Geef feedback op de website

Kerkdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 02 juni, 10:00

Ds. J.J. Kappers (Apeldoorn)

Orde van de dienst van zondag 2 juni 2019

Orgelspel

Lied voor aanvang dienst: 975: 1, 2 en 3
1.
Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

2.
Jezus roept ons te belijden
Hem als Heer van het heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen,
zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus’ glorie
is op aarde neergedaald.

3.
Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen -
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

Aansteken kaarsen en openen Bijbel

Welkom door ouderling van dienst

Aanvangslied Psalm 27: 4 en 7 (staande)

4.
Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar ’t uur dat Gij u openbaart!

7.
O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op de Heer en houd u onversaagd.

Bemoediging en groet (Allen gaan zitten)

Gebed om ontferming

Glorialied 305
1.
Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2.
Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3.
Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Gebed van de zondag

1e lezing Exodus 19: 1-11

Psalm 68: 3 en 7
3.
O God, de wonderen die Gij deed,
toen Gij daar voor ons henen schreed!
De aarde werd bewogen.
Dit is de berg van uw verbond!
Uw stromen drenken hier de grond,
hier daalt Gij uit den hoge.
Een regen van vrijgevigheid
hebt Gij uw erfdeel toebereid,
uw erfdeel dat versmachtte.
Uw schare heeft zich daar gezet;
dit is uw woord, dit is uw wet:
Gij geeft ons nieuwe krachten.

7.
God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

2e lezing Johannes 17: 14-26

Gezang 969
1.
In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.

2.
Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.

3.
Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

4.
Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied 974 – 1, 2 en 5

1.
Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

2.
Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

5.
God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.

Voorbeden Stil gebed Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied Lied 970

1.
Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele,
één is het licht,
wij zijn één in Christus.

2.
Ranken zijn er vele,
één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele,
één is de stam,
wij zijn één in Christus.

3.
Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

4.
Velen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen
als onze Heer,
wij zijn één in Christus.

Wegzending en zegen: gevolgd door
gezongen Amen

Lengte 1 uur 5 min 51 sec
Deze opname wordt over 9 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (36)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Startzondag 2019 Ds. A.J. Al-van Holst 15 sep 10:00

 3. 2 Kerkdienst Ds. A.R. Roodenburg (Apeldoorn) 08 sep 10:00

 4. 3 Kerkdienst Drs. L.C. Bulens (Apeldoorn) 01 sep 10:00

 5. 4 Kerkdienst Ds. A.J. Al-van Holst 25 aug 10:00

 6. 5 Kerkdienst Mw. B.K. Nobel-Ridderikhoff (Terwolde) 18 aug 10:00

 7. 6 Kerkdienst Ds. K. Bochanen (Deventer) 04 aug 10:00

 8. 7 Kerkdienst Ds. Istvan Thuroczy (Hongarije) 28 jul 10:00

 9. 8 Kerkdienst Mw. I.M. Bossenbroek-Baller (Uddel) 21 jul 10:00

 10. 9 Kerkdienst Dhr. G.R. Bloemendal (Apeldoorn) 14 jul 10:00

 11. 10 Kerkdienst Ds. C.M. Baas (Apeldoorn) 07 jul 10:00