Geef feedback op de website

Hemelvaartsdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: donderdag 30 mei, 09:00

ds Jan-Willem Leurgans

Voorganger : ds Jan-Willem Leurgans
Ouderling van dienst : Bertus peters
Lector : —
Organist :Arie NobeL
Koster : Cora v.d. Vliet
1e Collecte : Onderhoud Gebouwen
2e Collecte : Eredienst
Deurcollecte : NPV Zuidplas

Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
*Zingen: Psalm 47: 1,2
Stil gebed
Bemoediging en groet
*Zingen: Psalm 47: 3
Gebed
Lezing 1: 2 Koningen 2: 1-15a
2
1 De tijd was niet ver meer dat de HEER Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken, 2 maar Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar Betel ga.’ Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen op weg naar Betel. 3 De profeten uit Betel kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat de HEER vandaag uw meester van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde hij. ‘Zegt u maar niets.’ 4 Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, Elisa, de HEER wil dat ik naar Jericho ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen naar Jericho. 5 De profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat de HEER vandaag uw meester van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde Elisa. ‘Zegt u maar niets.’ 6 Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar de Jordaan ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen verder.
7 Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig profeten die hen waren gevolgd bleven op een afstand staan kijken. 8 Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het water, waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken. 9 Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij dubbel in uw geest delen.’ 10 ‘Je vraagt iets heel moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden, maar als je het niet ziet, gebeurt het niet.’ 11 En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. 12 Elisa zag het gebeuren en riep uit: ‘Vader, vader! Strijdwagen en ruiterij van Israël!’ Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. 13 Hij raapte Elia’s mantel, die was afgegleden, op, en liep terug. Bij de oever van de rivier hield hij stil. 14 Hij sloeg met Elia’s mantel op het water en riep uit: ‘Waar is de HEER, de God van Elia?’ Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken. 15 De profeten uit Jericho, die Elisa vanaf de overkant in het oog hielden, zeiden tegen elkaar: ‘De geest van Elia is op Elisa neergedaald.’

*Zingen: Lied 663
Lezing 2: Lucas 24: 49-53
49 Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’
50 Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. 51 Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 52 Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, 53 waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

*Zingen: Lied 666
Verkondiging
Orgelspel
*Zingen: Gezang 231: 1,3,4 (LvdK)
1.Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met liedren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren’ uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

3. U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde biên
of om ontferming smeken.

4. Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,
die dag zal zeker komen.
Het licht, dat aan de kim verschijnt,
wordt reeds van ver vernomen.
Ja, halleluja, ja Hij komt!
Juicht, mensen, englen, samen.
Juicht met een vreugd, die ’t al verstomt,
juicht allen! Amen, amen!

Geloofsbelijdenis
*Zingen: ELB 140: 1
1. Kroon Hem met gouden Kroon,
het Lam op zijne troon
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên,
die ’t heil voor u verwierf.

Gebeden
Inzameling van gaven
*Zingen: ELB 140: 2,3
2. Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed;
Zij wonden tonen ’t gans heelal
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len om Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer
voor zulke wond’re pracht.

3. Kroon Hem, de Vredevorst!
wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee;
’t klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’ aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Zegen

Volgende dienst: zo 2 jun 10.00u ds Rob v.d. Plicht

Lengte 1 uur 0 min 59 sec
=>Download (10 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (89)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 21 jul 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds. Jan Willem Leurgans 14 jul 10:00

 4. 3 Kerkdienst viering van het Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 07 jul 10:00

 5. 4 Kerkdienst Overstapdienst muzikale medewerking Ithië ds Jan-Willem Leurgans 30 jun 10:00

 6. 5 Kerkdienst ds.N.L. van Dorp, Den Haag 23 jun 10:00

 7. 6 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 16 jun 10:00

 8. 7 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 02 jun 10:00

 9. 8 Hemelvaartsdienst ds Jan-Willem Leurgans 30 mei 09:00

 10. 9 Jeugddienst. Het thema is: Taboes! mmv Ithiël ds Jan-Willem Leurgans 26 mei 10:00

 11. 10 Kerkdienst MMV Noorderkoor ds Jan-Willem Leurgans 19 mei 10:00