Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: woensdag 17 april, 19:30

ds Rob v.d. Plicht

WOENSDAG 17 april PASSIEVESPER
Voorganger: ds. Rob van der Plicht,
Ouderling van dienst:Anneke Verduijn
Orgel: Pim Vink
Koster: Bert v.Straten

voor de dienst zijn wij stil

Orgelspel

Stilte

allen gaan staan

Bemoediging

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Voorganger: God van genade,
onder uw bescherming ontmoeten wij elkaar,
mensen, jong en oud.
Verberg uw aangezicht niet voor ons.
Vergeef ons als wij U niet herkennen
En zegen ons met uw vrede.
Allen: Amen

allen gaan zitten

Psalmgebed: Psalm 31
Zingen: 1, 3

1.Op U vertrouw ik, Heer der heren,
Gij die mijn sterkte zijt.
Om uw gerechtigheid
wil nimmer mij de rug toekeren.
Betoon mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.

3. Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen,
om uwe naam, o Heer,
toevlucht en tegenweer.
Gij leidt mij uit, ik zal niet vrezen.
Al spannen zij hun netten,
Gij zelf zult mij ontzetten.

Lezen: 10-14
10 Heb erbarmen, HEER, want ik verkeer in nood, mijn ogen zijn gezwollen van verdriet, mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen, 11 mijn leven verloopt in ellende,
zuchtend slijt ik mijn dagen, door eigen schuld slinken mijn krachten,
tot op mijn botten teer ik weg. 12 Bij allen die mij belagen
wek ik de lachlust, bij mijn buren nog het meest. Wie mij kennen zijn verbijsterd, wie mij zien aankomen op straat wenden zich af en ontvluchten mij.
13 Vergeten ben ik als een dode, weg uit het hart, afgedankt als gebroken aardewerk. 14 Ik hoor de mensen over mij fluisteren, van alle kanten dreigt gevaar. Ze steken de hoofden bijeen en smeden plannen om mij te doden.

Zingen: 18, 19

18. Ik voelde mij wel afgesneden,
gebannen uit uw oog, –
Gij waart zo ver, zo hoog.
Maar, Heer, Gij hoorde mijn gebeden.
Gij laat toch wie U smeken
uw bijstand niet ontbreken.

19. God slaat de trotsen die Hem griefden,
maar steunt met raad en daad
wie zich op Hem verlaat.
Hoop op de Heer, gij zijn geliefden,
houd moed, blijf Hem verwachten,
Hij schenkt u nieuwe krachten.

Schriftlezing: Marcus 14: 53-54 en 66-72
53 Jezus werd meegevoerd naar het huis van de hogepriester om te worden voorgeleid, en alle hogepriesters, oudsten en schriftgeleerden kwamen daar bijeen. 54 Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het huis van de hogepriester, waar hij tussen de knechten ging zitten en zich warmde aan het vuur.
66 Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hogepriester voorbij. 67 Toen ze Petrus bij het vuur zag zitten, keek ze hem aan en zei: ‘Jij was ook bij die Jezus van Nazaret!’ 68 Maar hij ontkende dat en zei: ‘Ik weet niet waar je het over hebt, ik begrijp echt niet wat je bedoelt.’ Hij ging naar buiten, naar het voorportaal, en er kraaide een haan. 69 Toen het meisje hem daar weer zag, zei ze opnieuw, nu tegen de omstanders: ‘Hij is een van hen!’ 70 Maar hij ontkende het weer. En algauw zeiden ook de omstanders tegen Petrus: ‘Je bent wel degelijk een van hen, jij komt immers ook uit Galilea.’ 71 Maar hij begon te vloeken en zwoer: ‘Ik ken die man over wie jullie het hebben niet!’ 72 En meteen kraaide de haan voor de tweede keer. En Petrus herinnerde zich dat Jezus tegen hem gezegd had: ‘Voordat een haan tweemaal heeft gekraaid, zul je mij driemaal verloochenen.’ En toen hem dat te binnen schoot, begon hij te huilen.
Zingen: Lied 528: 1, 2
1.Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

2. Overal nabij is Hij
menselijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij
wordt gewoon verzwegen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Enkele woorden ter overdenking

Stilte

Muziek: Orgelspel

Zingen: Lied 562

1. Ik wil mij gaan vertroosten
in ’t lijden van mijn Heer,
die zelf bedroefd ten dode
terneerboog keer op keer
en zocht in zijn ellende
naar troost om voort te gaan,
tot hem wil ik mij wenden –
o Jesu, zie mij aan.

2.Hoe sloeg ik ooit uw woorden
weerspannig in de wind,
wilde niet zien of horen
hoezeer ik werd bemind,
mijn leven liep verloren,
uw stem bracht mij tot staan,
U bidt voor wie U hoonden –
o Jesu, zie mij aan.

3. Mijn Heer die om mijn zonden
in doem en duisternis
ontluisterd en geschonden
aan ’t kruis gehangen is,
al ben ik U onwaardig,
mijn toevlucht is uw naam,
mijn redder, mijn genade –
o Jesu, zie mij aan.

Gebeden
allen gaan staan

Lezing: Filippenzen 2: 5-11
. 5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. 8 En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Slotlied: LvK Gezang 177: 1, 2, 5, 6
1.Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.

2.’k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.

5.Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen?
Ik lig in ’t stof, maar God komt mij verhogen,
nu ik van vijand Gods en tegenstander
in vriend verander.

6.Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?

Zegen
Voorganger: De Heer zal u zegenen en behoeden
Allen: Amen
Orgelspel

Lengte 43 min 4 sec
=>Download (7,4 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (98)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds. Jan Willem Leurgans en ds. Rob van der Plicht 15 sep 09:45

 3. 2 Kerkdienst - bevestigingsdienst Ambtsdragers ds. Jan Willem Leurgans en ds. Rob van der Plicht 08 sep 10:00

 4. 3 Kerkdienst - Viering Heilig Avondmaal ds. Jan Willem Leurgans 01 sep 10:00

 5. 4 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 25 aug 10:00

 6. 5 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 18 aug 10:00

 7. 6 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 11 aug 10:00

 8. 7 Doopdienst ds. Jan Willem Leurgans 04 aug 10:00

 9. 8 Kerkdienst ds. Jan Willem Leurgans 28 jul 10:00

 10. 9 Uitvaartdienst Jaap Broer ds. Jan Willem Leurgans 26 jul 11:30

 11. 10 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 21 jul 10:00