Geef feedback op de website

Goede Vrijdag

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: vrijdag 19 april, 19:30

Dhr. E. Fokkema (Twello)

Wilhelminakerk 19 april 2019
Aanvangslied 22: 11 en 12

22:11
Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing:
laat mij vergelden al wat ik ontving.
Laat mij U loven in de grote kring
van die U vrezen!
Gij need’rig volk, gij zult gezeten wezen
aan een festijn! Die God zoekt, moet Hem prijzen!
O, haal uw hart op aan zijn gunstbewijzen,
die eeuwig zijn.

22:12
Dit zal gedenken wie zich nog verweert,
tot alle natie zich tot Hem bekeert
en voor de Koning die het al regeert
zich neer zal buigen.
De verste einden zullen het getuigen,
dat niets gelijk aan zijn verheven macht is,
dat Hem de heerlijkheid, dat Hem de kracht is,
het koninkrijk!

Welkom

Intochtsliedlied 575: 1 en 3

575:1
Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

575:3
Die gewillig waart ten dode,
in het duister van de pijn
U ten offer hebt geboden,
hoe verlaten moest Gij zijn,
troosteloos aan ’t kruis gehangen
opdat wij uw troost ontvangen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Openingswoord

Vg: Onze ziekten en zonden heeft Hij op zich genomen
G: en onze lasten draagt Hij
Vg: Wij worden stil bij het kruis van Jezus Christus
G: door zijn lijden is er voor ons genezing. Amen (naar Jesaja 53)

Lied 556: 1, 2, 3, en 4

556:1
Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
556:2
Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die zoon van David zijt en man van smarte,
koning der Joden die de dood verdreef.

556:3
Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

556:4
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

Verootmoedigingsgebed

Lied 562: 1

562:1
Ik wil mij gaan vertroosten
in ’t lijden van mijn Heer,
die zelf bedroefd ten dode
terneerboog keer op keer
en zocht in zijn ellende
naar troost om voort te gaan,
tot hem wil ik mij wenden –
o Jesu, zie mij aan.

Lied 912: 1, 2, 5 en 6

912:1
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

912:2
Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

912:5
Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heilige Geest er woon’.

912:6
Neem ook mijne liefde, Heer,
’k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing Johannes 18: 1-12 17-18 25-27

Z.O.Z.
Lied 587: 1, 2 en 3

587:1
Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen
in deze nacht van duistere belangen?
Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren
heel om te horen.

587:2
Eén mens moet sterven om een volk te redden.
Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder,
warm ik mij aan uw liefde die niet loochent.
Open mijn ogen.

587:3
Hemelse koning, door God uitgekozen,
waarom staat U terecht als rechteloze?
U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden.
U draagt mijn zonden.

Schriftlezing Johannes 19: 9-16 41-42

Lied 177: 1 en 7
177: 1
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.
177: 7
Laat mij, o Heer, uw wond’re wijsheid prijzen,
dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen,
laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen
als sterkte roemen.

Overdenking
Lied 575: 6

575:6
Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Lied 568a: 1

568a:1
Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Slotlied 590 1, 2 en 5

590:1
Nu valt de nacht. Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.

590:2
De wereld gaf
Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.

590:5
Hoe wonderlijk,
uitzonderlijk
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.

Zegen, allen zingen: Amen …

Lengte 1 uur 8 min 4 sec
Deze opname wordt over 9 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (28)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst Dhr. G.R. Bloemendal (Apeldoorn) 14 jul 10:00

 3. 2 Kerkdienst Ds. C.M. Baas (Apeldoorn) 07 jul 10:00

 4. 3 Kerkdienst Ds. H. Boter (Apeldoorn) 30 jun 10:00

 5. 4 Kerkdienst Ds. R.W. Heins (Zutphen) 23 jun 10:00

 6. 5 Kerkdienst Mw. I.M. Bossenbroek-Baller (Uddel) 16 jun 10:00

 7. 6 Kerkdienst Ds. J.J. Kappers (Apeldoorn) 02 jun 10:00

 8. 7 Hemelvaartsdag Ds. A.J. Al-van Holst 30 mei 10:30

 9. 8 Kerkdienst Ds. C.M. Baas (Apeldoorn) 26 mei 10:00

 10. 9 Dialectdienst Ds. J. Leijenhorst (Barchem) 19 mei 10:00

 11. 10 Kerkdienst Drs. L.C. Bulens (Apeldoorn) 12 mei 10:00