Geef feedback op de website

Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 05 mei, 10:00

ds Jan-Willem Leurgans

Voorganger : ds Jan-Willem Leurgans
Ouderling van dienst : Anneke Verduyn
Lector : Koos Rijlaarsdam
Organist Arie Nobel
Koster : Bert van Straten
Kinderkerk : Joyce vd.W en Simone
1e Collecte : Diaconie
2e Collecte : Onderhoud Gebouwen
Deurcollecte : KIA Noodhulp

Orde van dienst
Welkom en mededelingen

*Zingen: Lied 624: 1,3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed

*Kinderkerklied tijdens het 3e couplet gaan de kinderen naar hun dienst
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Bijbellezing 1: 1 Samuel 6
De ark van de HEER was intussen al zeven maanden op Filistijns grondgebied. 2 Nu riepen ze ook de priesters en de waarzeggers erbij en legden hun de vraag voor: ‘Wat moeten we doen met de ark van de HEER? Hoe kunnen we hem het beste terugsturen?’ 3 Het antwoord luidde: ‘Als u de ark van de God van Israël terugstuurt, laat hem dan niet zonder meer weggaan. Geef in ieder geval een schadeloosstelling mee, dan zult u genezen en te weten komen waarom u al die tijd zo hard bent aangepakt.’ 4 ‘Waaruit moet die schadeloosstelling bestaan?’ vroeg men, en het antwoord luidde: ‘Er zijn vijf vorstendommen. Geef daarom vijf gouden gezwellen mee en vijf gouden muizen. Alle vorstendommen hebben immers onder dezelfde plaag geleden, ook de stadsvorsten zelf. 5 Maak beeldjes van uw gezwellen en van de muizen die uw land hebben geteisterd, om zo eer te bewijzen aan de God van Israël. Misschien laat hij u dan met rust, en ook uw goden en uw land. 6 Waarom zou u zich tegen hem blijven verzetten, zoals Egypte en de farao hebben gedaan? Toen hij zijn woede op hen botvierde, moesten zij de Israëlieten toch ook laten gaan? 7 Dit moet er gebeuren: Zorg voor een nieuwe wagen en twee zogende koeien die nog nooit een juk hebben gevoeld. Span de koeien voor de wagen, haal hun kalveren bij hen weg en breng die naar de stal. 8 Zet de ark van de HEER op de wagen met daarnaast een zadeltas met de gouden voorwerpen die u ter genoegdoening meegeeft, en laat die wagen zijn eigen weg gaan. 9 Als hij voor uw ogen de grens over rijdt in de richting van Bet-Semes, dan betekent dat dat de God van Israël deze ramp over ons heeft voltrokken. Zo niet, dan weten we dat niet hij ons met dit leed heeft getroffen, maar dat het toeval was.’ 10 En zo gebeurde het. Ze spanden twee zogende koeien voor de wagen en sloten hun kalveren op in de stal. 11 Ze zetten de ark op de wagen en daarnaast de zadeltas met de gouden muizen en de beeldjes van hun gezwellen. 12 De koeien liepen regelrecht naar Bet-Semes. Ze loeiden wel, maar bogen niet af naar links of rechts. De Filistijnse stadsvorsten volgden hen tot aan de grens met Bet-Semes.
13 In de vallei van Bet-Semes waren mensen bezig met de tarweoogst. Toen ze plotseling de ark zagen aankomen, waren ze bijzonder blij die te zien. 14 Op de akker van Josua, een van de inwoners van Bet-Semes, kwam de wagen tot stilstand. Ze hakten de wagen tot brandhout en offerden daarop de koeien aan de HEER. 15 Maar eerst hadden de Levieten de ark van de HEER van de wagen geladen en hem samen met de zadeltas met de gouden voorwerpen neergezet op een grote steen die daar lag. De bevolking van Bet-Semes bracht die dag brandoffers en vredeoffers aan de HEER. 16 De vijf Filistijnse stadsvorsten hadden alles gezien en keerden nog dezelfde dag terug naar Ekron. 17 Vijf gouden gezwellen gaven de Filistijnen ter genoegdoening aan de HEER: één voor Asdod, één voor Gaza, één voor Askelon, één voor Gat en één voor Ekron. 18 En ook nog zoveel gouden muizen als er plaatsen waren in de Filistijnse vorstendommen, van de sterkste vestingstad tot het meest afgelegen dorp. De grote steen in de akker van Josua bij Bet-Semes, waarop de ark van de HEER heeft gestaan, herinnert tot op de dag van vandaag aan deze gebeurtenis.
19 Maar de bevolking van Bet-Semes werd gestraft, omdat ze naar de ark van de HEER hadden gekeken. Er stierven zeventig inwoners van de stad. En het volk treurde, want de HEER had hen zwaar getroffen. 20 De burgers van Bet-Semes vroegen zich af: ‘Wie kan de aanwezigheid van de HEER, die heilige God, verdragen? Bij wie kunnen we de ark kwijt?’ 21 Toen lieten ze in Kirjat-Jearim vragen: ‘De Filistijnen hebben de ark van de HEER teruggebracht. Kunt u hem hier komen halen?’

Bijbellezing 2: Psalm 92: 9,10
9 U, HEER, bent eeuwig verheven,
10 maar uw vijanden, HEER,
uw vijanden gaan te gronde
en wie onrecht doen, worden verstrooid.

*Zingen: Psalm 92: 4,5

Verkondiging

Orgelspel

*Zingen: Lied 709

Kinderen komen terug in de kerk

Geloofsbelijdenis

*Zingen: Lied 632: 1

Gebeden
Inzameling van gaven

Viering Heilig Avondmaal

vg. De Heer zij met u
gem. Zijn Geest in ons midden
vg. Heft uw harten omhoog
gem. Wij zijn met ons hart bij de Heer
vg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God
gem. Hij is het waard onze dank te ontvangen

Tafelgebed
Tijdens het tafelgebed zingen we lied 405: 1
en belijden we gezamenlijk:
Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.

Delen van brood en wijn

Dankgebed

*Zingen: Lied 632: 2,3

Zegen

Lengte 1 uur 24 min 42 sec
=>Download (15 MB)
Deze opname wordt over 9 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (94)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 18 aug 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 11 aug 10:00

 4. 3 Doopdienst ds. Jan Willem Leurgans 04 aug 10:00

 5. 4 Kerkdienst ds. Jan Willem Leurgans 28 jul 10:00

 6. 5 Uitvaartdienst Jaap Broer ds. Jan Willem Leurgans 26 jul 11:30

 7. 6 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 21 jul 10:00

 8. 7 Kerkdienst ds. Jan Willem Leurgans 14 jul 10:00

 9. 8 Kerkdienst viering van het Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 07 jul 10:00

 10. 9 Kerkdienst Overstapdienst muzikale medewerking Ithië ds Jan-Willem Leurgans 30 jun 10:00

 11. 10 Kerkdienst ds.N.L. van Dorp, Den Haag 23 jun 10:00