Geef feedback op de website

Advents-zangdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 02 december, 17:00

ds Jan-Willem Leurgans

Zangdienst 1e Advent

“Ik kan niet wachten tot”

Voorganger: ds Jan-Willem Leurgans,
Ouderling van Dienst: Agaath de Kwaadsteniet,
Organist:,
Muz.medewerking: Interkerkelijk koor Promising Voices uit Bodegraven,
Koster: Cora v.d. Vliet.

Orgelspel

Welkom

Zingen: Lied 433: 1,2,3
1.Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria’s kind.

2.Kind dat uit uw kamer klein
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.

3.Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 433: 4,5
4.Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

5.Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

Promising Voices:
Brich an o schones morgenlicht (kort lied, verwachtend)
For the beauty of the earth

Gebed: lied 598 in het Nederlands (2x)
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Gedicht

Promising Voices:
Breath of Heaven

Bijbellezing: Romeinen 8: 18-30
18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20 Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21 omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. 22 Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24 In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25 Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. 26 De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. 27 God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. 28 En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 29 Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. 30 Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister.
Zingen: lied 452
1.Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht!

2.Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!

3.O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!

Meditatie

Promising Voices:
Call his name Jesus
You raise me up

Zingen: Lied 442
1.Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2.Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Gebeden

Inzameling van gaven. De ene collecte is bestemd voor de Kerk

Promising Voices: Still

Zingen: LvdK 117: 1,3,7

1.Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
der wereld hoogst verlangen,
des harten heiligst goed?
Wil zelf uw fakkel dragen
in onze duisternis,
opdat wat U behage
ons klaar en zeker is.

3.Ver van de troon der tronen
en ’s hemels zonneschijn
wilt Ge onder mensen wonen,
der mensen broeder zijn.
Met God wilt Ge ons verzoenen,
tot God heft Ge ons omhoog,
en onder millioenen
hebt Gij ook mij in ’t oog.

7.Nog eens zal Hij verschijnen
als richter van ’t heelal,
die ’t hoofd van al de zijnen
voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen,
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven ’t graf.

Promising Voices: The lord bless you and keep you

Zegen

Volgende diensten:
9 dec. 10.00 u 2E ADVENT ds Rob v.d. Plicht

Lengte 1 uur 24 min 12 sec
=>Download (14 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (80)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst MMV Noorderkoor ds Jan-Willem Leurgans 19 mei 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 12 mei 10:00

 4. 3 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Jan-Willem Leurgans 05 mei 10:00

 5. 4 Twee jongens onder het luik   04 mei 20:45

 6. 5 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 28 apr 10:00

 7. 6 Pasen THEMA: Vrouwen bij het open graf ds. Rob.v.d.Plicht - ds Jan-Willem Leurgans 21 apr 10:00

 8. 7 STILLE ZATERDAG ds Jan-Willem Leurgans 20 apr 22:00

 9. 8 GOEDE VRIJDAG ds Rob v.d. Plicht 19 apr 19:30

 10. 9 WITTE DONDERDAG ds Jan-Willem Leurgans 18 apr 19:30

 11. 10 PASSIEVESPER ds Rob v.d. Plicht 17 apr 19:30