Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 04 november, 10:00

Ds E. van Houwelingen - Hengelo (gastpredikant)

Orde van dienst voor de 7e zondag van de herfst, 4 november 2018 – 10.00 uur Grote Kerk Almelo

Woord van welkom en mededelingen

Orgelspel en aansteken van de kaarsen,
allen gaan daarna staan

Bemoediging
v: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Onze hulp is in de naam van de Heer,
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: Lied 298 gesproken

Openingslied: 657: 1, 4 Zolang wij ademhalen

Kyrie en Gloria:
v …
v: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen, want zijn goedheid is zonder einde:
a: Lied 270a

Groet
v: De Heer zij met u
a: EN MET UW GEEST

Gebed van de zondag
v: …,
dit uur en alle dagen van ons leven,
a: DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER.
AMEN.

Lector: Job 19, 23 – 27a
23 O, mochten mijn woorden worden opgeschreven,
vastgelegd in een inscriptie,
24met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld,
voor altijd in de rotsen uitgehouwen!
25Ik weet: mijn redder leeft,
en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.
26Hoezeer mijn huid ook is geschonden,
toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen.
27Ik zal hem aanschouwen.

l: Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Antwoordpsalm: Psalm 116: 1, 5 God heb ik lief

Lector: Openbaring 4
1Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: ‘Kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet.’ 2Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. 3Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de troon was een regenboog die eruitzag als smaragd. 4Om de troon heen stonden vierentwintig andere tronen, waarop vierentwintig oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. 5Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven geesten van God. 6Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren een en al oog waren. 7Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier; het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. 8Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’ 9Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, 10werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor hem die op de troon zit, en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: 11‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’

l: Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Lezing van het evangelie (allen gaan staan)
v: Hoor de tijding van vreugde, het evangelie van Jezus, de Levende!
a: Halleluja, halleluja, halleluja
v: Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft. (Psalm 146: 5,6)
a: Halleluja, halleluja, halleluja

Evangelie: Marcus 12.18-27
18Er kwamen enkele sadduceeën naar hem toe; volgens de sadduceeën is er geen opstanding uit de dood. Ze vroegen hem: 19‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: “Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer.” 20Er waren eens zeven broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen; 21de tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen; en met de derde ging het net zo. 22Geen van de zeven kreeg nakomelingen. Het laatst van allen stierf de vrouw. 23Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’ 24Jezus antwoordde: ‘Dwaalt u niet? U kent blijkbaar de Schriften niet en evenmin de macht van God. 25Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel. 26Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes in het gedeelte over de doornstruik niet gelezen dat God tegen hem zei: “Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob”? 27Hij is geen God van doden, maar van levenden; u dwaalt vreselijk!’

Acclamatie 270 d Lof zij U, o Christus

Zondagslied: 776 Er wordt een nieuwe stad gebouwd

Preek

Lied: 760 Gij zijt de zin van wat wij zijn

Gebeden: Voorbede, Stilte, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: 737: 1, 2, 3, 4, 5, 21 Jeruzalem, mijn vaderstad

Wegzending en Zegen

Orgelspel

Lengte 51 min 54 sec
=>Download (48 MB)
Deze opname wordt over 12 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (17)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 11 nov 10:00

 3. 2 Vespers - Dankdag voor gewas en arbeid Lector: Kees Blok Liturgische zang: Dick van Zwieten 07 nov 19:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Ds E. van Houwelingen - Hengelo (gastpredikant) 04 nov 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 28 okt 10:00

 6. 5 Zondagmorgendienst Ds H. Wachtmeester - Hengelo (gastpredikant) 21 okt 10:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 14 okt 10:00

 8. 7 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 07 okt 10:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. wijkpredikant Grote Kerk 30 sep 10:00

 10. 9 Zondagmorgendienst Mw ds R. de Vries - Almelo (em. gastpredikante) 23 sep 10:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - wijkpredikant Grote Kerk 16 sep 10:00