Geef feedback op de website

Rouwdienst Mevr. J. G. Blom - van Houwelingen

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: vrijdag 07 december, 14:15

ds Jan-Willem Leurgans

Liturgie Dienst van Woord en Gebed
voorafgaande aan de begrafenis van
Jannie Blom – van Houwelingen

 • 24 oktober 1930 † 2 december 2018
  Voorganger: ds Jan-Willem Leurgans
  Ouderling van Dienst: Rita Oudijk
  Organist: Pim Vink
  Koster: Jaap Broer en Miranda van Nieuwkoop

Orgelspel

De overledene wordt binnengedragen onder de klanken van ‘het Largo’ van Händel
Verwelkoming
Zingen: lied 801: 1,2,3
1.Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

2.Liederen zingend vol vertrouwen
tot zij in het eeuwig licht
in elk ander mens aanschouwen
’t lichten van Gods aangezicht.

3.Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.

Bemoediging en groet

Zingen: lied 801: 4
In ons hart is dit de luister,
dit de liefde die ons leidt
op de kruistocht door het duister
naar de lichte eeuwigheid.

Herinneringen van Christa en Wendy
Zingen: lied 801: 5
Met één lied uit duizend monden
gaan wij zingend door de nacht,
door één Geest tesaam verbonden,
naar de kust waar God ons wacht.

Herinneringen van Diane en David
Zingen: lied 801: 6
Eén van hart en één van zinnen,
één in onze aardse strijd,
in ons hemels overwinnen,
één in tijd en eeuwigheid.

Herinneringen van Wilma
Zingen: lied 801: 7
Zo gaan wij hier met elkander
door de nacht op weg naar huis,
pelgrims die uit alle landen
samenkomen om het kruis.

Herinneringen van Ditty
Zingen: lied 801: 8
Die aan kruis en graf ontheven
zullen zingen lof en prijs
aan de Heer van dood en leven
in zijn zalig paradijs.

Gedicht gelezen door Ellen
‘Wandel maar stillekens achter Hem aan’

Gebed

Schriftlezingen
Psalm 121 door Esther
1 Een pelgrimslied.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
2 Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
3 Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
4 Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
5 De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
6 overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
8 de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

Jesaja 40: 27-31
27 Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je:
‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen,
mijn God heeft geen oog voor mijn recht’?
28 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?
Een eeuwige God is de HEER,
schepper van de einden der aarde.
Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput,
zijn wijsheid is niet te doorgronden.
29 Hij geeft de vermoeide kracht,
de machteloze geeft hij macht in overvloed.
30 Jonge strijders worden moe en raken uitgeput,
zelfs sterke helden struikelen,
31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,
hij loopt, maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Zingen: Lied 23b: 1,3,5

1.De Heer is mijn herder!
’k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wat’ren der rust.

3.De Heer is mijn herder!
Al dreigt ook het graf
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

5.De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
’k zal immer verkeren
in ’t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m’altijd.

Overdenking

Orgelspel: ‘Abba Vader’
Zingen: Lied 512

1.O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ’t oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

2.uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrij

3.Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

4.al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt mijn ziel
wanneer zij U aanschouwt.

5.Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, een zon diep in de nacht, roep ik uw nadering reeds uit omdat ik U verwacht.
6.O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in ’t oor, als ik van alles scheiden moet gaat nog die naam mij voor.
7.O naam, eeuwige ademtocht, een sterveling ben ik, als eens mijn eigen adem stokt dan draagt mij uw muziek

Gebeden
Zingen: ‘Daar ruist langs de wolken’
Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam,
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ‘t stof
en d’ Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O mochten w’ om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw naam zij d’ eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

Zegen
Zingen: Lied 415

1.Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

2.Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

3.Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel

Bij het uitdragen van de overledene klinkt ‘Wandel maar stillekens achter Hem aan’

Aan het graf:
Woorden van toevertrouwen
Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid.
Amen.

Lengte 1 uur 37 min 20 sec
=>Download (17 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (80)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst MMV Noorderkoor ds Jan-Willem Leurgans 19 mei 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 12 mei 10:00

 4. 3 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Jan-Willem Leurgans 05 mei 10:00

 5. 4 Twee jongens onder het luik   04 mei 20:45

 6. 5 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 28 apr 10:00

 7. 6 Pasen THEMA: Vrouwen bij het open graf ds. Rob.v.d.Plicht - ds Jan-Willem Leurgans 21 apr 10:00

 8. 7 STILLE ZATERDAG ds Jan-Willem Leurgans 20 apr 22:00

 9. 8 GOEDE VRIJDAG ds Rob v.d. Plicht 19 apr 19:30

 10. 9 WITTE DONDERDAG ds Jan-Willem Leurgans 18 apr 19:30

 11. 10 PASSIEVESPER ds Rob v.d. Plicht 17 apr 19:30