Zingen: ELB 374: 1,2
1.O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

2.Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een am,
sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Refrein:

Stil gebed

Votum en groet

*Zingen: ELB 374: 3
3.Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen,
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.
Refrein:

Gebed om ontferming

*Zingen: Lied 305: 1,2
Leefregel

*Zingen: Lied 305: 3

Gebed om de komst van de Heilige Geest

Kinderkerklied tijdens het derde couplet gaan de kinderen naar hun eigen viering
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Lezing: 2 Samuel 21: 1-14
1 Tijdens de regering van David heerste er eens drie jaar achtereen hongersnood. David wendde zich tot de HEER, en de HEER antwoordde: ‘Het komt door Saul en zijn moordenaarsbende, omdat hij de Gibeonieten heeft gedood.’ 2 De Gibeonieten namelijk behoorden niet tot het volk van Israël. Het waren overlevenden van de Amorieten, en de Israëlieten hadden hun gezworen dat ze hen met rust zouden laten, maar Saul had in zijn ijver voor Israël en Juda geprobeerd hen uit te roeien. David liet de Gibeonieten bij zich komen 3 en vroeg hun: ‘Wat kan ik doen om het onrecht goed te maken dat u is aangedaan, zodat de vloek die er wegens u op Gods eigen land rust ongedaan wordt gemaakt?’ 4 De Gibeonieten antwoordden: ‘Wij willen geen recht doen gelden op het goud en zilver van Saul en zijn familie en we hebben het recht niet om iemand uit Israël te doden.’ De koning zei: ‘Wat u ook vraagt, ik zal het u toestaan.’ 5 ‘De man die ons heeft willen verdelgen en plannen heeft beraamd om ons uit heel Israël weg te vagen!’ antwoordden ze. 6 ‘Lever zeven van zijn mannelijke nakomelingen aan ons uit, dan zullen wij die in Sauls woonplaats Gibea terechtstellen en ophangen ten overstaan van de HEER, die ooit Saul had uitverkozen.’ ‘Goed,’ zei de koning. 7 Hij spaarde echter de zoon van Sauls zoon Jonatan, Mefiboset, vanwege de eed die David en Jonatan elkaar bij de HEER gezworen hadden. 8 Daarom nam hij Armoni en Mefiboset, de twee zonen die Saul had gekregen bij Rispa, de dochter van Ajja, en de vijf zonen die Sauls dochter Merab
9 Hij leverde hen uit aan de Gibeonieten, die hen boven op een berg ophingen ten overstaan van de HEER. Ze werden alle zeven tegelijk ter dood gebracht, in het begin van de oogsttijd, in de tijd van de gersteoogst. 10 Rispa, de bijvrouw van Saul, spreidde een kleed op de rotsen en bleef daar van het begin van de oogsttijd totdat de eerste herfstregens vielen om overdag de aasvogels van de lijken te verjagen en ’s nachts de wilde dieren. 11 Toen David hoorde wat Rispa had gedaan, 12 liet hij het gebeente van Saul en diens zoon Jonatan weghalen bij de burgers van Jabes in Gilead. Die hadden immers heimelijk de lijken geborgen van Saul en Jonatan, die na de slag bij Gilboa door de Filistijnen waren opgehangen op het plein van Bet-San. 13-14 Hij liet hun gebeente overbrengen naar Sela in Benjamin en begroef hen samen met de lijken van de gehangenen in het graf van Sauls vader Kis. Alles gebeurde zoals de koning het beval, en God liet zich ten gunste van het land vermurwen.

*Zingen: Psalm 61: 1,3

Verkondiging
Orgelspel

*Zingen: Lied 942

Kinderen komen terug. Gesprek met de kinderen
*Kinderlied: ELB 443
1. Ik volg de Heer (ik volg de Heer),
want Hij is goed (want Hij is goed).
Hij weet de weg (Hij weet de weg)
en hoe het moet (en hoe het moet).
Hij houdt van mij (Hij houdt van mij)
Hij is overal (Hij is overal),
de Herder die mij leiden zal.

2. Soms gaan we door (soms gaan we door) gevaarlijk land (gevaarlijk land).
Dan loopt Hij voor (dan loopt Hij voor)
en in zijn hand (en in zijn hand)
houdt Hij de staf (houdt Hij de staf)
en neemt ons mee (en neemt ons mee).
Het is soms zwaar, maar toch okee

3. Een leeuw die brult (een leeuw die brult)
of een beer die bromt (of een beer die bromt).
De Herder kijkt (de Herder kijkt)
wat of er komt (wat of er komt).
Hij is als een muur (Hij is als een muur)
rondom ons heen (rondom ons heen),
Hij laat ons nooit, nee, nooit alleen!
Gebeden

Inzameling van gaven

*Zingen: lied 103c: 1,4,5

Zegen, afsluitend gezongen Amen

Volgende diensten:
zo 4 nov. 10.00 u ds Jan-Willem Leurgans
Viering Heilig Avondmaal
wo 7 nov. 19.30 u ds Jan-Willem Leurgans
Dankdag voor Gewas en Arbeid

Lengte 2 uur 1 min 21 sec
=>Download (21 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (75)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Pasen THEMA: Vrouwen bij het open graf ds. Rob.v.d.Plicht - ds Jan-Willem Leurgans 21 apr 10:00

 3. 2 STILLE ZATERDAG ds Jan-Willem Leurgans 20 apr 22:00

 4. 3 GOEDE VRIJDAG ds Rob v.d. Plicht 19 apr 19:30

 5. 4 WITTE DONDERDAG ds Jan-Willem Leurgans 18 apr 19:30

 6. 5 PASSIEVESPER ds Rob v.d. Plicht 17 apr 19:30

 7. 6 PASSIEVESPER ds Jan-Willem Leurgans 16 apr 19:30

 8. 7 PASSIEVESPER ds Rob v.d. Plicht 15 apr 19:30

 9. 8 Kerkdienst Palmzondag ds Jan-Willem Leurgans 14 apr 10:00

 10. 9 Zangvereniging Jubilate, Capelle aan den Ijssel   13 apr 19:25

 11. 10 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 07 apr 10:00