Geef feedback op de website

Kerkdienst Dankdag voor Gewas en Arbeid

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: woensdag 07 november, 19:30

ds Jan-Willem Leurgans

Voorganger : ds Jan-Willem Leurgans Kinderkerk : ==
Ouderling van dienst : Aja Terlouw
Organist Pim Vink
Koster : Jaap Broer
1e collecte : Onderhoud Gebouwen
2e Collecte :Eredienst
Deurcollecte : De Stroom Jeugdwerk

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

*Zingen: Lied 245: 1,2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Psalmgebed Psalm 67
*Zingen: Psalm 67: 1
God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ‘t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

Lezen: Psalm 67: 4-6 (NBV)
4 Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.
5 Laten de naties juichen van vreugde,
want u bestuurt de volken rechtvaardig
en regeert over de landen op aarde. sela
6 Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.

*Zingen: Psalm 67: 3
De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, / onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

Gebed
Lezing 1: Prediker 2: 10-27
10 Alles wat mijn ogen vroegen heb ik ze gegund, elke vreugde die mijn hart verlangde heb ik het gegeven, en ik genoot naar hartelust van al het goede dat ik had verworven. Het was het loon voor mijn gezwoeg. 11 Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw, alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd had, en ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon.
12 Ik nam nog eens in ogenschouw wat wijs is, en wat dwaas en onverstandig is. Wat zou de koning na mij doen met alles wat zijn voorgangers tot stand hebben gebracht? 13 Zeker, ik zag wel in dat wijsheid nuttiger is dan dwaasheid, zoals het licht nuttiger is dan de duisternis. 14 Een wijze ziet tenminste wat hij doet, terwijl een dwaas in het duister tast. Maar ik weet ook dit: beiden treft hetzelfde lot. 15 Wat de dwaas treft, treft ook mij, zei ik tegen mezelf, dus waarvoor ben ik eigenlijk zo uitermate wijs geweest? Ook dat is enkel leegte. 16 Want zowel de wijze als de dwaas zal snel worden vergeten, beiden worden ze voorgoed vergeten. Hoe bitter dat de wijze sterft, niet anders dan de dwaas.
17 Ik kreeg een afkeer van het leven. Elke bezigheid onder de zon ging me tegenstaan, want het is niet meer dan lucht en najagen van wind. 18 Van alles waarvoor ik me had afgebeuld onder de zon kreeg ik een afkeer. Ik zou het moeten achterlaten voor mijn opvolger, 19 en wie zou kunnen zeggen of hij wijs of dwaas zou zijn? Toch zou hij de macht verwerven over alles wat ik met mijn wijsheid had bereikt. Ook dat is enkel leegte. 20 Vertwijfeling beving me over alles wat ik had verworven en waarvoor ik had gezwoegd onder de zon. 21 Ook al is een mens bij alles wat hij heeft bereikt bekwaam te werk gegaan, met wijsheid en kennis van zaken, hij moet het iemand geven die er niets voor heeft gedaan. Ook dat is niets dan leegte en een uiterst kwade zaak. 22 Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon, 23 maar alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet, alles wat hij onderneemt brengt hem niets dan smart. Zelfs ’s nachts vindt hij geen rust. Ook dat is leegte. 24 Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. 25 Want wie, zegt hij, kan zich te goed doen en genieten zonder dat ik ermee instem? 26 Aan een mens die hem behaagt geeft hij wijsheid, kennis en vreugde, maar een zondaar legt hij een kwellende bezigheid op: een zondaar moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind.

*Zingen: Lied 797: 1,3

Lezing 2: Matteüs 6: 19-23
19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. 20 Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 21 Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
22 Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. 23 Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!

*Zingen: Gezang 465: 1,5 (Lvdk)
1. Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
van U de zegeningen
die ’k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen,
het is van U, o Heer.

5. U zal ik eeuwig eren,
die eeuwge goedheid zijt!
U blijve, Heer der heren,
geheel mijn hart gewijd.
Wat kan ik niet ontberen
wanneer uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren
dan uwe heerlijkheid!

Verkondiging

Orgelspel

*Zingen: Gezang 978: 1,3,4

Gebeden

Inzameling van gaven

*Zingen: Lied 248: 1,2,3,4

Zegen, afsluitend gezongen Amen

Mededelingen:

Agenda:
10 nov. DORCASACTIE BIJ Albert Hein

Volgende dienst:
Zo 11 nov. 10.00u Scholendienst waarin
ds Rob v.d. Plicht voorgaat.
ER ZAL DAN GEEN KINDERKERK ZIJN WEL IS DE CRECHE GEOPEND.

Lengte 1 uur 2 min 28 sec
=>Download (11 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (75)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Pasen THEMA: Vrouwen bij het open graf ds. Rob.v.d.Plicht - ds Jan-Willem Leurgans 21 apr 10:00

 3. 2 STILLE ZATERDAG ds Jan-Willem Leurgans 20 apr 22:00

 4. 3 GOEDE VRIJDAG ds Rob v.d. Plicht 19 apr 19:30

 5. 4 WITTE DONDERDAG ds Jan-Willem Leurgans 18 apr 19:30

 6. 5 PASSIEVESPER ds Rob v.d. Plicht 17 apr 19:30

 7. 6 PASSIEVESPER ds Jan-Willem Leurgans 16 apr 19:30

 8. 7 PASSIEVESPER ds Rob v.d. Plicht 15 apr 19:30

 9. 8 Kerkdienst Palmzondag ds Jan-Willem Leurgans 14 apr 10:00

 10. 9 Zangvereniging Jubilate, Capelle aan den Ijssel   13 apr 19:25

 11. 10 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 07 apr 10:00