Geef feedback op de website

Pasen THEMA: Vrouwen bij het open graf

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 21 april, 10:00

ds. Rob.v.d.Plicht - ds Jan-Willem Leurgans

Predikanten: ds Rob v.d. Plicht en ds Jan-Willem Leurgans
Ouderling van dienst: Anneke Verduijn
Orgel: Kees Dorst
Trompet: Jeannette Verkerk
Zang: Anna Oudijk en Henk Jonker
Lector: Brian Groeneveld
Koster: Bert van Straten
Kindernevendienst: Carola Koppenaal en Herma van Eijk

Voor de dienst zingen:
LvK Gez. 221
1.Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaalgen sabbatsvreê!

2. Op uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden we uit ons zondengraf.
Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven,
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,
en herboren – opgestaan,
achter U ten hemel gaan!

3.In uw hoede zijn wij wèl geborgen,
en schoon eerlang ‘t oog ons breek’,
open gaat het op de grote morgen
na deez’ aardse lijdensweek.
Welk een dag der ruste zal dat wezen,
als we onsterflijk, uit de dood verrezen,
knielen voor uw dankaltaar!
Amen, Jezus, maak het waar!

Evang.Liedbundel 122
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans’ Jeruzalem;
een heerlijk morgen licht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
Wie in ’t geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven, door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Lied 632: 1, 3 (Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven)

1. Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

3. Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

Bij de Liturgische bloemschikking
“Laat, Heer, ons hart U toebehoren.
En laat ons door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.”
Het is Pasen
een nieuw begin
om te
leven met het hart.
Welkom en mededelingen
Aanvangslied Psalm 68: 7
7. God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Stil gebed
V: De Heer is waarlijk opgestaan!
A: Hij is waarlijk opgestaan!

Zingen: Tussentijds 9: 15, 16, 17 (Wij zoeken hier uw aangezicht)
15 Gij hebt uw Woord gestand gedaan:
wij zijn met Christus opgestaan!
Amen Halleluja!

16 Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit
Amen Halleluja!

17 Doe onze nacht voorgoed te niet.
Roep weer het licht uit om ons lied:
Amen Halleluja!

Bemoediging en Groet
Anna zingt: Vul dit huis met uw glorie (Opw. 815)
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan Uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.

Gebed
Zingen Lied 619: 1, 4, 5, 6

1.Lof zij God in de hoogste troon,
lof zij zijn eengeboren Zoon,
die voor ons droeg der zonde loon.
Halleluja, halleluja, halleluja!

4.Hij is verrezen en Hij leeft.
De dood heeft voor het eerst gebeefd.
Kom, zie waar Hij gelegen heeft.
Halleluja, halleluja, halleluja!
5.Nu bidden wij U, Zoon van God,
omdat Gij opstond uit de dood,
geef ons nu uw genade groot,
- halleluja, halleluja, halleluja! -

6.opdat wij, vrolijk en bevrijd,
lof zingen in der eeuwigheid
uw lieve naam gebenedijd.
Halleluja, halleluja, halleluja!

Project filmpje
Kinderkerklied, terwijl de kinderen naar de kindernevendienst gaan
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Schriftlezing Johannes 12: 20-26
20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 21 Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. 22 Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 24 Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26 Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.

Zingen Lied 767: 1, 5, 6
1. De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.

5. Want groot zijt Gij en daden groot
zijn door uw hand gedaan;
het graan ontkiemt ternauwernood,
het sterft om op te staan.

6.Gij hebt de groeve toegedekt
waarin de korrel viel
om weer te worden opgewekt:
Adam met hart en ziel.

Schriftlezing Johannes 20: 11-18
11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12 en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben.’ 14 Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17 ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18 Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

Anna zingt: Aan mijn zij (Sela)
Als de reis mij zwaar valt, de weg is lang:
dan bent U mijn Vader die mij dragen kan.
Wanneer ik wankel onder zware last,
houdt uw hand mij stevig vast.
In de diepste nood, door de moeite heen,
blijft U aan mijn zij, U mijn God alleen.

Met uw woord als waarheid in de hand,
zie ik naar U op, houd ik gelovig stand.
Dwars door het duister heen schijnt een helder licht;
toont mij uw heerlijk vergezicht.
God van hoop, U blijft altijd aan mijn zij,
die mij niet verlaat, die mij verder leidt.

Door de kracht van Hem die verrezen is,
weet ik dat mijn leven altijd veilig is.
Uw macht is groot, want zie de dag breekt aan:
al het kwaad zal die dag vergaan.
God van hoop, volbreng al uw werk aan mij:
leid mij naar uw huis, naar uw koninkrijk!

Verkondiging

Muziek
Henk zingt Lied 608 (De steppe zal bloeien)

1. De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

2. De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen -
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

3. De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Kinderen komen terug

Moment met de kinderen, afsluiting project
Projectlied
Refrein: Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven. God stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven.
Couplet:
Jezus gaf hoop aan de mensen in nood.
Maar wie hield hem in het uur van zijn dood?
God laat niet los waar hij ooit aan begon.
Hij geeft het leven als licht voor de zon.

refrein:
Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven
Inzameling van gaven
1e coll.: Eredienst, 2e coll.: Onderh.Gebouwen, Deurcoll.: KIA Paascollecte
Gebeden
Slotlied Evang.Liedbundel 132: 1, 3
1. U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn Godd’lijk Wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zegen

Mededelingen:
Koningsdagexpositie 2019
Op 27 april is er van 9.30 tot 17.00 uur is er een kunstexpositie in de Dorpskerk met het thema ‘Een goed gesprek’.
Om 9.30 uur wordt de expositie geopend door voormalig huisarts in Moordrecht, dr. A. van der Wild.
Tussen 12.00 en 16.00 uur kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd een klein schilderij maken én dat direct exposeren.
Ook zal er kamermuziek klinken in diverse bezettingen met piano, strijkers, fluit en klarinet.
Toegang is gratis en de koffie staat klaar!

Meeleven:
Dhr. van Jeveren (Kon. Julianastraat 9) mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis
Agenda:
wo 24 apr 19:30 uur Crea De Stee
za 27 apr 09:30 – 17:00 uur Koningsdagexpositie “Goed Gesprek” Dorpskerk
Volgende dienst:
zo 28 apr. 10.00u ds Rob v.d. Plicht

Protestantse Gemeente
“de Stroom”

Liturgie Pasen
21 april 2019

THEMA: Vrouwen bij het open graf

Predikanten: ds Rob v.d. Plicht en ds Jan-Willem Leurgans
Ouderling van dienst: Anneke Verduijn
Orgel: Kees Dorst
Trompet: Jeannette Verkerk
Zang: Anna Oudijk en Henk Jonker
Lector: Brian Groeneveld
Koster: Bert van Straten
Kindernevendienst: Carola Koppenaal en Herma van Eijk

Voor de dienst zingen:
LvK Gez. 221
1.Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaalgen sabbatsvreê!

2. Op uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden we uit ons zondengraf.
Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven,
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,
en herboren – opgestaan,
achter U ten hemel gaan!

3.In uw hoede zijn wij wèl geborgen,
en schoon eerlang ‘t oog ons breek’,
open gaat het op de grote morgen
na deez’ aardse lijdensweek.
Welk een dag der ruste zal dat wezen,
als we onsterflijk, uit de dood verrezen,
knielen voor uw dankaltaar!
Amen, Jezus, maak het waar!

Evang.Liedbundel 122
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans’ Jeruzalem;
een heerlijk morgen licht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
Wie in ’t geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven, door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Lied 632: 1, 3 (Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven)

1. Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

3. Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

Bij de Liturgische bloemschikking
“Laat, Heer, ons hart U toebehoren.
En laat ons door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.”
Het is Pasen
een nieuw begin
om te
leven met het hart.
Welkom en mededelingen
Aanvangslied Psalm 68: 7
7. God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Stil gebed
V: De Heer is waarlijk opgestaan!
A: Hij is waarlijk opgestaan!

Zingen: Tussentijds 9: 15, 16, 17 (Wij zoeken hier uw aangezicht)
15 Gij hebt uw Woord gestand gedaan:
wij zijn met Christus opgestaan!
Amen Halleluja!

16 Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit
Amen Halleluja!

17 Doe onze nacht voorgoed te niet.
Roep weer het licht uit om ons lied:
Amen Halleluja!

Bemoediging en Groet
Anna zingt: Vul dit huis met uw glorie (Opw. 815)
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan Uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.

Gebed
Zingen Lied 619: 1, 4, 5, 6

1.Lof zij God in de hoogste troon,
lof zij zijn eengeboren Zoon,
die voor ons droeg der zonde loon.
Halleluja, halleluja, halleluja!

4.Hij is verrezen en Hij leeft.
De dood heeft voor het eerst gebeefd.
Kom, zie waar Hij gelegen heeft.
Halleluja, halleluja, halleluja!
5.Nu bidden wij U, Zoon van God,
omdat Gij opstond uit de dood,
geef ons nu uw genade groot,
- halleluja, halleluja, halleluja! -

6.opdat wij, vrolijk en bevrijd,
lof zingen in der eeuwigheid
uw lieve naam gebenedijd.
Halleluja, halleluja, halleluja!

Project filmpje
Kinderkerklied, terwijl de kinderen naar de kindernevendienst gaan
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Schriftlezing Johannes 12: 20-26
20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 21 Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. 22 Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 24 Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26 Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.

Zingen Lied 767: 1, 5, 6
1. De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.

5. Want groot zijt Gij en daden groot
zijn door uw hand gedaan;
het graan ontkiemt ternauwernood,
het sterft om op te staan.

6.Gij hebt de groeve toegedekt
waarin de korrel viel
om weer te worden opgewekt:
Adam met hart en ziel.

Schriftlezing Johannes 20: 11-18
11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12 en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben.’ 14 Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17 ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18 Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

Anna zingt: Aan mijn zij (Sela)
Als de reis mij zwaar valt, de weg is lang:
dan bent U mijn Vader die mij dragen kan.
Wanneer ik wankel onder zware last,
houdt uw hand mij stevig vast.
In de diepste nood, door de moeite heen,
blijft U aan mijn zij, U mijn God alleen.

Met uw woord als waarheid in de hand,
zie ik naar U op, houd ik gelovig stand.
Dwars door het duister heen schijnt een helder licht;
toont mij uw heerlijk vergezicht.
God van hoop, U blijft altijd aan mijn zij,
die mij niet verlaat, die mij verder leidt.

Door de kracht van Hem die verrezen is,
weet ik dat mijn leven altijd veilig is.
Uw macht is groot, want zie de dag breekt aan:
al het kwaad zal die dag vergaan.
God van hoop, volbreng al uw werk aan mij:
leid mij naar uw huis, naar uw koninkrijk!

Verkondiging

Muziek
Henk zingt Lied 608 (De steppe zal bloeien)

1. De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

2. De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen -
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

3. De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Kinderen komen terug

Moment met de kinderen, afsluiting project
Projectlied
Refrein: Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven. God stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven.
Couplet:
Jezus gaf hoop aan de mensen in nood.
Maar wie hield hem in het uur van zijn dood?
God laat niet los waar hij ooit aan begon.
Hij geeft het leven als licht voor de zon.

refrein:
Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven
Inzameling van gaven
1e coll.: Eredienst, 2e coll.: Onderh.Gebouwen, Deurcoll.: KIA Paascollecte
Gebeden
Slotlied Evang.Liedbundel 132: 1, 3
1. U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn Godd’lijk Wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zegen

amermuziek klinken in diverse bezettingen met piano, strijkers, fluit en klarinet.
Toegang is gratis en de koffie staat klaar!

Meeleven:
Dhr. van Jeveren (Kon. Julianastraat 9) mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis
Agenda:
wo 24 apr 19:30 uur Crea De Stee
za 27 apr 09:30 – 17:00 uur Koningsdagexpositie “Goed Gesprek” Dorpskerk
Volgende dienst:
zo 28 apr. 10.00u ds Rob v.d. Plicht

Protestantse Gemeente
“de Stroom”

Liturgie Pasen
21 april 2019

THEMA: Vrouwen bij het open graf

Predikanten: ds Rob v.d. Plicht en ds Jan-Willem Leurgans
Ouderling van dienst: Anneke Verduijn
Orgel: Kees Dorst
Trompet: Jeannette Verkerk
Zang: Anna Oudijk en Henk Jonker
Lector: Brian Groeneveld
Koster: Bert van Straten
Kindernevendienst: Carola Koppenaal en Herma van Eijk

Voor de dienst zingen:
LvK Gez. 221
1.Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaalgen sabbatsvreê!

2. Op uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden we uit ons zondengraf.
Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven,
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,
en herboren – opgestaan,
achter U ten hemel gaan!

3.In uw hoede zijn wij wèl geborgen,
en schoon eerlang ‘t oog ons breek’,
open gaat het op de grote morgen
na deez’ aardse lijdensweek.
Welk een dag der ruste zal dat wezen,
als we onsterflijk, uit de dood verrezen,
knielen voor uw dankaltaar!
Amen, Jezus, maak het waar!

Evang.Liedbundel 122
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans’ Jeruzalem;
een heerlijk morgen licht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
Wie in ’t geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven, door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Lied 632: 1, 3 (Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven)

1. Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

3. Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

Bij de Liturgische bloemschikking
“Laat, Heer, ons hart U toebehoren.
En laat ons door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.”
Het is Pasen
een nieuw begin
om te
leven met het hart.
Welkom en mededelingen
Aanvangslied Psalm 68: 7
7. God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Stil gebed
V: De Heer is waarlijk opgestaan!
A: Hij is waarlijk opgestaan!

Zingen: Tussentijds 9: 15, 16, 17 (Wij zoeken hier uw aangezicht)
15 Gij hebt uw Woord gestand gedaan:
wij zijn met Christus opgestaan!
Amen Halleluja!

16 Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit
Amen Halleluja!

17 Doe onze nacht voorgoed te niet.
Roep weer het licht uit om ons lied:
Amen Halleluja!

Bemoediging en Groet
Anna zingt: Vul dit huis met uw glorie (Opw. 815)
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan Uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.

Gebed
Zingen Lied 619: 1, 4, 5, 6

1.Lof zij God in de hoogste troon,
lof zij zijn eengeboren Zoon,
die voor ons droeg der zonde loon.
Halleluja, halleluja, halleluja!

4.Hij is verrezen en Hij leeft.
De dood heeft voor het eerst gebeefd.
Kom, zie waar Hij gelegen heeft.
Halleluja, halleluja, halleluja!
5.Nu bidden wij U, Zoon van God,
omdat Gij opstond uit de dood,
geef ons nu uw genade groot,
- halleluja, halleluja, halleluja! -

6.opdat wij, vrolijk en bevrijd,
lof zingen in der eeuwigheid
uw lieve naam gebenedijd.
Halleluja, halleluja, halleluja!

Project filmpje
Kinderkerklied, terwijl de kinderen naar de kindernevendienst gaan
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Schriftlezing Johannes 12: 20-26
20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 21 Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. 22 Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 24 Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26 Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.

Zingen Lied 767: 1, 5, 6
1. De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.

5. Want groot zijt Gij en daden groot
zijn door uw hand gedaan;
het graan ontkiemt ternauwernood,
het sterft om op te staan.

6.Gij hebt de groeve toegedekt
waarin de korrel viel
om weer te worden opgewekt:
Adam met hart en ziel.

Schriftlezing Johannes 20: 11-18
11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12 en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben.’ 14 Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17 ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18 Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

Anna zingt: Aan mijn zij (Sela)
Als de reis mij zwaar valt, de weg is lang:
dan bent U mijn Vader die mij dragen kan.
Wanneer ik wankel onder zware last,
houdt uw hand mij stevig vast.
In de diepste nood, door de moeite heen,
blijft U aan mijn zij, U mijn God alleen.

Met uw woord als waarheid in de hand,
zie ik naar U op, houd ik gelovig stand.
Dwars door het duister heen schijnt een helder licht;
toont mij uw heerlijk vergezicht.
God van hoop, U blijft altijd aan mijn zij,
die mij niet verlaat, die mij verder leidt.

Door de kracht van Hem die verrezen is,
weet ik dat mijn leven altijd veilig is.
Uw macht is groot, want zie de dag breekt aan:
al het kwaad zal die dag vergaan.
God van hoop, volbreng al uw werk aan mij:
leid mij naar uw huis, naar uw koninkrijk!

Verkondiging

Muziek
Henk zingt Lied 608 (De steppe zal bloeien)

1. De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

2. De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen -
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

3. De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Kinderen komen terug

Moment met de kinderen, afsluiting project
Projectlied
Refrein: Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven. God stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven.
Couplet:
Jezus gaf hoop aan de mensen in nood.
Maar wie hield hem in het uur van zijn dood?
God laat niet los waar hij ooit aan begon.
Hij geeft het leven als licht voor de zon.

refrein:
Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven
Inzameling van gaven
1e coll.: Eredienst, 2e coll.: Onderh.Gebouwen, Deurcoll.: KIA Paascollecte
Gebeden
Slotlied Evang.Liedbundel 132: 1, 3
1. U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn Godd’lijk Wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zegen

Lengte 1 uur 40 min 37 sec
=>Download (17 MB)
Deze opname wordt over 8 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (94)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 18 aug 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 11 aug 10:00

 4. 3 Doopdienst ds. Jan Willem Leurgans 04 aug 10:00

 5. 4 Kerkdienst ds. Jan Willem Leurgans 28 jul 10:00

 6. 5 Uitvaartdienst Jaap Broer ds. Jan Willem Leurgans 26 jul 11:30

 7. 6 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 21 jul 10:00

 8. 7 Kerkdienst ds. Jan Willem Leurgans 14 jul 10:00

 9. 8 Kerkdienst viering van het Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 07 jul 10:00

 10. 9 Kerkdienst Overstapdienst muzikale medewerking Ithië ds Jan-Willem Leurgans 30 jun 10:00

 11. 10 Kerkdienst ds.N.L. van Dorp, Den Haag 23 jun 10:00