Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: donderdag 18 april, 19:30

ds Jan-Willem Leurgans

Voorganger: ds. Jan-Willem Leurgans,
Ouderling van dienst:Rita Oudijk
Orgel: Pim Vink
Muzikale medewerking: Gyget kwartet
Koster: Cora v.d. Vliet

Voor de dienst zijn wij stil

Gyget: Abide with me – William H.Monk

Bemoediging

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed

Zingen: Lied 381: 1,2,4
1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in ’t teken van uw lichaam en uw bloed.

4. Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

Schriftlezing: Marcus 14: 1-11
1 De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood beginnen. De hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden. 2 Ze zeiden bij zichzelf: Tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand.
3 Toen hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. 4 Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor? 5 Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. 6 Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. 7 Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. 8 Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. 9 Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’
10 Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de hogepriesters om hem aan hen uit te leveren. 11 Toen zij dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren.

Zingen: Lied 558: 1,3

1.Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen ’t recht van God,
Kyrie eleison.

3. Om de zalving door een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.

Schriftlezing: Marcus 14: 12-31
12 Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood, wanneer het pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen hem: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’ 13 Hij stuurde twee van zijn leerlingen op pad en zei tegen hen: ‘Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoet komen; volg hem, 14 en wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen: “De Meester vraagt: ‘Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?’” 15 Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht en waar alles gereedstaat; maak daar het pesachmaal voor ons klaar.’ 16 De leerlingen vertrokken naar de stad, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.
17 Toen de avond was gevallen, kwam hij met de twaalf. 18 Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie, die met mij eet, zal mij uitleveren.’ 19 Ze werden bedroefd en vroegen een voor een aan hem: ‘Ik ben het toch niet?’ 20 Maar hij zei tegen hen: ‘Het is een van jullie twaalf, die met mij uit dezelfde kom eet. 21 Want de Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’
22 Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ 23 En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit. 24 Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt. 25 Ik verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God.’
26 Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. 27 Jezus zei tegen hen: ‘Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen zullen uiteengedreven worden.” 28 Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’ 29 Petrus zei tegen hem: ‘Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet!’ 30 Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: juist jij zult me vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen.’ 31 Maar Petrus hield met grote stelligheid vol: ‘Al zou ik met u moeten sterven, ik zal u nooit verloochenen.’ Alle anderen zeiden iets dergelijks.

Gyget: -In te domine speravi – Josquin des Prez

Enkele woorden ter overdenking

Gyget: Thou knowest lord the secrets of our hearts – Henry Purcell

Gebeden

Inzameling van de gaven Steuncollecte Voedselbank Gouda

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: De Heer zij met u
Allen: Zijn Geest in ons midden
Voorganger: Heft uw harten omhoog
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer
Voorganger: Brengen wij dank aan de Heer, onze God
Allen: Hij is het waard onze dank te ontvangen

Tafelgebed

Tijdens het tafelgebed zingen wij lied 578: 1,2,3

1. O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.

2. Bewaar mij dat ik roemen zou
dan in mijns Heren Christi dood.
Al wat ik anders noemen zou
is niets bij dit mysterie groot.
3. O angst en liefde, ondereen
vermengd als water en als bloed,
zij wijzen naar het wonder heen
van Hem die op de aarde boet.

Ook belijden wij met elkaar:
Zijn dood gedenken wij
Zijn opstanding belijden wij
Zijn toekomst verwachten wij
Maranatha

Delen van brood en wijn, terwijl Gyget zingt: Life of Christ renew me

Dankzegging

Zingen: Lied 578: 4,5,6

4. Het rode bloed, zijn koningskleed
bedekt het schandelijke kruis,
dat wordt door alles wat Hij leed
de levensboom van ’t paradijs.

5. En door zijn dood en door zijn bloed
is nu de wereld dood voor mij.
Ik ben gestorven, maar voorgoed
van heel de dode wereld vrij.

6. De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

Zegen

Voorganger: De Heer zal u zegenen en behoeden
Allen: Amen

Orgelspel

We verlaten de kerk terwijl Gyget zingt: Stabat mater- Juan Frances de Iribarren

Lengte 1 uur 8 min 33 sec
=>Download (12 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (98)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds. Jan Willem Leurgans en ds. Rob van der Plicht 15 sep 09:45

 3. 2 Kerkdienst - bevestigingsdienst Ambtsdragers ds. Jan Willem Leurgans en ds. Rob van der Plicht 08 sep 10:00

 4. 3 Kerkdienst - Viering Heilig Avondmaal ds. Jan Willem Leurgans 01 sep 10:00

 5. 4 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 25 aug 10:00

 6. 5 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 18 aug 10:00

 7. 6 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 11 aug 10:00

 8. 7 Doopdienst ds. Jan Willem Leurgans 04 aug 10:00

 9. 8 Kerkdienst ds. Jan Willem Leurgans 28 jul 10:00

 10. 9 Uitvaartdienst Jaap Broer ds. Jan Willem Leurgans 26 jul 11:30

 11. 10 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 21 jul 10:00