Geef feedback op de website

Morgendienst 1e Pinksterdag Uitz. AAFM

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 09 juni, 10:00

Drs. A. Wagenaar

Morgendienst eerste Pinksterdag 9 juni

Afkondigingen namens de kerkenraad

Voorzang: Zingende Gezegend 1,3,4,8

In vuur en vlam zet ons de Geest
gegeven op het pinksterfeest,
ten leven op ons uitgestort -
hoort hoe Gods kerk geboren wordt!

Wie door dit vuur wordt aangeraakt
en uit het ongeloof ontwaakt,
beleeft – God lof! – een ommekeer,
de dag van de verrezen Heer.

Wie op het rijk van Christus hoopt
ontvangt de Geest en wordt gedoopt -
God heeft uw zonden weggedaan,
een nieuwe mens is opgestaan!

De aarde is ons toevertrouwd,
God strooit ons uit als zoutend zout,
als licht dat in het duister straalt
en metterdaad zijn woord vertaalt.

Stil gebed, votum en groet

Zingen:Lb.239:1,3,4,5,7

1 (allen)
Kom Schepper God, o Heil’ge Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

3(mannen)
Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.

4(allen)
Gij zijt door gaven zevenvoud
de vinger van Gods rechterhand,
die ’s Vaders woord ons toevertrouwt
zodat het klinkt in ieder land.

5(vrouwen)
Weer van ons ’s vijands list en nijd,
en geef ons vrede in plaats van haat,
opdat wij volgen waar Gij leidt
en mijden wat de zielen schaadt.

7(allen)
Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.

Lezing van de wet

Zingen : Ps.119:3,9 OB

Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!
Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken!
‘k Hield dan Uw wet, dan leefd’ ik onbevreesd;
Dan zou geen schaamt’ mijn aangezicht bedekken,
Wanneer ik steeds opmerkend waar’ geweest,
Hoe Uw geboon mij tot Uw liefde wekken.

Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER’,
Opdat ik leev’, Uw woorden moog’ bewaren,
En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer’,
Mijn oog verlicht’, de nevels op doe klaren;
Dat mijne ziel de wondren zie en eer’,
Die in Uw wet alom zich openbaren.

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 1:8/ Handelingen 2:1-8,11,22-24,36-38

Zingen: Ps.118:8,12 OB

Gods rechterhand is hoog verheven;
Des HEEREN sterke rechterhand
Doet door haar daan de wereld beven,
Houdt door haar kracht Gods volk in stand.
Ik zal door ’s vijands zwaard niet sterven,
Maar leven, en des HEEREN daan,
Waardoor wij zoveel heil verwerven,
Elk, tot Zijn eer, doen gadeslaan.

Dit is de dag, de roem der dagen,
Dien Isrels God geheiligd heeft.
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Hem roemen, die ons blijdschap geeft.
Och HEER’, geef thans Uw zegeningen;
Och HEER’, geef heil op dezen dag;
Och, dat men op deez’ eerstelingen
Een rijken oogst van voorspoed zag.

Thema van de verkondiging : De Geest maakt tongen los!

Zingen: Ps.105:1,2 NB

Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

Vraagt naar des Heren grote daden;
zoekt zijn nabijheid, zijn genade.
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt,
zijn wonderen ten teken stelt,
volk dat op Abram u beroemt,
met Jakobs nieuwe naam genoemd.

Dankgebed

Collecte

Slotlied : Opw.167

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En Zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt, en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. ’t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

Zegen

Lengte 1 uur 12 min 23 sec
=>Download (8,3 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (118)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Middagdienst Drs. A. Wagenaar 21 jul 16:30

 3. 2 Morgendienst Drs. A. Wagenaar 21 jul 09:30

 4. 3 Middagdienst H.A. Drs. A. Wagenaar 14 jul 16:30

 5. 4 Morgendienst H.A. Drs. A. Wagenaar 14 jul 09:30

 6. 5 Middagdienst Ds. C. Westerink 07 jul 16:30

 7. 6 Morgendienst V.H.A. Ds. J. Verhage 07 jul 09:30

 8. 7 Middagdienst Ds. H.J.Th. Velema 30 jun 16:30

 9. 8 Morgendienst Ds. H.J.Th. Velema 30 jun 09:30

 10. 9 Middagdienst Drs. F.W. v/d Rhee 23 jun 16:30

 11. 10 Morgendienst Drs. C. Ippel 23 jun 09:30