Geef feedback op de website

Kerkdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 28 april, 10:00

Ds. van Katwijk, Nederhorst den Berg

welkom

zingen: Licht, ontloken aan het donker – lied 600

2. Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

Stil gebed

Bemoediging
Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Jezus Christus is het licht van God.
Gezegend is zijn naam.
Jezus Christus is het licht van God.
Gezegend is zijn naam.
Zijn woord is leven, een lamp voor onze voet.
Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag.
Jezus Christus is het licht van God.
Gezegend is zijn naam.
Hij is het licht der wereld voor alle mensen.
De duisternis zal wijken uit ons hart.
Jezus Christus is het licht van God.
Gezegend is zijn naam.

Groet
De Heer zij met u
Ook met u is de Heer

3. Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

5. Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

Kyriegebed: besloten met Gloria:
Lof zij God in de hoogste troon – lied 619 couplet 1, 3 en 4.

De engel sprak: Houd moed, vreest niet,
ik ken de bron van uw verdriet:
gij zoekt uw Heer, – Hij is hier niet.
Halleluja, halleluja, halleluja!

Hij is verrezen en Hij leeft.
De dood heeft voor het eerst gebeefd.
Kom, zie waar Hij gelegen heeft.
Halleluja, halleluja, halleluja!

DIENST VAN HET WOORD

gebed
voor de kinderen
De kaarsen worden aangestoken,
we zingen het kaarsenlied
De kinderen gaan naar hun eigen dienst

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

eerste lezing: I Koningen 19, vers 9b t/m 16
zingen: Gij zijt voorbijgegaan – lied 607

Evangelielezing: Lucas 24, 13 t/m 35
zingen: Ik zeg het allen, dat Hij leeft – lied 642

2. Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over ’t ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.

3. Nu schijnt ons deze wereld pas
der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was
ontvangen we uit zijn hand.

7. Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.

8. t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

overdenking
Na stilte horen we orgelspel

DIENST VAN HET ANTWOORD

zingen: Hij die gesproken heeft – lied 362

Afscheid en bevestiging
woorden van dank voor Nico de Jong

Inleiding
De apostolische geloofsbelijdenis lied 340B

Ik geloof in God de Vader, de almachtige,
schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon,
onze Here, die ontvangen is van de heil’ge Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derden dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest.
Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

Vraag en Antwoord
Zegen

Bevestigingslied: lied 792 of lied 912 (of een andere naar keuze)

Mededelingen door de diaken van dienst
Inzameling van de gaven
orgelspel
Voorbeden
telkens afgesloten met lied 16b; Behoed mij, o God

Stil gebed
Onze Vader

Slotlied: De aarde is vervuld van goedertierenheid lied 650
allen:

2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

4. Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

5. De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.

6. Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

7. Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

Zegen: allen: Amen, amen amen
orgelspel

Thema: BEVESTIGING EN AFSCHEID We herkennen Hem in het breken van het brood.
Lengte 1 uur 35 min 51 sec
=>Download (44 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (77)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst Ds. C.M. Baggerman-van Popering, Krimpen a/d IJssel 14 jul 10:00

 3. 2 Kerkdienst De heer A. Mourik - Geluk 07 jul 10:00

 4. 3 Kerkdienst Ds. R. Abma 30 jun 10:00

 5. 4 Kerkdienst Ds. van Dorp 23 jun 10:00

 6. 5 Kerkdienst Ds. J.H. de Wit, 16 jun 10:00

 7. 6 Kerkdienst: Pinksteren 2019 Ds. Jan Rinzema, Laren 09 jun 10:00

 8. 7 Kerkdienst: 2 juni Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 02 jun 10:00

 9. 8 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 26 mei 10:00

 10. 9 private huwelijk   25 mei 12:30

 11. 10 private herdenkings-bijeenkomst diversen 19 mei 15:00