Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: dinsdag 25 december, 10:00

LICHT van de WERELD

1. Voor de dienst na binnenkomen van ambtsdragers: Opwekking 595 Licht van de wereld (combo begeleiding) (dit is het evangelie ten voeten uit)

2. Kinderen lopen binnen met een kaarsje achter elkaar naar binnen zingen: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht Begeleiding Gitaar door Corine Borneman.

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht.
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijnt.
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.

Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet.
Of het helder licht geeft, of ook bijna niet.
Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn.
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.

Jezus zegt ons ook, dat ’t zo donker is.
Overal op aarde zonde en droefenis.
Laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn.
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.

3. Votum en groet (staande, weer zitten),
welkom door Annemarie

Gebed door Marieke Lameris

4. Samenzang: OGK gezang 48:4 Lofzang van Zacharias, vers 4 Begeleiding Andries

5. Inleiding op het thema – declamatie door

Merijn
Toen God de wereld schiep was het een grote dag,
een dag van licht en van Gods grote woorden,
en ook de nacht was licht, vol van Gods lach,
er was geen valse toon in Gods akkoorden.

Boaz
Maar toen de mens de zonde had geproefd,
toen viel de nacht en alles was ontluisterd;
Gods lach verdween, want Hij was zeer bedroefd,
en waar God huilt, daar wordt het licht verduisterd.

Wessel
Toen Jezus werd geboren in de wereldnacht,
heeft God geglimlacht om dit nieuwe leven,
en in het donker scheen een ster van grote kracht:
het Licht van de Wereld had de nacht verdreven.

6. Schriftlezing: Jesaja 8:21-9:6 door Justin Polman

21Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. Ze zullen honger lijden en in hun woede de koning en hun God vervloeken. Ze kijken omhoog 22of staren naar de grond, maar overal heerst verstikkende duisternis; donker en somber is het, nacht overal». 23En wie daardoor omsloten wordt, zal niet ontkomen».

Zoals het land van Zebulon en Naftali
in het verleden smadelijk bejegend is,
zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek»,
het Overjordaanse en het domein van andere volken».

9 1Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
2U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
3Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds».
4Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
5Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held», Eeuwige vader, Vredevorst.
6Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.

7. Samenzang: LvdK 26 Daar is uit ’s werelds duistere wolken
Begeleiding Andries, evt. aangevuld met extra instrumenten

8. Declamatie: Donker is het overal – door een jongere

Jarno
Donker is het in de wereld,
donker is het overal.
Wanneer komt toch de Koning,
Die Zijn kinderen redden zal?

Emma
Is er dan in deze wereld
niemand die nog uitkomst ziet?
Niemand die ons hulp en redding,
die ons licht en uitkomst biedt?

Zara
De Heer liet lang op zich wachten.
Toen klonk met blijde stem:
“U kunt al snel verwachten,
Gods Zoon in Bethlehem!”

Een prachtige boodschap om te horen,
want de Redder wordt geboren!

9. Schriftlezingen: Johannes 8:12 en Mattheus 5:1-16
Lezen: Renè van Wieren

Johannes 8:12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei:’ Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

Mattheus 5:1-16
Toespraak van Jezus op de berg
Jezus vertelt over het echte geluk 1 Toen Jezus al die mensen zag, ging hij een berg op. Daar ging hij zitten. Zijn leerlingen kwamen bij hem. 2 Jezus begon zijn leerlingen uitleg te geven over de nieuwe wereld. Hij zei: 3 ‘Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. 4 Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten. 5 Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde geven. 6 Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen. 7 Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen. 8 Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien. 9 Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 10 Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. 11 Het echte geluk is voor jullie. Jullie zullen het moeilijk hebben omdat je bij mij hoort. Misschien schelden de mensen je uit, of willen ze je gevangennemen. Misschien vertellen ze allerlei leugens over je. 12 Als dat gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk. Want jullie krijgen een grote beloning in de hemel. De profeten van vroeger werden net zo slecht behandeld als jullie nu.’

De bijzondere taak van de leerlingen
13 Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Jullie zijn het zout in deze wereld. Zout heeft een sterke smaak. Maar als het zijn smaak verliest, kun je het niet opnieuw zout maken. Dan is het waardeloos en wordt het weggegooid. 14 Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. 15 Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. 16 Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren.’

10. Samenzang/wisselzang OGK gezang 86 Wij trekken in een lange stoet
Begeleiding Andries: Vers 1 allen, vers 2 vrouwen, vers 3 mannen, vers 4 allen

11. Lied te zingen door de kinder- en volwassen-koor: De Herberg zit vol.

12. Schriftlezing: Lukas 2, vers 1 t/m 14 (uit de Bijbel in Gewone Taal in combinatie met aanvullingen van Annemarie) waarbij een poppenspel wordt gespeeld door
Lezen: Annemieke
Poppenspel: Alrick, Hannah, Julia en Annelies

Jozef en Maria gaan naar Betlehem
Act 1: Keizer augustus komt op met het bevel. Aan zijn rugzijde de zuil. Vervolgens komen de bewoners aan de andere kant op. Keijzer augustus maakt bekend dat hij iedereen wil laten tellen. Iedereen moet op reis en gaan naar de plaats waar ze vandaan komen.
Materiaal: De zuil, Keizer Augustus, de bewoners.
Licht: Wit gekleurd

Wie houdt wat omhoog:
Julia:
Annelies:
Hannah:
Alrick:

Tekst bij act 1
In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. ‘Ik wil precies weten over hoeveel mensen ik de baas ben’, zei keizer Augustus. ‘ Alle mensen moeten naar de stad waar hun familie vandaan komt. Dat is handig bij het tellen. Daarom gingen alle mensen op reis.

Act 2: De palmboom verschijnt. Bethlehem aan de andere kant verschijnt. Vervolgens verschijnt Jozef langzaam in beeld. Maria zit op een ezel en rijdt achter Jozef aan. Samen komen ze langs bergen. Ze rijden van Nazareth naar Bethlehem.
Materiaal: Jozef, Maria op ezel, palmboom, Bethlehem.
Licht: Wit gekleurd

Tekst bij act 2
Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. Jozef gaat niet alleen. Maria gaat mee. Maria is de vrouw met wie Jozef trouwen gaat. Maria is was zwanger en ze krijgt al bijna haar kindje.

Act 3: Herberg en stal aan linkerkant verschijnen. Jozef en Maria komen Bethlehem binnenlopen. Maria blijft wachten en Jozef komt bij de Herberg aan. De herbergier doet open maar heeft geen kamer meer. Hij wijst naar de stal.
Materiaal: Herberg, stal, Jozef, Maria met ezel.
Licht: Blauw gekleurd

Tekst bij act 3:
Jozef en Maria komen in Betlehem aan. Nu hebben ze alleen nog maar een slaapplaats nodig. Maar nergens is een slaapplaats te vinden. Tenslotte komen ze bij de herberg. De herbergier doet open maar ook hij heeft geen enkele slaapplaats meer vrij. Maar ze mogen van hem in de stal overnachten. Jozef en Maria aanvaarden dankbaar de slaapplaats in de stal.

Jezus wordt geboren

Act 4: De kribbe staat. Maria staat er gebogen over heen. Jozef komt er bij staan. Maria pakt de baby uit de kribbe.
Materiaal: Kribbe, Jozef, Maria, Maria met kind in armen, maan en sterren.
Licht: Blauw gekleurd

Tekst bij act 4
Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren.
 Het was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.

Herders horen het goede nieuws
Act 5: Bergen komen op. Herder nemen plaats in het veld. Schapen nemen plaats in het veld. Het licht kleurt van blauw naar wit. De Engel verschijnt in vol ornaat. Bij de tekst “ en plotseling was er bij de engel een hele groep engelen” verschijnt de groep engelen.
Materiaal: Bergen, Herders, schapen, engel, groep engelen
Licht: van wit naar blauw

Tekst bij act 5:
Het is nacht. Iedereen slaapt als het jongentje wordt geboren. Maar buiten zijn mannen die niet slapen. Het zijn herders in de buurt van Bethlehem. Ze passen buiten op hun schapen.
Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Bethlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.’
En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen.
Ze eerden God en zeiden: ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’

13. Lied te zingen door de kinder- en volwassen-koor: Het lied van de herders

14. Preek over Licht van de Wereld

Intro koor: er is een roos ontloken NLB473a A Capella
Gemeentezang Er is een roos ontloken nLB 473, Begeleiding Andries

15. Samenzang: OGK gezang 52:2, Lofzang van Simeon, vers 2 Begeleiding Andries

16. Declamatie: ’t Is een blijde feestdag – door een jongere

Regine
’t Is een blijde feestdag
ook voor het kleinste kind
dat onze Heer Jezus
van harte zeer bemint.

Andreas
Heilige engelen zongen:
Ere zij de Heer
Die Zijn eigen Zoon zendt
Vrede daalt nu neer.

Rosalina
En wij jonge kinderen
zingen ook al mee:
Jezus is geboren
Hij brengt heil en vree!

17. Declamatie: Licht – door een oudere
Lezen: Evie Krebs

Zij zaten op het donk’re veld
en donker waren ook de tijden.
Zou God hun land nog ééns bevrijden
van onderdrukking en geweld?

Zij sloten bang de ogen dicht,
want plotseling ging de hemel open
en hoorden, tussen vrees en hopen,
de blijde boodschap van het Licht.

Zij kwamen uit hun verre land,
omdat een koning was geboren,
van wie de wereld méér zou horen.
Hun hart sprak sterker dan ’t verstand.

Hun ogen naar de lucht gericht,
zagen zij ’t teken van de Koning.
Toen leidde God hen in Zijn woning;
zij zagen ’t Kind van enkel licht.

18. Samenzang: U bent het Licht (wijs: Ik bouw op U) Begeleiding Andries
U bent het Licht, temidden van het duister,
er straalt een ster, vol helderheid en glans.
Zie daar het Kind, gekomen voor ons allen,
Gods eigen Zoon, Die ons zo zeer bemint.
Geen pracht, geen praal, Zijn komst was zonder luister,
toch reeds een Vorst, Die voor ons overwint.

19. Dankgebed Albert Hulst

20. Collecten Tijdens de collecte evt. Opwekking 537 met Andries, Jasmijn Stam, Robin Stam en Sjoerd de Wit.

19. Samenzang: Ere zij God (staande) Begeleiding Combo

20. Zegen, Amen

Thema: Licht van de wereld – Kerst 2018
Lengte 1 uur 30 min 14 sec
=>Download (83 MB)
Deze opname wordt over 4 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (113)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 ds. J. van Beveren Kampen   18 aug 19:00

 3. 2 Leesdienst   18 aug 09:30

 4. 3 kand. A. Riemer Kampen   11 aug 19:00

 5. 4 kand. P. Poortinga Kampen   11 aug 09:30

 6. 5 ds. A.J. Haak Emmeloord   04 aug 15:00

 7. 6 drs. J.H.F. Scheaffer Kampen   04 aug 09:30

 8. 7 Leesdienst   28 jul 19:00

 9. 8 ds. A.J. Haak Emmeloord   28 jul 09:30

 10. 9 ds. H. Slotman Kampen   21 jul 19:00

 11. 10 ds. H. Offereins Steenwijk   21 jul 09:30