Geef feedback op de website

Hemelvaartsdag

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: donderdag 30 mei, 09:30

Drs. A. Wagenaar

Hemelvaart

Afkondigingen namens de kerkenraad

Lied voor de dienst: Lb.231:1,2

Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied’ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren’ uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U de eerkroon opgedragen!
Geheel de aard’ en ’t hemelhof
moet van uw eer gewagen.
Stil gebed, votum en groet

Stil gebed, votum en groet

Zingen:Weerklank 186:1,3,4 (melodie: Ps.33)

1. De dag der kroning is gekomen,de dag van eer en heerlijkheid!de Heer heeft weder ingenomenzijn zetel na volbrachte strijd.Aard’ en hemel zingenvan de grote dingen,die Hij wrocht op aard.Voor der jong’ren ogensteeg Hij naar den hogen,eer, aanbidding waard.

3. De Heiland is een loflied waardig:
Hij schiep een nieuwe weg naar God;
door Hem als Middelaar vervaardigd
uit meelij met ons zondaarslot.
Jezus daalde neder,
Jezus keerde weder
in zijn heerlijkheid,
waar Hij voor de zijnen,
tot Hij zal verschijnen,
bidt, en plaats bereidt.
4. Laat ons steeds vol verwachting leven
en biddend opzien naar ons Hoofd,
want Hij wil dagelijks vreugde geven
aan elk die in zijn Geest gelooft.
Uit zijn hemelwoning
deelt die grote Koning
steeds zijn gaven uit.
Hij werd opgenomen,
Hij zal wederkomen,
tot zijn aardse bruid.

Gebed

Eerste schriftlezing: Lucas 24:50-53

Zingen:Weerklank 191 (melodie Halleluja! Lof zij het Lam)

Vanaf een aardse heuveltopontsteeg Hij ons, om hogeropverheerlijkt voort te leven.Hij raakte los van plaats en tijd,zijn handen zegenend gespreid,zijn hoofd als vorst geheven.
Er kwam een wolk, vol hemels licht,en Hij verdween uit het gezicht,terwijl wij bleven staren.Was dit dan echt de laatste keer,de laatste blik op onze Heerna drie bewogen jaren?
Het leek of Hij ons achterlietals wezen, maar zo was het niet:wij bleken koningszonen.Goed was het dat Hij afscheid nam.Hij heeft zijn Geest gestuurd; Hij kwamvoor altijd in ons wonen.

Tweede schriftlezing: Handelingen 1:9-11

Zingen: Ps.47:1,3 OB

Juicht, o volken, juicht,
Handklapt, en betuigt
Onzen God uw vreugd.
Weest te zaam verheugd;
Zingt des Hoogsten eer;
Buigt u voor Hem neer.
Alles ducht Zijn kracht;
Alles vreest Zijn macht;
Zijne majasteit,
Maakt haar heerlijkheid,
Over ‘t rond der aard’,
Wijd en zijd vermaard.

God vaart, voor het oog,
Met gejuich omhoog;
‘t Schel bazuingeluid
Galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan,
Zingt Zijn wonderdaan,
Zingt de schoonste stof,
Zingt des Konings lof,
Met een zuivren galm,
Met een blijden psalm.
Hij, de Vorst der aard’,
Is die hulde waard.

Derde schriftlezing; Ef.1:1-14

Zingen: Ps.68:6,9 NB

O stoet van wie het heil bevocht
en grote overwinningstocht,
o Heer, die zijt geprezen!
Gij God, die duizend – duizendmaal
aanbeden wordt in elke taal,
almachtig Opperwezen!
Zie hoe de Heer ten hemel vaart,
vurige wagen, vurig paard,
wolk die den Heer verhulde.
Gevangen de gevangenis!
Hij die ons hoogst verlangen is
ontvang de hoogste hulde.

God is de bron, de klare wel,
springader voor heel Israël,
uit Hem vloeit louter zegen.
Zijn lof ontspringt als een fontein,
zijn volk zal louter vreugde zijn,
komend van allerwege.
God, onze sterke bondgenoot,
toon ons uw macht, uw krachten groot;
Gij zult uw stad gedenken.
Vorsten van verre bieden Hem
terwille van Jeruzalem
hun eerbied, hun geschenken.

Thema van de verkondiging : Hemelvaart…zegen en grote vreugde!

Zingen: Ps. 134 OB

Looft, looft nu aller heren HEER’,
Gij zijne knechten, geeft Hem eer,
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt
En voor Zijn dienst in ijver blaakt!

Heft uwe handen naar omhoog,
Slaat naar het Heiligdom uw oog,
En knielt eerbiedig voor Hem neer:
Looft, looft nu aller heren HEER’!

Dat ‘s HEEREN zegen op u daal’;
Zijn gunst uit Sion u bestraal’.
Hij schiep ‘t heelal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren HEER’!

Dankgebed

Collecte

Slotzang: Opw.354

Glorie aan God. (4x)

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. Hij ’s het Lam dat regeert tot in de eeuwigheid. Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon, overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer! Glorie aan God. (4x) Kondigt het aan door de kracht van zijn naam: Heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie! Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! Hij ’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig! Jezus is Heer, Redder en Heer! Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer! Glorie aan God. (4x) Heersen met Hem op de troon en zijn stem spreekt van liefde, vervult ons met glorie. Heilig en vrij, alle tranen voorbij, eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding: waardig het Lam, waardig het Lam! Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer! Glorie aan God. (4x)

Zegen

Lengte 1 uur 20 min 29 sec
=>Download (9,2 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (118)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Middagdienst Drs. A. Wagenaar 21 jul 16:30

 3. 2 Morgendienst Drs. A. Wagenaar 21 jul 09:30

 4. 3 Middagdienst H.A. Drs. A. Wagenaar 14 jul 16:30

 5. 4 Morgendienst H.A. Drs. A. Wagenaar 14 jul 09:30

 6. 5 Middagdienst Ds. C. Westerink 07 jul 16:30

 7. 6 Morgendienst V.H.A. Ds. J. Verhage 07 jul 09:30

 8. 7 Middagdienst Ds. H.J.Th. Velema 30 jun 16:30

 9. 8 Morgendienst Ds. H.J.Th. Velema 30 jun 09:30

 10. 9 Middagdienst Drs. F.W. v/d Rhee 23 jun 16:30

 11. 10 Morgendienst Drs. C. Ippel 23 jun 09:30