Geef feedback op de website

Dialectdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 19 mei, 10:00

Ds. J. Leijenhorst (Barchem)

Praot U ok plat?

Liturgie
Bi’j de dialectdeenst Op zundag 19 mei 2019
In de Wilhelmina karke in Beemte Broekland

Veurganger: dhr. Jan Leijenhorst (Barchem)
Ouderling: Annelies te Loo
Diaken: Anneke van Asselt
Organist: Maarten Koskamp
Gastspreker: Willy Achterhof

Deenst van ‘t beginnen

-Leed veur de deenst: Op de melodie van lied 276

Dit is een huis van alle tieden,
dat is ebouwd met zweit en bloed.
’t Hef onderdak en röst te bieden,
Hoe buten ok de störme woedt.
Een huus waor ’t veilig is en goed,
Een vast en stark gebouw.
Het fundament is: trouw.

Dit is een huus van ‘t vri’je laeven,
waor God met mensen samenwoont.
En kleur of ras dat is um ‘t aeven,
de vrede voert de baoventoon.
Een huus waor liefdegeldt as wet,
die op ‘t verleden stuult,waorin de toekomst schuult.

-Welkom/mededelingen

-Zingen: leed 216:1,2,3

1 Dit is ne morgen as ooit den aersten,
fluitende geetlings meldt het in koor.
Dank veur het zingen, dank veur den morgen,
beide ontspringt der ni’j an het waord.

2 Dauw op de aerde, zonlecht van baoven,
vochtige gaorden, geurig as to.
Dank veur de vruchte, weiden en beume,
al wee hier kuiert, zut: het is good.

3 Dag van mien laeven, lecht veur mien’ ogen,
lecht, dat ooit spöllen waor Eden lag.
Dank uutgelaoten iederen morgen
God veur zien’ schepping: ne ni’jen dag.

-Bemoeding en Groet (Waorde dee aan alles veuraf gaot)

-Zingen: leed 281:1,2,3,4

1 Wi’j zeukt, Heer, hier ow angezicht,
God, hol ow oog’ op ons ericht:
Kyrie eleison!

2 At soms den duuster’n ons verrast,
hol ons dan in oww’ goodheid vast’:
Kyrie eleison!

3 Verschien zo at den dag angeet,
I’J, zonn’, dee-t ons te wachten steet:
Kyrie eleison!

4 I’J roopt ons met ne ni’jen naam’
uut dit genadeloos bestaon:
Kyrie eleison!

5 Dat elkeen’, dee-t zich tot ow wendt,
den glood van oww’ genade kent.
Kyrie eleison!

-Gebed (Stille waen)

-Zingen: leed 281:6,7,8,9,10

6 De zonne straolt ow van ’t gezicht’
en zet ons laeven in ow lecht.
Amen. Halleluja!

7 I’J hebt ow waord gestand edaon’:
wi’j bunt met Christus op estaon’.
Amen. Halleluja!

8 Hee geet ons veur, is ons veuruut.
De schepping zunk zien’ bliedschap uut:
Amen. Halleluja!

9 Het leed, van wee-t bunt veur egaon’
zet ons vandaag’ töt zingen an:
Amen. Halleluja!

10 Vlam op in ons en spaor ons an!
Etreust zölle wi’j wieter gaon.
Amen. Halleluja!

Deenst van ’t Waord
-Verhaal

-Zingen: op de wieze van leed 221

1 Zo as een arm, zo treustend um mi’j hen,
zo zachte lig Ow liefde um mien laeven.
Bun ik soms muu en moederziel alleen,
op smalle paede en langs stikke waege
en is mien hart’ keihard geliek een steen,
striek I’j mi’j zacht, Ow vingers bunt een zaegen.

2 Zo as een arm, een uut estokken hand,
zo as het lecht, dat spölt tussen de beume,
zo as een bujje baoven dörstig land,
zo bun I’j vake al bi’j mi’j ekommen,
as ik deur nacht en ontied aovermand,
niks anders zag dan doden in mien’ dreume.

3 Zo as een arm, zo vrend’lijk en zo zacht,
heb I’j Ow liefde um mi’j hen eslagen.
Altied at ik gin morgen maer verwacht,
vraog I’j vandaag het nog met Ow te waogen.
Mien God, al mot ik deur den langsten nacht,
I’j zölt mi’j slaopend in Oww’ arme dragen.

-Gebed (Stille waen veur ’t laezen van den Biebel)

-Biebellaezing Genesis 18:1-15

1 HEE (Den Heer) leet zich an Abraham zeen bi’j de eiken van Mamre. Hee zat in de meddaghette in den ingang van de tente. 2 Hee sloog de ogen op en kek es good: zee, daor ston-nen dree mansleu veur um. Hee kek nog es good en leep op eur too vanuut den ingang van de tente en baog depe veur eur. 3 Hee zei: ‘Menaer, a-J mi’j ne helen groten gunst wilt doon, gao dan neet langs owwen knecht hen. 4 Laot mi’j owleu wat water bezorgen, dan könt i’jleu ow de veute wassen en ow onder den boom wat uutrösten. 5 Dan haal ik owleu een betjen te aeten, zo da-j der waer teggen könt en dan könt i’jleu waer wieter gaon. Waorumme zollen i’jleu anders hier langs owwen knecht hen-ekommen waen?’

Zee zeien: ‘Doot mor zo a-j ezegd hebt.’
6 Too häöstten Abraham zich naor de tente van Sara en zei: ‘Gauw gauw, dree maoten mael, van ‘t fienste! Dat mo-j knaen en der brood van bakken!’
7 Abraham leep gauw naor de beeste hen, grep der zich een kalf uut, ene dat good in ‘t vleis zat, gof dat an ne knecht um het gauw klaor te maken.
8 Hee slöppen ok botter en melk an en het kalf, dat hee klaor emaakt hadde en zetten het eur veur; hee ston onder den boom bi’j eur intied at zee atten.
9 Too zeien ze teggen um: ‘Waor is Sara, owwe vrouwe?’ Hee zei: ‘Daor, in de tente.’
10 Daorop zei hee: ‘Truggekommen, bi’j ow trugge kom-men, dat za-k, ovver ne goeie negen maond. En dan hef Sara, owwe vrouwe, ne zönne.’ Mor Sara ston te luustern an den ingang van de tente. Dee tente lag achter um.
11 Abraham en Sara waarn al neet maer van de jongsten, tameluk op laeftied. Sara had al lange eure regels al neet maer.
12 Too lachen Sara in zichzelf en dach: ‘No, no ’k zo brekhafteg eworden bunne as wat, no zo-k nog waer vri’jereg worden? En daor kump nog bi’j: ok mienen man is al old.
13 Mor HEE (den Heer) zei teggen Abraham: ‘Waorumme lacht Sara daor en zeg: ‘Zal ik op mienen olden dag nog ne kleinen kriegen?’
14 Is der iets, dat UM (den Heer) bovven de macht geet? At de tied daor is, ovver ne goeie negen maond, kom ik bij ow trugge, en hef Sara ne zönne.’
15 Sara zei, dat het neet waor was. Zee zei: ‘Ik hebbe neet elachen.’ Want zee was bange. Mor Hee zei: ‘Nae, i’j hebt wal elachen, dat he-j.’

-Zingen: Leed 723

Waor-j God de Heer veurop ziet gaon,
hef veur de mens’ de dwang edaon,
mag hee an’t lecht weer kommen.
Hee troost het volk dat Um verwacht
en waor Hee sprekt, door wördt de kracht
van ’t waord van God vernommen.
Zien Geest deurzut de valse schien
en löt ons de geheimen zien
van ziene grote daoden.
Zo meuge wi’j, zo-s Christus wil,
ons dag an dag geröst en still’
bloos op gena verlaoten. (bloos=alleen)

Oew waord Heer, is niet te weerstaon.

‘t Drif d’eeuwen op töt röst’loos gaon,
wat ‘n mens ok wil verzinnen.
Waar’n der, nao ‘t lek, gin waege meer,
daor ko-w de tocht allenig weer
deur het geleuf beginnen.
I’j maken ’t veurgeslacht weer vri’j
en deden eur uut slaverni’j
in ‘t land waor-t goed is, kommen.
Hervorm dan ok ons laeven, Heer,
Zoda-w deur stried en duuster haer
ens bi’j Ow thuus meugt kommen.

-Praeke

-Zingen: Leed 791

Leefde, eenmaols uut esprokken
as Ow waord, as anbegin,
leefde he-w ons an etrokken
as geheim en zegening.

Leefde, dee ons hef eschaopen,
vonke, wao-j ons niets1 met raakt,
waopen, dat ons ik ontwaopent,
’t leste waord, dat vrede maakt.

Leefde, ‘t heugtewaord van namen,
waormet I’j ow kennen laot.
Leefde vrög um jao en amen,
zin en zele, met de daod.

Leefde wög zichzelf te gevven,
aosemt op bi’j goder trouw,
zonder leefde is ‘t gin laeven, -
daorop heb I’j ons ebouwd.
Leefde löt zich vol uutgeten
as den allerbesten wien,
leefde löt ons altied weten
gast te waen op Ow festien.

Leefde, dee bloos uut wil delen,
dee ons hemelhoge heldt,
leefde, I’j zelf, wil ons helen,
Bron, waoruut de leefde welt.

1: onverwacht heftig, fel

Deenst van gevven en bidden

-Collecte (De buule geet rond)

-Danken, bidden en ’t Onze Vader

Onze Vader, I’j dén in den hemel bunt,
Ow name, laot dén eheiligd wodden;
Ow koninkriek, laot dat kommen;
Ow wille, laot dén gebeurn
Op de aerde zo as in de hemel.
Geef ons noo het brood veur vandage
en vergeef ons onze schulden
net as wi’j vergeeft
dee bi’j ons in de schuld staot;
en laot ons neet uutprobaerd worden,
maor maak ons vri’j van het kwaod.
Want van Ow is het koninkriek
en de krach en de heerlijkheid
noo en alle dagen. Amen.

-Zingen: op de wieze van leed 969

1 Ezegend bunt de luu die laeft
op d’aosem van de wind.
Die in eur waord en wark verwaeft,
wat zie in dreume vindt.

2 Ezegend is ’t waord, dat geet
as bode van ’t lecht.
Dat oplöcht waor verdriet besteet
en opkump veur het recht.

3 Ezegend hande die zacht’ heelt
en diepe glippen hecht.
Die in eur goeiigheid uutbeeldt,
wat uut eur harten sprekt.

4 Ezegend is ’t laevensspoor,
dat naor de toekomst wis.
Waor-t mensen liefhebt,
daor is ’t klaor, dat God dicht’ bi’j ons is.

-Wegzending en zegen (Waorde waormet i‘j wieter könt)

-Zingen: leed 425

Op pad met oww’n zegen
gaot wi’j onze waege
van hier, uut dit huus,
waor-t oww’ stemm’ wordt eheurd,
in Christus verbonden,
in Um uut ezonden
op weg in ne waereld
dee-t wacht op Ow waord.
Um daor in genade
oww’ waorde as zäöde
te zaeien bes deep’ in het duusterste dal,
deur leefde edreven
um leu in ons laeven
oww’n zegen te brengen,
dee-t opsmieten zal.

De leeder bunt vertaald deur leu van de warkgroep ‘Dialect en religie’ van het Ecal te Deutekum.
Het leedbook en anvullende leeder bunt te vinden op
www.dialectenreligie.nl

De vertaling van Genesis 18 is emaakt deur Henk Lettink en Jan Leijenhorst.

Lengte 1 uur 13 min 27 sec
Deze opname wordt over 8 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (36)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Startzondag 2019 Ds. A.J. Al-van Holst 15 sep 10:00

 3. 2 Kerkdienst Ds. A.R. Roodenburg (Apeldoorn) 08 sep 10:00

 4. 3 Kerkdienst Drs. L.C. Bulens (Apeldoorn) 01 sep 10:00

 5. 4 Kerkdienst Ds. A.J. Al-van Holst 25 aug 10:00

 6. 5 Kerkdienst Mw. B.K. Nobel-Ridderikhoff (Terwolde) 18 aug 10:00

 7. 6 Kerkdienst Ds. K. Bochanen (Deventer) 04 aug 10:00

 8. 7 Kerkdienst Ds. Istvan Thuroczy (Hongarije) 28 jul 10:00

 9. 8 Kerkdienst Mw. I.M. Bossenbroek-Baller (Uddel) 21 jul 10:00

 10. 9 Kerkdienst Dhr. G.R. Bloemendal (Apeldoorn) 14 jul 10:00

 11. 10 Kerkdienst Ds. C.M. Baas (Apeldoorn) 07 jul 10:00