Geef feedback op de website

Kerkdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 18 november, 10:00

Ds. Schorren, Breukelen

Voorbereiding
Welkom
Introïtus Psalm 98: 1, 2 en 3
Stil gebed
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Groet
De Heer zij met u
Ook met u is de Heer
Toelichting op deze dienst
Smeekgebed
Kyrie en Gloria Lied 299 e

Dienst van de Schrift
Gebed van de zondag

Schepper van hemel en aarde,
open onze ogen
voor de waarachtige eenvoud
waarmee Gij ons doet delen
in uw ontferming,
en schenk ons vertrouwen
in uw Woord van belofte:
Jezus, de Zoon des mensen,
hoop voor allen
die van uw genade leven,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen.

Kaarsen worden aangestoken
Zingen kaarsenlied
Laat nu de kaarsen branden, Voor ied’re dag steeds een.
De zondag en de maandag, God is steeds om ons heen.

Toralezing Exodus 30:11-16
Antwoordpsalm Psalm 92: 1, 2 en 3

Evangelielezing Marcus 12:38-13:2
Acclamatie 339 a

Uitleg en Verkondiging
Zingen Lied 1001

Dienst van het antwoord
Mededelingen door de diaken van dienst
Collecten
Dankgebed en voorbede
Slotlied Lied 825: 1, 2 en 3
Zending en zegen

Lengte 1 uur 29 min 18 sec
=>Download (41 MB)
Deze opname wordt over 9 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (51)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst pastor W.F. Flantua, Loenen 17 feb 10:00

 3. 2 Kerkdienst dhr. C. Boers, Terwolde 10 feb 10:00

 4. 3 Kerkdienst. 4e zondag Epiphanie ds. J. Rinzema, Laren 03 feb 10:00

 5. 4 Kerkdienst: 27 januari 2019 Pastor W.F. Flantua, Loenen 27 jan 10:00

 6. 5 Kerkdienst 13 januari 2019 – Avondmaalsviering Ds. van Katwijk, Nederhorst den Berg 13 jan 10:00

 7. 6 Kerkdienst Dhr. van Mourik 06 jan 10:00

 8. 7 Kerkdienst Zondag 30 december Dhr. R. Willemsen 30 dec 10:00

 9. 8 Kerstmorgen 25 december 2018. Ds. J. Rinzema, Laren 25 dec 10:00

 10. 9 Kerstnachtdienst 2018 Ds. J. Rinzema, Laren 24 dec 22:00

 11. 10 Kerkdienst, 4de zondag in de advent Ds. P. Oussoren, Utrecht 23 dec 10:00