Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zaterdag 20 april, 22:00

ds Jan-Willem Leurgans

Voorganger: ds. Jan-Willem Leurgans,
Ouderling van dienst:: Bertus Peters
Orgel:
Muzikale medewerking: Bertus en de Refo’s
Koster: Joop Bos

Wij komen de kerk in stilte binnen.

allen gaan staan

Zingen: Psalm 130: 3
Ik heb mijn hoop gevestigd
op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten
wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten
uw lichtend aangezicht.

Aanvangswoorden

Voorganger: Licht van Christus!
Allen: Dat de duisternis verdrijft

Het licht van Pasen wordt binnengebracht

Zingen: lied 601: 1
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

allen gaan zitten

Gebed

Wij gaan terug in de geschiedenis om te gedenken wat God heeft gedaan en nog doet!

Schepping: Genesis 1: 1-5
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.
2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.
3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Zingen: Lied 630: 1
Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent’ ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond’ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

Bevrijding: Exodus 12: 29-42
29 Midden in de nacht doodde de HEER alle eerstgeborenen in Egypte, van de eerstgeborene van de farao, zijn troonopvolger, tot de eerstgeborene van de gevangene, en ook al het eerstgeboren vee. 30 De farao, zijn hovelingen en alle andere Egyptenaren schrokken die nacht wakker, en in heel Egypte klonk een luid gejammer, want er was geen huis waarin geen dode was.
31 Die nacht nog ontbood de farao Mozes en Aäron. ‘Ga onmiddellijk bij mijn volk weg,’ zei hij, ‘u en alle Israëlieten! Ga de HEER maar vereren, zoals u hebt gevraagd. 32 Neem uw schapen, geiten en runderen mee, zoals u gevraagd hebt, en verdwijn! Maar bid dan ook voor mij om zegen.’ 33 De Egyptenaren drongen er bij het volk op aan zo snel mogelijk uit hun land weg te gaan. ‘Anders sterven we allemaal nog!’ zeiden ze. 34 Toen pakten de Israëlieten hun baktroggen, met daarin het nog ongedesemde deeg, wikkelden die in kleren en namen ze op de schouders. 35 Ze hadden gedaan wat Mozes had opgedragen en de Egyptenaren om zilveren en gouden sieraden en om kleren gevraagd. 36 En de HEER had ervoor gezorgd dat de Egyptenaren hun goedgezind waren, zodat ze op hun verzoek ingingen. Zo beroofden ze de Egyptenaren.
37 De Israëlieten trokken te voet van Rameses naar Sukkot; hun aantal bedroeg ongeveer zeshonderdduizend, vrouwen en kinderen niet meegerekend, 38 terwijl er bovendien een grote groep mensen van allerlei herkomst met hen meetrok. Ze voerden enorme kudden schapen, geiten en runderen mee. 39 Van het deeg dat ze uit Egypte hadden meegenomen bakten ze ongedesemde broden. Doordat ze uit Egypte waren weggejaagd, was er geen tijd geweest om zuurdesem toe te voegen of voor andere proviand te zorgen.
40 Vierhonderddertig jaar hadden de Israëlieten in Egypte gewoond; 41 na precies vierhonderddertig jaar – geen dag eerder of later – trok het volk van de HEER, in groepen geordend, uit Egypte weg. 42 Die nacht waakte de HEER om hen uit Egypte weg te leiden. Daarom waken de Israëlieten nog altijd in deze nacht ter ere van de HEER, elke generatie opnieuw.

Zingen: Lied 723: 2
O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Bevrijding uit de ballingschap: Psalm 126

1 Een pelgrimslied. Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden, 2 een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich.
Toen zeiden alle volken: ‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’
3 Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht, we waren vol vreugde.
4 Keer ook nu ons lot, HEER, zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
5 Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich.
6 Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven.

Zingen: Lied 967: 5
Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op ’t eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm u, Heer.

Golgotha: Marcus 15: 33-39
33 Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. 34 Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ 35 Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hoor, hij roept Elia!’ 36 Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei: ‘Laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen.’ 37 Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. 38 En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. 39 Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.’

Zingen: Lied 562: 1
Ik wil mij gaan vertroosten
in ’t lijden van mijn Heer,
die zelf bedroefd ten dode
terneerboog keer op keer
en zocht in zijn ellende
naar troost om voort te gaan,
tot hem wil ik mij wenden –
o Jesu, zie mij aan.

Verbond: Inleiding op de doopgedachtenis

Lezing: Romeinen 6: 1-11
1 Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? 2 Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? 3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. 7 Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8 Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, 9 omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. 10 Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. 11 Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. 12 Laat de zonde dus niet heersen

Bertus en de Refo’s: De doop – Sela

In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,

om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:

Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

Allen gaan staan

Doopgebed, dat we beginnen met:
Voorganger: De Heer zij met U
Allen: En met uw geest.
Voorganger: Verheft uw harten.
Allen: We zijn met ons hart bij de Heer.
Voorganger: Laten wij danken de Heer, onze God.
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig

Toewijding en geloofsbelijdenis
Broeders en zusters,
in de doop zijn wij met Christus begraven
om met Hem ten leven te worden opgewekt.
Daarom vraag ik u
uw stem te verheffen en antwoord te geven:

Wilt u de HEER uw God dienen
en naar zijn stem alleen horen?
Antwoord: Ja, dat wil ik.

Wilt u zich verzetten tegen alle machten
die als goden over ons willen heersen?
Antwoord: Ja, dat wil ik.

Wilt u ieder slavenjuk afwerpen
en leven in de vrijheid van Gods kinderen?
Antwoord: Ja, dat wil ik.

Schaamt u dan niet de Christus te belijden,
want het evangelie is een kracht Gods
tot behoud van ieder die gelooft;
en antwoordt in gemeenschap
met de kerk van alle eeuwen:

Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde?
Antwoord: Ja, ik geloof.

Gelooft u in Jezus Christus,

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald in het rijk van de dood,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden?
Antwoord: Ja, ik geloof.

Gelooft u in de heilige Geest;
gelooft u de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;
de vergeving der zonden,
de opstanding des vleses en het eeuwige leven?
Antwoord: Ja, ik geloof.

Allen gaan zitten

Doopgedachtenis, terwijl Bertus en de Refo’s zingen: Opwekking 695
Gebeden

Ontsteken van de kaarsjes, terwijl we (begeleid door Bertus en de Refo’s zingen: lied 598 (in het Nederlands)
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft

Allen gaan staan

Paasevangelie: Marcus 16: 1-7
1 Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. 2 Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. 3 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ 4 Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. 5 Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6 Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. 7 Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”’

Paasgroet
Voorganger: De Heer is waarlijk opgestaan.
Allen: Hallelujah

Zingen: ELB 427: 1,6,7

refrein. De Heer is waarlijk opgestaan,
Halleluja

1. Jezus deed de dood teniet. Zing daarom het hoogste lied
refrein:
6. ‘Hij, de grote mensenzoon, gaat door ’t graf heen naar zijn troon.’
refrein:

7. ‘Zoekt Hem bij de doden niet, maar zingt mee het hoogste lied.’
refrein:

Zegen

Met brandend licht gaan we de wereld in

Deurcollecte

Lengte 1 uur 14 min 52 sec
=>Download (13 MB)
Deze opname wordt over 8 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (94)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 18 aug 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 11 aug 10:00

 4. 3 Doopdienst ds. Jan Willem Leurgans 04 aug 10:00

 5. 4 Kerkdienst ds. Jan Willem Leurgans 28 jul 10:00

 6. 5 Uitvaartdienst Jaap Broer ds. Jan Willem Leurgans 26 jul 11:30

 7. 6 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 21 jul 10:00

 8. 7 Kerkdienst ds. Jan Willem Leurgans 14 jul 10:00

 9. 8 Kerkdienst viering van het Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 07 jul 10:00

 10. 9 Kerkdienst Overstapdienst muzikale medewerking Ithië ds Jan-Willem Leurgans 30 jun 10:00

 11. 10 Kerkdienst ds.N.L. van Dorp, Den Haag 23 jun 10:00