Geef feedback op de website

Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 04 november, 10:00

ds Jan-Willem Leurgans

Voorganger : ds Jan-Willem Leurgans
Muz.medewerking : Camerata Capelle
Ouderling van dienst : Agaath de Kwaadsteniet
Lector : Ingrid Beerstecher
Organist :Arie Nobel
Koster Cora v.d. Vliet
Kinderkerk : Alle groepen
Leiding : Joyce en Marianne
1e collecte : KIA Najaarszendingscollecte
2e Collecte :Eredienst
Deurcollecte : De Stroom Jeugdwerk

Orde van dienst

Welkom en mededelingen
*Zingen: lied 315: 1,2

Votum en groet
Camerata Capelle: Jesaja 40: 5

And the glory of the Lord shalI be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord hath spoken it.
Vertaling:
En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken.

Gebed
Kinderkerklied de kinderen gaan tijdens het 3e couplet naar hun dienst

1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Bijbellezing: Jesaja 40: 1-11
1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.

3 Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
4 Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
5 De luister van de HEER zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’

6 Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.
7 Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de HEER erover blaast.
Ja, als gras is dit volk.’
8 Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.

9 Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
verhef je stem, vrees niet.
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
10 Ziehier God, de HEER!
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.
11 Als een herder weidt hij zijn kudde:
zijn arm brengt de lammeren bijeen,
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.
God is onvergelijkbaar.

*Zingen: Lied 23b: 1,3,4

Verkondiging

Camerata Capelle: 1 Korinthiërs 15:57
But thanks be to God, Who giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.
Vertaling:
Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.

*Zingen: Lied 340b

Gebeden

Inzameling van gaven, terwijl we luisteren naar Camarata Capelle: Lucas 2: 14
Glory to God, glory to God in the highest and peace on earth, goodwill towards men.
Vertaling:
Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.

Viering Heilig Avondmaal
vg. De Heer zij met u
gem. Zijn Geest in ons midden
vg. Heft uw harten omhoog
gem. Wij zijn met ons hart bij de Heer
vg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God
gem. Hij is het waard onze dank te ontvangen

Tafelgebed
*Tijdens het tafelgebed zingen we lied 405: 1
en belijden we gezamenlijk:
Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.

Delen van brood en wijn
Tijdens het delen van het brood luisteren we naar Camerata Capelle: Jes. 40:11, Mattheüs 11:28-29

He shall feed His flock like a shepherd and He shall gather the lambs with His arm and carry them in His bosom, and gently lead those that are with young. Come unto Him, all ye that labour, come unto Him, ye that are heavy laden and He will give you rest. Take His yoke upon you and learn of Him for He is meek and lowly of heart and ye shall find rest unto your souls.
Vertaling:
Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden. Komt tot Hem, allen, die vermoeid en belast zijt en Hij zal u rust geven; neemt zijn juk op u en leert van Hem, want Hij is zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen.

Tijdens het delen van de wijn luisteren we naar Camerata Capelle: Jesaja 40:9 en 60:1

O thou that tellest good tidings to Zion, get thee up into the high mountain: O thou that tellest good tidings to Jerusalem, lift up thy voice with strength: lift it up, be not afraid, say unto the cities of Judah: “Behold your God!” O thou that tellest good tidings to Zion, arise, shine, for thy light is come and the glory of the Lord is risen upon thee.
Vertaling:
Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda: Zie, hier is uw God!
Vreugdebode Sion, sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.
Dankgebed

*Zingen: Lied 416: 1,3,4

Zegen, afsluitend met gezongen Amen

Na de zegen luisteren we naar Camerata Capelle : Openbaringen 19:6, 16 en 11:15
Hallelujah! For the Lord God Omnipotent reigneth. Hallelujah! The Kingdom of this world is become the Kingdom of our Lord and of His Christ; and He shall reign for ever and ever, King of Kings and Lord of Lords! And He shall reign for ever and ever. Hallelujah!

Lengte 1 uur 50 min 48 sec
=>Download (19 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (75)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Pasen THEMA: Vrouwen bij het open graf ds. Rob.v.d.Plicht - ds Jan-Willem Leurgans 21 apr 10:00

 3. 2 STILLE ZATERDAG ds Jan-Willem Leurgans 20 apr 22:00

 4. 3 GOEDE VRIJDAG ds Rob v.d. Plicht 19 apr 19:30

 5. 4 WITTE DONDERDAG ds Jan-Willem Leurgans 18 apr 19:30

 6. 5 PASSIEVESPER ds Rob v.d. Plicht 17 apr 19:30

 7. 6 PASSIEVESPER ds Jan-Willem Leurgans 16 apr 19:30

 8. 7 PASSIEVESPER ds Rob v.d. Plicht 15 apr 19:30

 9. 8 Kerkdienst Palmzondag ds Jan-Willem Leurgans 14 apr 10:00

 10. 9 Zangvereniging Jubilate, Capelle aan den Ijssel   13 apr 19:25

 11. 10 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 07 apr 10:00