Geef feedback op de website

Middagdienst 1e Pinksterdag

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 09 juni, 16:30

Drs. A. Wagenaar

Pinksteren Middagdienst 9 juni

Afkondigingen namens de kerkenraad

Zingen: Lb.257

Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word’ op aard’ en in de hemel, Here,
voor uw liefd’ U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Ps.87 OB (in wisselzang)

(allen)
Zijn grondslag, zijn onwrikbre vastigheden
Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd;
De HEER’, die Zich in Sions heil verblijdt,
Bemint het meer dan alle Jakobs steden.

(mannen)
Men spreekt van u zeer herelijke dingen,
O schone stad van Isrels Opperheer.
’k Zie Rahab, ik zie Babel, tot Uw eer,
Bij hen geteld, die mijne grootheid zingen.

(allen)
De Filistijn, de Tyrier, de Moren,
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht;
Van Sion zal het blijde nageslacht
Haast zeggen: “Deez’ en die is daar geboren”.

(vrouwen)
God zal hen zelf bevestigen en schragen,
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
Hen tellen, als in Isrel ingelijft,
En doen den naam van Sions kindren dragen.

(allen)
Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen;
Dan zullen daar de blijde zangers staan,
De speellien op de harp en cimbel slaan,
En binnen u al mijn fonteinen wezen.

Gebed

Schriftlezing: Romeinen 8:18-25

Zingen: Ps.84:,4,6 OB

Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort;
Elk hunner zal, in ‘t zalig oord
Van Sion, haast voor God verschijnen.
Let, HEER’ der legerscharen, let
Op mijn ootmoedig smeekgebed.
Ai, laat mij niet van druk verkwijnen;
Leen mij een toegenegen oor,
O, Jakobs God, geef mij gehoor.

Want God, de HEER’, zo goed, zo mild,
Is ‘t allen tijd een zon en schild.
Hij zal genaad’ en ere geven;
Hij zal hun ‘t goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER’, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.

Schriftlezing: Romeinen 8:26-30

Zingen: Lb.90:6,7,8

Zijn Geest wil in mij wonen,
Hij richt mijn wens en wil,
en wat er ook mag komen,
Hij spreekt en maakt mij stil.
Al wat de Heer van binnen
geplant heeft, rijpt tot vrucht.
Hij is de Geest, die in mij
en met mij Vader! zucht.

En als het nacht gaat worden,
een nacht vol schrik en pijn,
dan zucht de Geest in woorden
die onuitzegbaar zijn.
En wat mijn hart wil spreken,
maar wat geen stem meer krijgt,
is taal voor Hem en teken,
als Hij zich overneigt.

Dan spreekt van blijde dingen
Zijn Geest tot hart en geest:
dat God zijn gunstelingen
rust geeft, hun ziel geneest,
en dat Hij voor hen bouwde
een blijde, nieuwe stad,
waar ’t hart dat haar aanschouwde
vindt wat het zoekt, zijn schat.

Verkondiging: De Geest helpt…

Opwekking 687 Heer wijs mij uw weg (Sela)

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in u richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is;
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

Heer leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan;
spreek door uw woord en Geest
mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik u dienen kan
en waarheen u mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.

Dankgebed

Collecte

Zingen: Weerklank 303

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle;
ten derde dage wederom opgestaan
van de doden;
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene,
christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vlezes;
en een eeuwig leven.
Amen, Amen, Amen.

Zegen

Lengte 1 uur 18 min 19 sec
=>Download (9 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (118)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Middagdienst Drs. A. Wagenaar 21 jul 16:30

 3. 2 Morgendienst Drs. A. Wagenaar 21 jul 09:30

 4. 3 Middagdienst H.A. Drs. A. Wagenaar 14 jul 16:30

 5. 4 Morgendienst H.A. Drs. A. Wagenaar 14 jul 09:30

 6. 5 Middagdienst Ds. C. Westerink 07 jul 16:30

 7. 6 Morgendienst V.H.A. Ds. J. Verhage 07 jul 09:30

 8. 7 Middagdienst Ds. H.J.Th. Velema 30 jun 16:30

 9. 8 Morgendienst Ds. H.J.Th. Velema 30 jun 09:30

 10. 9 Middagdienst Drs. F.W. v/d Rhee 23 jun 16:30

 11. 10 Morgendienst Drs. C. Ippel 23 jun 09:30